ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1209 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Ищецът Л.Б.П., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Д.Г..

В залата се явява и адвокат Т., която е определена от АК Бургас по реда на Закона за правната помощ по повод искането на ищеца да му бъде предоставена такава помощ и във връзка с определение на съда в тази насока.

Ответникът - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е депозирано становище от името на Т.Ч., юрисконсулт в Областната служба „Изтърпяване на наказанията”, като процесуален представител на ответника, според което същият е ангажиран по други три дела в нашия съд и не може да се яви по това дело. Иска да бъде даден ход на делото, оспорва исковата молба, поддържа писмения отговор и при представяне на доказателства от ищеца, иска да му бъде дадена възможност да се запознае с тях и да изрази становище.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

         ИЩЕЦ П. – В момента ми е прекъснато изтърпяването на наказанието по медицински съображения – отново претърпях операция и до 18.12.2014 г. не съм в затвора. Затова не съм получил определението на съда, въз основа на което ми е предоставена правна помощ, което ме накара да наема адвокат. Моля, да освободите определения по Закона за правната помощ адвокат Мариана Трифонова.

 

Съдът, като взе предвид становището на ищеца и обстоятелството, че той е ангажирал договорен представител, като го е упълномощил за това съдебно производство, както и обстоятелството, че е абсолютно недопустимо ищецът да има двама процесуални представители, единия от които да е назначен по Закона за правната помощ, по причини които сочат невъзможност на ищеца да ангажира по договорен път процесуален представител и същевременно по делото да се явява такъв процесуален представител,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №2160/21.11.2014г., с което е предоставена правна помощ на ищеца Л.Б.П., представляваща процесуално представителство по това съдебно производство.

Копие от протокола да се изпрати на Адвокатската колегия.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът връчи препис от отговора на ответника на процесуалния представител на ищеца, постъпил в съда на 03.12.2014г.

 

АДВОКАТ Г. – Считам, че не би следвало да бъде даден ход на делото. Освен двете разпореждания с указанията на съда, с №3717/23.07.2014г. и №3191/23.06.2014г., друго нищо не сме получили. Със становището, отговора на ответника, което току що ми връчихте, в днешното съдебно заседание не съм запознат.

Отделно от това считам, че искът, така предявен пред съда не е уточнен. В самата искова молба, която е писана от доверителя ми, се сочат два обективно съединени иска - единия за размер от 100 000лв. за претърпени вреди вследствие на бездействие на администрацията на затвора и вторият, който е свързан с условията на живот в затвора, както и бездействията на органа от първия иск, който е довел отстраняване на орган на доверителя ми.

В тази връзка правя следното уточнение:

100 000 лв. е претендираната сума за отстраняване на орган,  претърпени щети от бездействие на административния орган, вследствие на който е отстранена щитовидната жлеза на доверителя ми, претендиран за периода 26.04.2013г.- 26.11.2013г.

За втория иск, касаещ условията на живот в затвора, които са свързани с Конвенцията за изтезанията, както и за правата на човека периода е от 26.04.2013г. до датата на подаване на исковата молба.

По този иск претендираме обезщетение в размер на 10 000лв., за бездействия на ответника и негови служители в нарушение на чл.3 от ЗИНС, чл.5, ал.4 и чл.7 от Конституцията на РБ чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във вр. с чл.3 от Европейската конвенция за правата на човека и чл.1, чл.14 и чл.16 от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне към изтърпяващите наказания, приета на общото събрание на ООН през 1984 година, ратифициран с указа на ДС през 1986г. в сила за Република България от 1987г. Това касае вторият иск, говорим за условията в затвора.

 

Съдът към страната – Трябва да уточните, в какво се състоят действията или бездействията на административния орган, от които сте претърпели неимуществени вреди по първия иск.

 

АДВОКАТ Г. – Отказът за лекуване води до състоянието, което е констатирано едва м.ноември 2013г. и се е стигнало до последващата операция на 26.11.2013г. Затворническата администрация отказва да го лекува, липсва доктор, отказали са му извеждане за преглед от лекар - ендокринолог. Ще имам искане и за допускане на съдебно-медицинска експертиза.

Да се даде ход на делото с така направените от мен уточнения.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по предявен иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) за заплащане на обезщетение по реда на чл.1 от ЗОДОВ за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в премахване на щитовидната жлеза от една страна и в претърпени болки и страдания, които се твърди, че са в пряка причинна връзка със състоянието на затворническите килии, които е обитавал ищеца, санитарното обслужване и медицинското такова.

Ищецът твърди, че вредите, които претендира са му причинени от незаконосъобразни бездействия на служители на затвора Бургас. След направеното уточнение в днешното съдебно заседание от неговия процесуален представител, претендираните обезщетения са в размер на 100 000лв., що се касае до загубата на орган и в размер на 10 000 лв. за претърпени болки и страдания вследствие условията в затвора.

 

Съгласно направените в днешното съдебно заседание уточнения, съдът счита, че следва да даде възможност на ищеца да посочи своите възражения и доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Г. – Поддържаме искането за разпит на четири свидетели, посочените Д. В. П., К. К. С., С. Х. З., плюс още един свидетел, който ако бъде допуснат, ще е в режим на довеждане, с който ще доказваме първия иск за премахването на щитовидната жлеза. Той е близък на ищеца, близък роднина е. С оглед процесуална икономия, прегледах все пак представената административна преписка, и в тази връзка моля да се изиска цялото медицинско досие, което е във връзка с първия предявен иск. Да бъде задължен директора на Затвора Бургас да бъде представено цялото медицинско досие на ищеца.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства с жалба на л.14 от делото, а именно: медицинско направление/искане от 28.04.2014г., епикриза от МБАЛ Д-р Маджуров ООД гр. Бургас №188 за периода 25.11.2013г. до 26.11.2013г.; медицинско направление изх.№ 1424/20.12.2013г.; амбулаторен лист № 526/15.04.2014г.; амбулаторен лист №445/15.04.2014г.; медицинско направление от 05.11.2012г.; амбулаторен лист № 1384/04.12.2013г. и амбулаторен лист № 445/15.04.2014г.

 

В залата се явява юрисконсулт Тодор Ч. процесуален представител на ответника.

Съдът запозна юрисконсулт Ч. с процесуалните действия, извършени в това с.з. до момента.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Не възразявам на искането за разпита на свидетели, но считам, че четирима са много.

 

Съдът ДАВА възможност на ищеца и неговия процесуален представител, в 7-дневен срок от днес, да се запознаят с връчения в днешното съдебно заседание писмен отговор на ответника и приложените писмени доказателства и да изразят становище по тях.

В същия срок ищецът следва да изчерпи всички свои доказателствени искания в писмен вид.

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днес, да отговори на наведените в днешното съдебно заседание възражения, които са обективирани в протокола.

В същия срок ответникът следва да изчерпи доказателствените си искания във връзка със становището си по спора.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в едномесечен срок от днес, да представи по делото пълното медицинско досие на ищеца, което се намира у него.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в същия едномесечен срок, да представи доказателства във връзка с възраженията наведени в исковата молба, които се отнасят до площта и състоянието на килиите, които е обитавал ищеца за периода обхванат от исковата претенция, както и за състоянието на санитарните възли и достъпа до тях.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на четирима свидетели първия свидетел М. Г., воден от процесуалния представител на ищеца в следващото съдебно заседание и свидетелите Д.В.П., К.К.С. и С.Х.З., за които следва да бъде уведомен началника на затвора да осигури тяхното присъствие за следващото съдебно заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: