ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 24.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти ноември              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1209 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12:15 часа се явиха:

 

Ищецът Л.Б.П., редовно призован, се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана” Бургас, и с адвокат Г., процесуален представител на ищеца, с представено по делото пълномощно.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован се явява юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

Явява се вещото лице д-р Ж.К..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и пълномощниците, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключението на вещото лице на 06.11.2015г., което е в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

Съдът връчи на страните копие от заключението.

 

Пристъпи към разпит на вещото лице, като сне самоличността му както следва:

Д-р Ж. Н. К. - Георгиева, 51г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Поддържам заключението, което съм представила.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – В заключението сте констатирали, че през 2002г. е извършена парциална резекция за частично отстраняване на щитовидната жлеза. Има ли значение условията на живот, има ли някакви предпоставки за последващия рецидив на щитовидната жлеза?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Не, условията няма как да повлияват на развитието на процеса в щитовидната жлеза. Процесът е зависим повече от генетични фактори, и това съм го отразила в становищата, приложени към експертизата, че съвременното разбиране на медицината е, че рецидива зависи от растежните фактори в самата щитовидна жлеза и са генетично определени, а не от начина и условията на живот.

ВЪПОРС на АДВОКАТ Г. – Значи, в каквито и условия да е поставено лицето, няма значение. А стресът как влияе на заболяването?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Стресът не се приема за фактор. Растежът на клетките, растежните фактори в самата щитовидни жлеза са от значение, те не се влияят от стреса.

ВЪПОРС на АДВОКАТ Г. – Има ли други мнения в теорията и практиката по този въпрос?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Изказани са други мнения за тютюнопушенето например, но последното становище в ендокринологията е, че се дължи на растежните фактори.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли становища в медицината, според които фактори като стреса, лоша битова среда, условията на живот, които се променят рязко, например, ако лицето живее добре и внезапно е поставен в екстремални ситуации, влияят ли тези фактори на заболяването?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – В материала, който съм приложила като приложение към експертизата, който е от учебника на проф. Боян Лозанов от 2000г. по Клинична ендокринология, и в нея е отразено цялото развитие на последното виждане в тази област. Това е последното обобщение по въпроса, преди са били други вижданията.

ВЪПРОС на СЪДА – Това разбиране, което сте застъпили в заключението си, масово ли е или е инцидентно?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Това е масово разбиране и се приема за основно.

ВЪПРОС на СЪДА – От кога е застъпено това виждане?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Това е учебник от 2000г. и няколко години преди това е застъпено, това е преди 15-20 години.

ВЪПОРС на АДВОКАТ Г. – Бихте ли посочили други автори, освен този автор, които автори да сочат за нещо различно, от това което казвате.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ КАРАИЛИЕВ – Това е обобщение на виден специалист. В момента не мога да посоча други автори, освен хирурзите, които съм дала в приложението, копие от материала съм дала в заключението. В момента не мога да посоча други автори.

ВЪПОРС на АДВОКАТ Г. – Не би ли следвало да се направи съпоставка между тези, които мислят по един начин и тези които мислят по друг начин. Други учебници по ендокринология съществуват ли в правния мир?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Това е основният учебник.

ВЪПОРС на АДВОКАТ Г. – Запозната ли сте с новите и кога последно сте се явявали на изпит?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Явявала съм се на изпит през 2013г., декември, и от тогава опита ми е двегодишен.

АДВОКАТ Г. – Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Запознах се със заключението и нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Медицинската експертиза е извършена само на базата на медицинската документация представена по делото или се запознахте и със лицето?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Заключението е изготвено на базата на медицинската документация по делото.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Ищецът многократно е лекуван в различни лечебни заведение, вашето мнение какво е по отношение на проведените лечебни интервенции, относими ли са към диагнозата и правилно ли е проведено лечението?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Да.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ Г. – Считаме, че заключението е прекалено постно и непрофесионално изготвено. Както установихме касае се за лекар, който има кратък опит в ендокринологията, като даже в справката си е посочила че е присъствало на семинар или на конгрес на ендокринолозите, може би да пита дали да даде заключението си. Би следвало заключението да не се приема, а да се потърси специалист с достатъчно голям опит в тази област и да даде дадено безпристрастно заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Моля да приемете така изготвеното заключение от д-р К.. Съвсем относимо към цялото заключение тя е приложила извадки от труд на проф. Лозанов, който е дългогодишен консултант в областта на ендокринологията. Сега се запознавам и с текстът, който тя сподели в днешното съдебно заседание, когато ставаше въпрос и за мнение на други специалисти, като във втората част от приложението към заключението е с четирима автори, различни от проф. Л., като тези автори са от клиниката по ендокринна хирургия в Университетската болница „Академик И. П.”, където има оригинална статия и вътре подробно е подчертано становището на другите автори, което не противоречи на заключението на вещото лице. В този смисъл считам, че заключението на вещото лице е подкрепено от научна документация на други водещи специалисти и на проф. Лозанов и за това моля да го приемете по делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Считам, че заключението е обосновано и не са налице предпоставки, които да води до извода за евентуална предубеденост на вещото лице.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ Г. – Да, в действителност към заключението е приложен още един труд, който е от учебници по ендокринология и подчертавам дебело, че всичко това не касае настоящия случай. Има подчертани две неща от вещото лице, но обръщам внимание на следното изречение, на стр.122 „ В нашето проучване се установи  и още един рисков фактор - фамилната обремененост”, вещото лице говори, че това е генетично заложено, но има и други фактори, които влияят върху рецидива на гушата, самите автори сочат това и това беше и причината за възражението ми за компетентността на вещото лице. Това е един от рисковите фактори

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Няма доказана връзка между другите фактори.

 

Съдът счита, че не са налице обстоятелства, от които да се направи извод, че заключението е некомпетентно извършено. Обстоятелството, че вещото лице е специалист ендокринолог от две години, действително сочи за малък опит в областта на ендокринологията, но това не обосновава извод за некомпетентност, още повече, че вещото лице се е позовало в заключението си на други специалисти, които за разлика от вещото лице имат многогодишен стаж в тази област и са изтъкнати специалисти. В заключението липсват противоречия, които също да са индиция за изводите, които процесуалния представител на ищеца твърди. Не са налице противоречия и в отговорите на вещото лице в днешното съдебно заседание. По тази причина съдът счита, че липсват основания, заради които заключението да не бъде прието и да не бъде зачетено като доказателство по делото. По изложените съображения и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение равно на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Г. – Нямаме други доказателствени искания да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства. същото

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Да се приключи съдебното дирене, няма да соча нови доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Г. – Моля да уважите жалбата, като ми дадете подходящ срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Моля да отхвърлите предявения иск изцяло и да присъдите в полза на ГДИН юрисконсултско възнаграждение, като също желая да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, предвид събраните по делото свидетелските показания, които считам, че следва да се обсъдят подробно.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Моля да постановите съдебен акт, с който като необоснован по размер отхвърлите предявени иск с посоченото правно основание. Считам, че не са налице предпоставките по ЗОДОВ, които да обосновават нанесена пряка имуществена и неимуществена вреда, причинена от затворническата администрация.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника, като срокът за него е 12 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: