ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 09.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1208 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ П.С.И. редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител  адв.Х., с представено по делото пълномощно.

 ЗА ОТВЕТНИКА ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно  уведомен, изпраща за представител Ю.К.Х., с представено пълномощно по делото.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Х.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          АДВ.Х.-  Запознахме се с определението на съда и ни направи впечатление, аз не случайно ги исках, и установихме, че не са представени всички документи които са по тази преписка. Молим съда да ни издаде съдебно удостоверение, за да  извършим справка в кметство „Приморие“ по преписката. Там има документи, от които можем да черпи аргументи. По предствените  писмени доказателства ние не спорим.

Ю.К.Х.-  Представям и моля да приемете удостоверение за идентичност  на  ПИ с изх.№ 08-00-1127/27.09.2017 година, тъй като имота е записан в заповедите по един  начин, а в проектите по друг начин, ведно с копия от първия регулационен план и копие от регулационен план, одобрен със заповед №РДІ02-14-142/19.04.1989 година.

АДВ.Х.- Да се приемат  представените писмени доказателства.

Съдът намира за относими представените от ответната страна писмени доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото представените по делото  удостоверение с изх.№ 08-00-1127/27.09.2017 година, ведно с два броя копия на регулационни планове за имота.

Съдът намира за основателно направеното от процесуалния  представител на жалбоподателя искане да бъде издадено  съдебно удостоверение въз основа, на което да се снабди с исканите документи.

Адв.Х. – Искам да представя два  броя  заповеди, които касаят обекти на същия адрес и на същия таван, но други двама съкооператори. Това са преписки на Община Бургас. Заповеди за единия от  обектите е само  заповед, а за другия е заповед с протокол. Моля да ги приемете. Заповедите касаят едни и същи ограничителни мерки. След запознаване с тях става ясно, че и трите констативни протокола са бланкетни,  идентични са, само са сменени имената.

Съдът намира за неоснователно искането на процесуалния представител на жалбоподателя да бъдат приети  два броя заповеди, тъй като същите касаят имоти, които не са предмет на разглеждане в настоящето  съдебно производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането за  прилагане по делото на копия от писмени доказателства – два броя заповеди, представени от адв.Х..

ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО  съдебно удостоверение,  с което да се снабди с  въз основа, на което да се снабди с исканите документи от техническия архив в кметство „Приморие“, след заплащане на дължимата държавна такса.

АДВ.Х.- Аз настоявам да бъдат приети, защото ще имам съществени правни доводи, въпреки Вашето определение, защото имат съществено значание.

Ю.К.Х.- Предоставям на съда.

АДВ.Х.- Моля, да се изясни,  с оглед  на отделяне на спорното    от безспорното. От разпита на  свидетеля в предходното съдебно заседание – служителката на общинската администрация заяви, че нарушението се касае само до променената функция. Ако това е така, аз няма да искам експертиза, но ако обаче  представителя на Община Бургас заяви, че това не е така, ще искам експертиза, за да се установи налице са  условията на параграф 16,  с оглед търпимостта на този обект.

Ю.К.Х. - В констативният акт  пише, че обекта са ползва  в отклонение. Обектът се ползва не по предназначение, но видно от представените  архитектурни проекти в подпокривното пространство няма обособени обекти. Твърдим,  че в подпокривното  пространство няма такива обекти,  няма складови помещения.

          АДВ.Х.- Във връзка с казаното правя доказателствено искане. Моля да допусне извършването на съдебно-техническа експертиза.

Ю.К.Х. - В случай, че допуснете експертиза моля, да  задам и аз въпроси.

Съдът намира така направените доказателствени искания от процесуалните представители  на страните по делото за основателни, тъй като  чрез тях ще бъдат изяснени  факти и обстоятелства, имащи значение към предмета на разглеждане на настоящето дело, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, като определя тридневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя, в който да формулира въпроси, на които следва да отговори вещото лице.

Съдът определя тридневен срок за процесуалния  представител на ответната страна, в който същия да вземе отношение към поставените оставане от жалбоподателя  въпроси към вещото лице.

Съдът определя  първоначален депозит в размер на 300.00/триста/ лева, вносими от жалбоподателя едновременно с поставянена на въпросите към вещото лице.

Съдът определя  депозит в размер на 100.00/сто/ лева,  вносим от  ответната страна,  в случай че от нея бъдат поставени допълнителни въпроси към вещото лице, като депозита следва да бъде внесен   едновременно с постаняване на допълнителните въпроси.

Съдът счита, че делото не е изяснено  от фактическа  страна, предвид необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно  уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: