ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1207 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ж.Т.Р., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 87 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х., представено пълномощно на лист 100 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по изслушване на вещото лице.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 16.03.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         Инж.С.Г.Б. – 67год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила. Към него съм приложила и писмени доказателства, на които съм се позовала при неговото изготвяне и те касаят разпечатка на домовата книга.

        

         Адв.В.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт Х.: Това е извадка на домовата книга и там е посочено лицето Р.А.С.. Той трябва да е наемател на процесното помещение до м.септември 2012г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нося в момента домовата книга, евентуално за справка. Отговорила съм подробно в отговора на въпрос 5. Това са наематели, които по информация получена на место по време на огледа от домоуправителя и представителка на ищцата, че тези лица са били наематели на стая от апартамента на Ж.Р., а не на таванските помещения.

         Юрисконсулт Х.: Нямам повече въпроси.

         Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Наличното в това подпокривно пространство санитарно помещение - тоалетна - е обща за всички складови помещения или е към процесното помещение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е общо помещение, което се ползва от всички тавани.

Направила съм снимки и подробно съм обяснила в констативната част на заключението.

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ:Намира ли се тоалетната близо до таванско помещение № 5?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. На тавана се влиза от коридор и от коридора се влиза в отделните тавански помещения. Таванският коридор е Т-образен. В едната част се намира таванско помещение № 5, а в другата част се намира санитарният възел. Отразила съм това на снимка № 5 от заключението.

         Двете помещения – процесният таван № 5 и санитарният възел не са съседни и нямат връзка помежду си. Тоалетната обслужва всички други налични помещения, дори е далеч от помещение № 5.

 

         

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице инж.Б., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 300лв. изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.В.: Водя един свидетел, който моля да разпитате в днешно съдебно заседание.

 

Юрисконсулт Х.: Също водя един свидетел, който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото Покана за доброволно плащане от домоуправителя на жилищната кооперация  до управителя на „Лигал солюшънс“ ООД, който е собственик на апартамент в процесната сграда. Това е апартаментът, който е под подпокривното пространство, под процесното помещение. Представям и повторна покана за доброволно плащане, към която има приложение подробни разпечатки от разпределението на разходите за ток, вода, чистачка и фондовете за ремонт и подновяване от месец юли 2015г. до месец октомври 2017г. От тази подробна сметка става ясно, че дружеството „Лигал солюшънс“ е посочено под № 9 и след това до № 15 са физически лица, които са наематели на помещения в подпокривното пространство и за тях не се начислява фонд „Ремонти“ видно от таблицата.

        

Адв.В.: Оспорвам верността на тази справка. Не е ясно какво общо има домоуправителят с настоящото дело. Моля да не се приема.

 

Юрисконсулт Х.: Справка е изпратена до „Лигал солюшънс“ от домоуправителя на кооперацията.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Х. писмени доказателства, като по отношение на тяхната относимост и преценяване на доказателствената им стойност съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

ДОПУСКА до разпит водените днес двама свидетели, чиято самоличност снема както следва:

 

Д. С.  Б. – 46г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото;

А. Х. Д. – 49г., български гражданин, семеен, неосъждан, без отношения със страните в процеса.

Двамата свидетели ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещаха да говорят истината.

 

Съдът ИЗВЕДЕ от съдебната зала свидетелят Д..

 

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Б.:

 

Адв.В.: Познавате ли Ж.Р.? В този блок живее ли роднина на Ж. и А.?

Свидетелят Б.: Познавам ги. В този блок не живее техен роднина. Това е блок на три етажа и има тавански помещения. Това е жилищна кооперация зад р-т „Златна котва“. В този блок живее бабата на А.ина и Ж.. Бабата  живее на третия етаж. Там има апартамент. Сестрата на Ж. се казва А.ина, а не А..

Адв.В.: В апартамента на бабата имало ли е наематели и кога?

Свидетелят Б.: Разбрах преди известно време е живял там някакъв приятел на бащата на А. и Ж., т.е. приятел на сина на бабата.  Бабата има един син. Ж. и А.ина са внучки на бабата и са дъщери на този син на бабата, но той е починал. Там преди време живя приятел на сина на бабата. Той живееше при бабата, която му е отдала една стая в апартамента, за да не е самичка.

Адв.В.: Знаете ли до кога този човек е живял там?

Свидетелят Б.: Преди известно време. Говорим за период от преди две години някъде, но за колко време не знам точно.

Адв.В.: Този човек знаете ли какво работеше?

Свидетелят Б.: Видях го човека и попитах кой е този. Тя ми каза, че този човек живее при бабата и е работил в строителството. Дори тогава, когато я попитах, се засякохме на стълбището, той си беше оставил инструменти в някаква таванска стая, която ползвал. Тази таванска стая е в същата кооперация. Тази стая съм я виждал и е като склад. Не може да се обитава. Пълна е с натурии.

Адв.В.: Този човек продължава ли да ползва тази стая?

Свидетелят Б.: Не знам. Не мога да кажа.

Адв.В.: Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ към свидетеля Б.: Как се казва този човек?

Свидетелят Б.:  Мисля, че се казва Р., но не съм сигурен за името.

Юрисконсулт Х.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Д.:

 

Юрисконсулт Х.: Знаете ли за какво сте тук днес по това дело?

Свидетелят Д.: Напълно съм запознат. Една от моите фирми е собственик на апартамент № 9 в процесната сграда – фирмата е  „Лигал Солюшънс“,  която е собственост на моето семейство. Аз съм собственик. Занимавал съм се със закупуването на този имот, ремонт и т.н. Този апартамент № 9 се намира непосредствено под таванския етаж, от който тавански етаж са оформени 9 броя незаконни тавански помещения, които не са предвидени за изграждане според одобрения проект.

СЪДЪТ към свидетеля: Вие сте тук за  да свидетелствате за факти, а не да правите заключения, още по-малко правна квалификация.

 

Юрисконсулт Х.: Знаете ли в подпокривното пространство в помещение № 5 дали е живял някой и в кой период?

Свидетелят Д.: Ако ми кажете кой е собственика на това помещение, ще се сетя.

Юрисконсулт Х.: Собственик е Ж.Р..

Свидетелят Д.: В това таванско на тази дама Ж., плюс таванското помещение на Иван Андонов, който е управител, плюс таванско помещение на още един собственик - баба Ж., от самото закупуване на апартамента от нашата фирма до ден днешен има наематели. Срещу 50 лева на месец са пуснали хора да живеят в тези импровизирани тавански помещения. На етажа има импровизирана баня и тоалетна, където тези хора се къпят непосредствено върху плочата на сградата и водата пропива в нашия апартамент. Горе липсват каквито и да е условия за живеене и е възможно всеки момент да възникне пожар.

 

СЪДЪТ към свидетеля Д.: Откъде имате тази информация, че там живеят под наем лица и точно за наем от 50 лева?

Свидетелят Д.: Многократно са ставали скандали по този въпрос и е обсъждано на общо събрание на етажната собственост. Многократно съм молил съседите да престанат с това ползване, тъй като засягат здравето и живота на останалите хора в кооперацията и те са повдигали въпроса, че това са 50 лева и им трябват тези пари. Дори бях предложил на баба Ж. аз да й плащам 50 лева само и само да се махне този наемател, защото това е нещо страшно.

 

Юрисконсулт Х.: Моля съдът да предяви на свидетеля поканите за доброволно плащане, които днес представих.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля Д. представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Х. покани за доброволно плащане.

 

Свидетелят Д.: Познати са ми тези покани. Това са покани отправени от управителя на етажната собственост към нашето дружеството и към втората покана бяха приложени справки за изразходвани консумативи. Това са справките, които съдът ми показва, от които се виждат наемателите. Нашият апартамент е последният апартамент № 9. От № 10 нататък до № 14 са имената на наемателите. Те твърдят официално, че няма наематели, а в същия момент виждате по месеци как са начислявани ток и вода.

Юрисконсулт Х.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.В.: Има ли висящо административно производство за премахване на незаконна тоалетна в апартамента на фирмата Ви № 9?

Свидетелят Д.: Да. В Административен съд гр.Бургас  понастоящем е висящо дело с предмет за обжалване на заповед за премахване на преустройство в едно от помещенията на апартамента. Няма влязло в сила решение.

Адв.В.: Нямам повече въпроси.

 

 

СЪДЪТ към свидетеля Д.: Вие всеки ден ли сте на място в този апартамент?

Свидетелят Д.: В момента апартаментът ни е категоризиран като място за настаняване и отдаване на стаи под наем. Там ежедневно наш персонал почиства, сменя чаршафи, съпругата ми е почти ежедневно там. И аз ходя, но не толкова често.

         СЪДЪТ към свидетеля Д.: Тези имена на лица, които преди малко видяхте в справките и за които твърдите, че са наематели, възможно ли е това да са наематели в апартаменти в сградата, а не в таванските помещения?

Свидетелят Д.: Не. Визирам например сметка за месец юли 2015г. – сметката е по апартаменти, а не по лице, дадена е по обекти от едно до девет. След това са наематели. Този Г. под № 12 лично го познавам и е наемател на таванското помещение на И.А.от ап.6.

         Аз присъствах по време на съставянето на констативния акт от общината и там бяха двама инспектори от общината за незаконното строителство, които направиха проверка на място и се виждаше как хората готвят, перат, имат печки, перални и си живеят там.

 

Адв.В.: Оспорвам тази справка относно начисляването на разходите.

Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт Х.: Няма да представям допълнителни доказателства.

        

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.В.: Моля да се уважи жалбата, да ни се присъдят разноските по делото и да ни се даде срок за представяне на писмена защита.

 

Юрисконсулт Х.: Моля да отхвърлите жалбата, да ни присъдите направените разноски и юрисконсултско възнаграждение. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмена защита.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: