ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети септември                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1206 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Б.М.Т., редовно призован, се представлява от  адв. Й. и адв. Д., с пълномощни, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юк. Г.Т.с пълномощно, находящо се на лист 71 по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Б.М.Т., против решение №38-10/27.02.2018 г.на ОБС Бургас, прието по т.10 на 27.02.2018 г., обнародвано в ДВ, бр.34/20.04.2018 г., с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2, чл.136, ал.1 и чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Общинският съвет – Бургас е одобрил подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор ***по КК на с.М., с който при условията на чл.16 от ЗУТ за бивш ПИ с пл.№ 220 (по плана на с.М., одобрен със Заповед № 221/24.02.1973 г. на председателя на ОНС – Бургас) се урегулира нов УПИ ***в кв.40 по плана на с.М., отреден „за смесено предназначение“, в устройствени показатели за устройствена зона Смф, както следва: пл.застр.- до 40%, Кинт.-до 1,5, Н к.к.-до 10 м (3 ет.), позел.-мин.30%, с приложена редукция от 18 % (единен за цялото населено място), с регулационни линии на УПИ ***, съвпадащи с границите на ПИ с идентификатор ***по КК на с.М., съгласно приложения проект и баланс на територията, които са неразделна част от решението.

 

Съдът към процесуалните представители на жалбоподателя: Поддържате ли доказателствените  си искания?

АДВ. Д.: Поддържаме жалбата. Във връзка с направените от нас доказателствени искания видях, че не е приложено изисканото от нас адм. дело № 2251/2012 г. Държим същото да бъде приложено в цялост, с оглед изложеното от нас, че улиците съдържат доказателства - по-конкретно факта, че процесната разработка, по която има издадено отменително разрешение и новото, което е в процес на оспорване, са с идентично съдържание, т.е. сега издаденият акт противоречи на вече издадено съдебно решение, влязло вече в сила. Освен това моля да приемете и приложената към доказателствата заповед № 221/24.2.1973 г. на Окръжен народен съвет - Бургас. Цитирали сме я в жалбата. Твърдим, че за имота вече има урегулиране, поради което производството по чл.16 от ЗУТ не е приложимо. Прилагаме и извадка от процесната заповед, с която сме се сдобили от архива на Областната управа.

АДВ. Й.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат, както доказателствата, приложени към нея, така и приложената преписка от административния орган. На второ място: присъединявам се към искането за прилагане на съответното административно дело не само поради идентичност, но и поради обстоятелството, че в същото са установени факти, които са мотивирали съда да се произнесе отменяйки първоначалния акт на административния орган с указание в мотивите, които съответно, ако административният орган добросъвестно беше изпълнил, щеше да постанови друго решение, което в края на краищата би избегнал евентуалния спор между страните.

ГЛ.ЮК.Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна и моля да приемете представената административна преписа.

Да се приеме искането. Ще се ползвам от него. Да се приеме заповед № 221/24.2.1973 г, представена в днешното съдебно заседание.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от адв. Д. заповед № 221/24.2.1973 г.  на председателя на ОНС - Бургас.

ПРИЕМА административната преписка по делото, представена от ответника, както и  доказателството, приложено към жалбата – нотариален акт от 2002 г.

С оглед направеното изявление от адв.Д. и от гл. юк. Т. за относимостта на административно дело № 2251/2012 г. по описа на Административен съд Бургас, съдът счита, че същото следва да бъде изискано и приложено към настоящото дело, за да могат страните да се ползват от доказателствата, съдържащи се в него и в настоящото производство.

 

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от архива на Административен съд Бургас административно дело № 2251/2012г.на Административен съд Бургас.

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 27.11.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: