ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети септември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1207 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ж.Т.Р., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.В., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

                  

Адв.В.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.В.: Поддържам жалбата по съображенията изложени в нея, както и поддържам доказателствените искания, които сме направили. Само допълвам, че никога това процесно помещение не се е ползвало за постоянно живеене. Ползва се, в някакъв смисъл, да кажем, като ателие за няколко часа дневно. Един човек си остава там дрехите и отива на работа. Това лице е близък на собствениците и ползва помещението по няколко часа дневно, да остави чистите си дрехи и след работа оставя работните си дрехи и се прибира на село.

         Поддържам доказателственото искане за разпит на един свидетел за установяване на това обстоятелство.

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателствените искания на жалбоподателя, поддържани в днешно съдебно заседание от неговия пълномощник, съдът счете за основателни, доколкото посредством тях биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като направи оглед на процесния обект, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в неговата жалба.

ЕКСПЕРТИЗАТА да се изготви от вещото лице инж.К.М.при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДОПУСКА  до разпит при режим на довеждане за следващото съдебно заседание един свидетел воден от страна на жалбоподателя.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 11.12.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: