ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.09.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети септември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1208 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

                ЖАБОПОДАТЕЛЯТ П.С.И. редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител  адв.Х., с представено по делото пълномощно.

 ЗА ОТВЕТНИКА ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно  уведомен, изпраща за представител Ю.К.Х., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

Явява се свидетелят М.Х.Д..

Не се явява  М.  Р.К. - нередовно призована. Призовката на същата е върната в цялост с отбелязване, че адреса е посетен многократно, но лицето не  е открито.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Х.: Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СТРАНИТЕ - Да се пристъпи към разпит на явилата се свидетелка.

          Съдът пристъпва към разпит на явилия се свидетел, на когото снема самоличност, както следва:

          М.Х.Д. - на 49 години, българка, български гражданин, със средно специално образование,  без особени отношение към страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АВ.Х. - По констативният протокол. Вие ли го изготвихте? Посетихте ли таванския етаж?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. -  Да, аз го изготвих. Посетихме на място заедно с М.  К., тъй като към 18.05ч. тя беше  още служител. Аз съм служител и към момента, заемам същата длъжност, както тогава. Проверката направих,  мисля,че беше към 13:30 часа, в ранния следобед. Не си спомням да е била заключена входната врата. Имахме уговорка с жалбоподателя по проверката, който изпрати сигнала. Ние контактувахме с жалбоподателя по сигнала, за да влезем  в сградата. Мисля, че в този случай той ни отключи. Нямаше заключена врата към тавана. Не си спомням, но достъпа не беше затруднен. В помещението влязохме след почукване на вратата. В таванското подпокривно пространство има девет броя помещения. Нашата проверка установи на място живущи,по всяка вероятност наематели в три от помещения. Те са идентифицирани и в тази връзка са започнати административни производства, само за тези стаи от таванското подпокривно пространство, в които има обитатели. Не сме снемали самоличност на хората. За нас нарушителят е собственика на обекта. Нашето производство е срещу нарушителя, нямаме др. данни по преписката.

ВЪПРОС НА АДВ.Х. - Какво беше това строителство, което сте констатирали като незаконно, кое беше незаконното в общата част на таванския етаж и в помещението, което сте огледали?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. - В  самото помещение, говорим за преустройство на таванско складово помещение, няма нови зидове, има преустройство на складово в помещение за живеене. Няма как в една стая да се обособят всички помещения, необходими за живеене. В общ коридор са обособени санитарни помещения, които се ползват от всички три помещения, ползват общ санитарен възел. Те се представихи като наематели,  не мога да ги назова. В две от помещенията имаше хора, с които сме се срещнали, а за другото, третото не сме контактували с никого. То беше отворено, имаше ток. Според мен преустройството се изразя в това,  че таванското складово помещение е преустроено не по законов ред. Имаме променено предназначение.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.  - В коридорите имаше ли промени?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. - Там има изграден санитарен възел и умивалник. Няма ги по проект. Проектът  го съхраняваме  в техническия архив. За тази сграда има проект.

АДВ.Х. - Този въпрос го оттеглям, в констативният протокол  не е записано. Нямам повече въпроси към свидетелката.

Ю.К.Х.-Нямам въпроси към свидетелката.

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи свидетеля М.Д..

АДВ.Х. -  Оттеглям искането за разпит на втория свидетел по делото. Считам, че същия не е необходим след разпита на свидетелката в настоящето съдебно заседание.

Ю.К.Х.- Не се противопоставям.

Съдът, във връзка с направеното искане  от страна на процесуалния представител на жалбоподателя и изразеното страновище от ответната страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА като свидетел  по делото лицето М.Р.К..

АДВ.Х. – Моля, да бъде задължена Община Бургас да представи по делото копие от архитектурните проекти, находящи се в техническия архив на Община Бургас, с цел да може да  се установи каква е функцията на имотите в таванската част,  на обектите в сутеренния етаж и били ли са налице по проект предвижданията, там да се изгради тоалетна и умивалник в общата част.

Ю.К.Х.  – И аз това исках. Моля, да ми бъде дадена възможност да ги представим.

Съдът намира  за основателно искане на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на  сочения документ, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да  представи архитектурния план на процесния имот, най- късно до следващото съдебно заседание.

Съдът счита, че делото не е изяснено  от фактическа  страна, предвид необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.10.2017 година от 11:30 часа, за която дата и час страните са редовно  уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: