ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.07.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети юли                                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1208 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

                ЖАБОПОДАТЕЛЯТ П.С.И. редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител  адв.Х., с представено по делото пълномощно в днeшното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВЕТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

ЯВЯВА се вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от П.С.И., с ЕГН **********, със с адрес: *** против Заповед № 870 от 10.04.2017г. на заместник кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е  забранено ползването на строеж: „Жилищно помещение – преустройство на таванско складово помещение № 7“, находящо се в жилищна сграда с идентификатор 07079.609.210.1 по КК на гр.Бургас, в ПИ с идентификатор 07079.609.210 по КК на гр.Бургас, УПИ XII-2053, кв.64 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ул.“Пейо К. Яворов“, ползван в нарушение на чл.178, ал.4 от ЗУТ.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Адв.Х.- Поддържам представената жалба, като моля да бъдат приети представените с нея доказателства. По повод на представените от Община Бургас моля, от нея да бъдат изключени всички, които не касаят моя доверител, тъй като общината е вкарала документи и на друго лице, което живее там. Казва се И.А.. Всички документи, които са на негово име са неотносими. Бих желал да направя още две възражения. Той никога не е бил търсен от служител на Община Бургас, на които да отвори, те нямат непосредствени впечатления, тъй като не са извършили оглед. Единствено само моя доверител има ключ от това помещение, но той не ебил търсен. Моля да допуснете при  режим на призоваване двама свидетели-актосъставителката и свидетелката, това са лицата,които са изготвили и подписали констативния протокол. Как са влезли в това помещение и са изготвили протокола? В консативният протокол липсват подписи от моя доверител, който е присъствал там. Ние твърдим, че въпросното помещение никога не е било предмет на преустройство или нова строителство, не е налице какъвто  и да е било строеж, тъй като те самите не са влизали в това помощение, а ако не са влизали няма как да твърдят и залегналите в консативния протокол констации, а по-късно в заповедта на заместник кмета. Правим възражение и твърдим, че процесното помещение не се ползва по начина отбелязан в заповедта, не се ползва за жилищни нужди. Служителите на общината как разрбаха за  какво се ползва това помещение. Представям  допълнително възражение. Във връзка с нашите твърдения водим едни свидетел, за да го разпитаме, но ако прецените да бъде разпитан в следващото съдебно заседание, ако допуснете до разпит поисканите други свидетели.

 

Съдът по отношение на становището на  процесуалния представител  на жалбоподателя и исканията намира следното:

Искането за разпит на свидетели, а именно служителите на Община Бургас,които са изготвили констативен протокол №П-8/18.05.2016 година приложен в административната  преписка е основателно, поради което

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит като свидетели  служителите на Община Бургас, изготвили констативен протокол №П-8/18.05.2016 година, които следва да бъдат призовани за следващото съдебно заседание.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител за разпит на водения от него свидетел, относно сочените от него обстоятелства, относими към предмета на разглеждане, поради което

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения от него свидетел.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6411 /22.06.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът намира, че приетите по делото доказателства, съдържащи се в административната преписка ще бъдат ценени с оглед пълния доказателствен материал по делото и в този смисъл неотносимите доказателства ще бъдат преценени съобразно връзката им с предмета на разглеждане на делото, породи което

   О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКАЗВА да уважи искането за разглеждане поотделно на всяко едно от доказателствата в преписката и произнасяне по тяхната допустимост на този етап.

АДВ.Х.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 Съдът с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

З.Ч.А.- На 75 години, българка, български гражданин, неосъждана, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам, ведно със снимковия материал. Направих оглед и измервания.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Когато посетихте подпокривното пространство, където са процесните тавански помещения, забелязахте ли следи от строителство или преустройство. То било ли е място за извършване на строеж по смисъл на ЗУТ или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Таванското помещения представлява тип коридорна схема, от която се разпределени таванските клетки и стената, която прегражда кородира и таванските стаи и от типа на тухлената задария  нямаше следи да се извършвало допълнително строителство, което да се различава от общия фон.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Това е било строено много отдавна или сега?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: От самата тухлена зидария правя извода, че е построена отдавна- 1956-1957 година. Не мога да кажа категорично,  но по вида мога да направя извода, че са отдавна изградени, няма нарушена  циментова замаска, няма нарушена тухлена зидария.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: За водопроводната и ел.инсталация и др. може ли да се твърди същото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, за водопроводната инсталация, но за ел. инсталацията не мога да кажа. Аз направих цялостен  оглед.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: В помещението има ли извършена присторойка или което Вие да определите като строеж по смисъла  на закона?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не установих строителни работи, нито  в момента, нито в скоро време.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Таванското помещение, понеже аз знам, че се запознахте с преписка, в преписката има нотариален акт на името на И.А.,  помещението, което огледахте с каква квадратура  беше?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Процесното помещение е с квадратура 18 кв.м. Много солидно беше заключено и жалбоподателя ми отвори помещението да го огледам.

          ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Понеже в обжалвана заповед  се твърди, че има строителство, Вие установихте ли някакво друго строителство в това подпокривно пространство?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не установих в самото подпокривно пространство, както и в самото помещение. Няма  строителство.

          Адв.Х.: Нямам други въпроси към вещото лице А.. Да се приема заключението.

Съдът след изслушване на вещото лице и становището на процесуалния представител на жалбаподателя

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изготвената съдебно-техническа експертиза от вещото лице З.Ч.А..

Да се изплати на вещото лице възнаграждение в размер на 300.00/триста/ лева от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

В съдебната зала беше въведен водения от процесуалния представител  на жалбоподателя свидетел.

Съдът сне самоличността на свидетеля,  както следва:

ИВАН СТОЙЧЕВ АНТОНОВ- ЕГН-**********, българин, български гражданин, неосъждан, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: От коя година Вие живеете в имота на ул.Яворов №16?

СВИДЕТЕЛЯТ АНТОНОВ: Живея там от самото построяване на жилищната кооперация през 1957 година,тогава окончателно сме се нанесли там,  аз съм бил 9 годишен.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: През 1957 година до сега да е било извършвано някакво надстрояване или преустройство на подпокривното пространство,  мястото където се помещават  таванските  помещения?

СВИДЕТЕЛЯТ АНТОНОВ: Нищо не е променяно от както  съм бил дете и живея на този адрес, то си личи и по строителството, нито размера на стаите, нито разпределението, нито инсталации са подменяни, те са стари от едно време. Прегражданията са били по начина, по който са построени от 60 година и до момента.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Вие какъв сте в кооперацията?

СВИДЕТЕЛЯТ АНТОНОВ: В момента съм домоуправител, вече втора година от както съм избран.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: През тези последни няколко години някой ангажарал ли Вие е да  отключвате тези помещения?

СВИДЕТЕЛЯТ АНТОНОВ: Никой не се е обръщъл към мен да отключвам даже да види общите части, не само таванските помещения.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Да са Ви питали къде живее П.И.,  да са водили разговори с Вас служители  на Общината?

СВИДЕТЕЛЯТ АНТОНОВ: Той си живее на друго място, този апартамент е наследствен. Никой от общината не ме обезпокоил за проверки или огледи. Никой от съседите не  е споделял за оглед. Той беше учуден от къде знаят за таванското помощения, защото него не са го търсили, попита ме дали аз съм отварял.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Вие самия имате ли там таванско помещение?

СВИДЕТЕЛЯТ АНТОНОВ: Да, всички имат и изби и тавани.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Вашето таванско помещение изглежда ли като  неговото?

СВИДЕТЕЛЯТ АНТОНОВ: Стените, мазилките са същите, никой не е правил нищо в тавана.

 Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.09.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се призоват допуснатите свидетели, служители на Община Бургас.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: