ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1208 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.43 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.Д.Д. не се явява, редовно уведомен. За него адвокат Р..

Ответникът Р.П.началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас не се явява, редовно уведомен.

 

Адвокат Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Ж.Д.Д. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-000374/01.03.2017г. издадена от началника на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Бургас, с която е наложена санкция по чл.171, т.4 от ЗДвП- изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 от ЗДвП.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Р.: Поддържам жалбата. Моля да приемете списък за провеждане на допълнително обучение на водача на МПС от 01.06.2013г. придружен с протокол за резултати от проведено допълнително обучение на водачи на МПС, както и списък за провеждане на допълнително обучение на водача на МПС от 06.12.2014г., отново придружен протокол за резултати от проведено допълнително обучение на водачи на МПС, както и списък на кандидатите, допуснати за възстановяване на контролните точки. Няма да соча други доказателства. Да се приеме представената преписка от Сектор „Пътна полиция“ “ при ОД на МВР Бургас.

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъдат приети и днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя списък за провеждане на допълнително обучение на водача на МПС от 01.06.2013г., протокол за резултати от проведено допълнително обучение на водачи на МПС от 01.06.2013г, списък за провеждане на допълнително обучение на водача на МПС от 06.12.2014г., протокол за резултати от проведено допълнително обучение на водачи на МПС от 06.12.2014г. и списък на кандидатите, допуснати за възстановяване на контролните точки за 06.12.2014г.

 

Адвокат Р.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на страната и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Р.: Моля да отмените изцяло заповед за прилагане на принудителна административна мярка от 01.03.2017г. и да уважите жалбата на доверителя ми. Считам, че от представените от самия наказващ орган доказателства, в частност от представената справка-картон на водача, находяща се на л.9 от делото, самият орган, издал заповедта, е отразил двукратното възстановяване по законоустановения ред на контролни точки от жалбоподателя. Това е надлежно отразено в автоматизираната информационна система на сектор „Пътна полиция“, което означава, че първо допускането на този водач изобщо до възстановяване, респ. допълнително обучение, водещо до възстановяване на такива точки, е било извършено след изричното уведомяване и потвърждаване на водача от сектор „Пътна полиция“. Само и единствено те са органът, оторизиран да даде потвърждение за това един водач, кандидатстващ за допускане на допълнително обучение, да бъде допуснат с връщане на информация след предварително запитване до КАТ. При положение, че той през 2013г., както и през 2014г. е имал останали контролни точки, т.е. бил е допуснат, както категорично се установява от доказателствата, представени от сектор „Пътна полиция“, няма как към момента на издаване на оспорената заповед - 2017г., той да е изчерпал общия брой контролни точки и да му бъде иззето свидетелството за управление. От приложените по преписката наказателни постановления, конкретно в едно от последните- №592/09.05.2014г. самият орган сектор „Пътна полиция“ са отразили, че към 09.05.2014г. на водача остават 19 контролни точки. Това кореспондира и със справката, приложена към преписката, така че неподкрепени от доказателства се явяват фактическите основания, изложени в оспорената заповед, а именно, че към 2012г. е изчерпал контролните точки. Моля да уважите жалбата. Моля да присъдите и разноски, представляващи адвокатски хонорар, съгласно представеното адвокатско пълномощно и такса за образуване на делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: