О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 17.11.2008г.

 

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и осма година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: Г.Р.

като разгледа, докладваното от съдия Р. административно дело № 1208 по описа за 2008г. , за да се произнесе взе предвид следното:

            Подадена е жалба от З.Г.С., в качеството и на пълномощник на С.Д.Л. против мълчалив отказ на Началника на Общинска служба по земеделие и гори гр. бургас за издаване на удостоверение по чл.42 от АПК.

С определение от 29.10.2008г., съдебното дирене по делото е приключено и е даден ход по същество.

В срока за произнасяне, съдът, намери че посоченото определение следва да бъде отменено, а жалбата да бъде оставена без разглеждане поради липса на подлежащ на оспорване акт.

            Жалбоподателката твърди, че с молба вх. № 768/ 03.07.2008г., е поискала от ОСЗГ гр. Бургас да и бъдат предоставени преписи от документите, съдържащи се в преписка за възстановяване на имоти , собственост на Д. С. Л.. По тази молба не получила произнасяне от административния орган.

            На 25.07.2008г. бил издаден изричен отказ по молба вх. № 768/ 03.07.2008г., който жалбоподателката оспорила. За преценка законосъобразността на този акт е образувано адм. дело № 1209/08 по опис на Административен съд гр.Бургас.

            На 4.07.2008г. с препоръчано писмо с обратна разписка, подала нова молба до ОЗСГ с искане на осн. чл. 42 АПК да и бъде издадено удостоверение, което да и послужи пред Административен съд гр. Бургас за снабдяване със съдебно удостоверение, по силата на което да и бъдат издадени исканите преписи.

            Такова удостоверение не и било издадено, нито бил постановен отказ да бъде уважено искането.

            Съдът, намира че в случая не е налице акт, подлежащ на оспорване.

            Нормата на чл. 42 АПК, не урежда самостоятелно производство. Та предвижда само възможност за установяване на факти от значение за издаването на административен акт.

От друга страна съгласно чл.42 АПК съдебните органи въз основа на удостоверение, издадено от административния орган, са длъжни да издадат такова в рамките на своята компетентност, т.е. да удостоверят факти, известни им по повод на развило се съдопроизводство, които да са от значение за адресата на удостоверението или да предоставят съответни преписи от документи / справки или писмени доказателства/.

С молба вх. № 768/ 03.07.2008г, жалбоподателката е инициирала започването на административно производство, с искане за издаване на преписи. Това производство е приключило с акта, който е предмет на оспорване по адм. дело № 1209/08 по опис на Административен съд гр.Бургас.

Дали искането за издаване на удостоверение по реда на чл. 42 от АПК, отправено в хода на инициираното производство е основателно или не и дали органа до който е отправено ще го уважи, е въпрос изключен от обсега на съдебния контрол според изричната норма на чл. 21 ал.5 АПК.

Отделен е въпросът, че съдът и към настоящият момент не може да прецени, какви точно факти би могъл да установи в случай на издадено от административния орган удостоверение по реда на чл. 42 АПК.

Ето защо и на осн. чл. 160 ал.1 АПК във вр. с  чл. 159 т.1, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Отменя определение от 29.10.2008г., с което е даден ход по същество.

            Оставя без разглеждане жалба от З.Г.С., в качеството и на пълномощник на С.Д.Л. против мълчалив отказ на Началника на Общинска служба по земеделие и гори гр. Бургас за издаване на удостоверение по чл.42 от АПК.

Прекратява производството по адм. дело № 1208 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………