ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети декември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1207 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ж.Т.Р., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 87 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х., представя днес пълномощно.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по изслушването на експерта.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 30.11..2017г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

 

 

         инж.К.Д.М. – 66 год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

        

         Адв.В.: От това, което видяхте в тавана, има ли данни този таван да е преустройван, надграждан, събарян и т.н. или този таван си стои така, откакто е построен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Извършените видове довършителни работи в таванското помещение са видимо от много отдавна. Например, говорим за много стар модел врата, т.е. от времето на изграждането на сградата, така и прозорецът е дървен, блажно боядисан, не може да се определи точно времето на монтирането. Във фасаден вид този прозорец отговаря на голяма част на останалите прозорчета откъм ул.“П.Яворов“ поне на външен вид. Дюшемето е старо, боядисвано и дори от ползването на помещението има протрити участъци на блажната боя. Мазилката е видимо стара, пердашена, варосана, със заоблени ъгли, а не отсечени прави вътрешни ръбове. Външните ъгли при комина са видимо изправени с мастар, както обичайно се е работило. Не може да се определи точната възраст на тези подобрения, но няма никакви следи на ново строителство.

         Адв. В: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Х.: Самостоятелният обект, който изследвате в експертизата, дали е изпълнен по проект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми е представен проект, а и в задачата няма такъв въпрос, за да изследвам и да търся в общината, тъй като само тях и единствено там би се съхранявал архив за процесната сграда.

 

Юрисконсулт Х.: Съгласно Наредба № 7/2003г. и ЗУТ може ли да кажете дали процесното помещение отговаря на изискванията за живеене?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако прецизираме ЗУТ и Наредба № 7 ще моля за извинение за неточно цитиране на члена в Наредбата и Закона, но там има текст, който казва, че в таванските етажи и в използваемото подпокривно пространство може да има стаи за живеене, в които една част от тавана да бъде прав, но не по-малко от 30% или 50%, но го има като норматив и  минималната височина да бъде минимум 1.50 м.

Представил съм и разрез на процесната таванска стая, за да анализирате съобразно тези текстове по ЗУТ и Наредба № 7 дали отговаря или не. Всички размери, които съм посочил са от стена до стена, без да се допълва от мазилката.

 

Юрисконсулт Х.: При огледа установихте ли процесното помещение да се ползва за живеене?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. В момента помещението беше без обитатели. Отключи го сестрата на жалбоподателката, като тя носеше ключа, после пак го заключи. Видимо няма данни да се обитава към периода на обследването.

Юрисконсулт Х.: Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Споменахте, че част от дюшемето е било частично износено. Това означава ли, че все пак помещението е било ползвано.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това дюшеме е ползвано. Но в момента нямаше следи от обитател.

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има ли баня и тоалетна в рамките на таванското помещение

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма. Такива има на етажа – таванския етаж и по данни на сестрата на жалбоподателката се ползват от всички собственици. В това таванското помещение няма изводи за В и К. Има електроинсталации, които са включени към електромера на апартамента, към когото принадлежи това помещение. Това си е тавански етаж. Навремето в ЗТСУ тавански етаж фигурираше само на едно място в правилника и всичко друго беше подпокривно пространство.

 

        

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.К.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.В.: Представям нотариални актове на праводателя на доверителката ми, прилагам нотариален акт за собственост на друг обект на лице от същата. Представям ги, за да се види в коя година е построена и в коя година е влязла в експлоатация сградата. В единия нотариален акт  дори е посочено, че има тавански клозет и мивка. Представям ги във връзка с правните доводи, които ще изложа.

 

Юрисконсулт Х.: Представям заверени с „Вярно с оригинала“  одобрен проект на жилищната сграда, в които процесният обект въобще не съществува. В подпокривното пространство не е предвидено изграждането на самостоятелни обекти. Т.е. вътре няма отделни обособени самостоятелни обекти.

И в тази връзка представям едно удостоверение за идентичност, издадено от главния архитект на общината, тъй като в проекта имотът е идентифициран по стар план, а в процесната заповед е по сега действащия. Представям удостоверението заедно с извадки от плановете.

         Моля да допуснете извършване на допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да съобрази проектите, които днес представям, като моля да ми дадете възможност да поставя въпроси към вещото лице.

 

Адв.В.: Моля да не се приемат представените проекти, тъй като нямат никакво отношение към делото. От тях не личи къде е отразен таванския етаж. Считам представеното удостоверение също за неотносимо.

 

         Юрисконсулт Х.: С оглед на днес представените доказателства и във връзка с това, че в административния акт е посочено, че процесният обект се ползва с отклонение от предназначението си, видно от представените архитектурни проекти в подпокривното пространство няма предвидени обособени самостоятелни обекти складови помещения. Извършваното обособяване на самостоятелно помещение в подпокривното  пространство е станало без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж. Няма данни за документация за преустройство и реконструкция.

В тази връзка моля да допуснете допълнителна експертиза, като въпросите ще поставя в нарочна молба.

 

Адв.В.:  ние водим искания от нас свидетел, но моля да ми дадете възможност в следващото съдебно заседание да разпитаме водения от нас свидетел.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Х. писмени доказателства, част от тях касаещи идентичността на процесния обект и имотът, в който е разположен, както и архитектурен проект, касаещ изграждането на процесния жилищен блок, където се намира процесния обект, както и ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от адв.В. два броя нотариални актове.

 

 

 

Намира за необходимо на юрисконсулт Х. да бъде дадена възможност извънсъдебно да постави допълнителни въпроси за назначаване на експертиза, по които съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 26.03.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: