ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1206 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Вносителят на протеста Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СК“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат П., редовно упълномощена от преди и от адвокат Б., редовно упълномощен от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт И., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Поддържам протеста и доказателствените искания, които съм направил в него, в тяхната цялост, като част от тях са представени, но в пълнота поддържам искането да бъде изпълнено.

Поддържам и искането си за спиране на производството по това дело до приключване с влезли в сила актове на дела с номера 2499/2015 г. и 2508/2015 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам протеста в цялост.

По доказателствата моля да приемете административната преписка, която твърдя, че е представена в цялост. Част от направените доказателствени искания считам, че са неоснователни, с оглед на това, че се съдържат в административната преписка, изпратена от административния орган. Единствено не се противопоставям на искането за задължението към община Бургас да представи инвестиционните проекти с цялата преписка по издаване на разрешението за строеж.

По направеното искане за спиране възразявам, тъй като считам, че протестирането на заповед за мотивирано предписание за допускане на ПУП, ведно със заповедта за одобряване на същия ПУП, не е преюдициално по отношение на настоящия предмет, който е законосъобразността и нищожността на издадено разрешение за строеж по влезли в сила РУП и ПУП.

АДВОКАТ П.: Оспорвам протеста.

Във връзка с направените доказателствени искания искам да вземе следното становище:

Моля да не уважавате доказателствените искания под  т. 1,  2, 5, 6  и 7 в протеста, поради следните съображения:

В административната преписка, както и с протеста са представени удостоверения от Административен съд – гр. Бургас по административни дела № 2499/2015 г. и № 2508/2015  г. и няма защо отново да бъдат събирани същите доказателства.

По отношение на т. 2 за изискването на преписката по издаване на строителното разрешение, цялата се съдържа в административната преписка по издаване на атакуваната в настоящото производство заповед и считам, че е неотносимо към производството, тъй като атакуван е акт – заповед на РДНСК, а не строително разрешение.

По т. 3 от доказателствените искания в протеста представям и моля да бъде приет изискания от прокурора отказ на началник на отдел КРА при Община Бургас рег. индекс № 70-00-6337/11/07.01.2016 г.

По т. 4 от доказателствените искания в протеста е приложена цялата преписка.

Относно доказателствените искания в т. 5 считам, че това е позоваване на съдебна практика и не са доказателства, които следва да бъдат събрани и обсъждани в настоящото производство.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Посочените решения в т. 5 касаят съдебна практика.

АДВОКАТ П.: Относно доказателственото искане по т.6 също считам, че е неотносимо, още повече, че се касае за следствено дело, което е срещу Неизвестен извършител и все още на фаза събиране на доказателства и няма как същите тези доказателства, които все още не са събрани и обсъдени по съдебния ред, да бъдат събрани като доказателства по настоящото дело.

По отношение на т. 7 от доказателствените искания всички документи са приложени от страна на ответника.

Относно искането за спиране на производството по настоящото дело поради преюдициалност на споровете по административни дела №2499/2015 г. и № 25085/2015 г. по описа на Административен съд – гр.Бургас, считам че същото е неоснователно, тъй като не са налице всички предпоставки на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК във връзка с чл. 144 АПК. Страните в настоящото производство са различни от страните по посочените две административни дела. Оспорените в административните дела актове не обуславят издаването на атакувания в настоящото производство административен акт, още повече, че следва съдът да прецени съществуването на обстоятелства към момента на издаване на атакувания в настоящото производство административен акт. В случай на положително оспорване на мотивираното предписание така, както са посочени от Окръжна прокуратура – гр. Бургас, тогава не се губи правото на Окръжна прокуратура – гр. Бургас отново да предяви искане за прогласяване на нищожност от страна на РДНСК. Към момента на издаване на атакувания акт такива факти няма.

АДВОКАТ Б.: Присъединявам се към становището на адвокат П. по доказателствените искания на Окръжна прокуратура – гр. Бургас. Подкрепям становището, че други доказателства не следва да бъдат приобщавани по делото и освен това считаме, че по отношение на преписката по издаване на процесното разрешение за строеж, към административната преписка на ДНСК са приобщени основните документи, които са послужили, които доказват предпоставки за издаване на процесното разрешение за строеж. Мисля, че липсват самите чертежи. Цялата останала документация, на база на която е издадено разрешението за строеж и административният орган е извършил преценка за законосъобразност е приобщил и в този смисъла предоставям на съда да прецени.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам протеста.

По доказателствените искания предоставям на преценката на съда.

По отношение на искането за спиране считам, че споровете, по които са образувани административните производства, с които се твърди преюдициалност по отношение на настоящото, това искане за спиране е необосновано.

АДВОКАТ Б.: По искането за спиране не се спори по делото, че разрешението за строеж, което е проверявано с процесната заповед, е издадено на база на подробни устройствени планове, одобрени през 2014 г. Актовете, протестирани по дело № 2499/2015 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас, респ. дело № 2508/2015 г. на същия съд, касаят други административни актове за одобряване на подробни устройствени планове за същия квартал, но  градоустройствената основа, база, на която е издадено разрешението за строеж, е одобрена с други актове, които не са протестирани и по делото е видно, че са приключили с акт за обявяване на влизането им в сила. По тези причини считаме, че не са преюдициални.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Като доказателства следва да бъдат приети и представените от адвокат П. в днешно съдебно заседание заверени преписи  от писмо рег. индекс № 70-00-6337/11/07.01.2016 г., препис от заповед № ДК-10-ЮИР-22/22.04.2016 г. и заверен препис от акт за резултатите от обявяване на заповед № ДК-10-ЮИР-22/22.04.2016 г.

По направеното искане за спиране на настоящото производство до приключване с влязъл в сила акт на производството по административни дела с № 2499/2015 г. и 2508/2015 г., съдът ще се произнесе след изчерпване на доказателствените искания на страните и събирането на други доказателства с оглед служебното начало в процеса, изискващо от съда да изясни всички релевантни за спора факти.

По доказателствените искания, формулирани в протеста, съдът намира, че фактите, посочени в т. 1, 3, 7 са установени и доказателства са представени към момента.

Съдът намира, че не следва да бъдат изисквани преписи от протоколи на съдебно заседание по дело № 2499/2015 г. на Административен съд – гр. Бургас, тъй като същите няма как да установят факти, които са релевантни за разрешаване на настоящия спор.

Посочените в т. 5 на протеста решения също така не следва да бъдат прилагани като доказателства по делото, тъй като те представляват съдебна практика, до която съдът, а и останалите граждани имат свободен достъп.

Следва да бъде задължен главният архитект на община Бургас да представи в пълнота всички доказателства, въз основа на които е издадено разрешение за строеж № 25-„З“ от 13.09.2016 г. Същият следва да бъде предупреден, че при неизпълнение на това задължение ще бъде санкциониран.

На следващо място съдът намира, че следва да задължи директора на дирекция „Строителство“ при община Бургас, издател на заповеди с №№ 1796 и 1797 от 21.07.2015 г. да представи по делото списък на заинтересованите страни в производството, приключило с издаване на посочените заповеди, както и доказателства за съобщаване на тези актове на всяка една от заинтересованите страни по предвидения от закона ред.

Що се касае до искането в протеста да бъде изискана справка за предмета и движението по преписка № 3899/2016 г. по опис на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, съдът счита, че това не следва да бъде извършвано служебно. Преписката е на разположение на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, от чието име е подаден и протестът, въз основа на който е образувано настоящото производство, затова вносителят на протеста като страна в процеса има право, а и задължение да прецени с какви допустими доказателства ще обосновава тезата, застъпена в протеста, включително да представя такива по своя преценка, които са на разположение при него, още повече, че в протеста не е посочено какви конкретни факти ще бъдат доказвани с информацията относно предмета и движението по посочената прокурорска преписка.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представените от адвокат П. в днешно съдебно заседание заверени преписи  от писмо рег. индекс № 70-00-6337/11/07.01.2016 г., заверен препис от заповед № ДК-10-ЮИР-22/22.04.2016 г. и заверен препис от акт за резултатите от обявяване на заповед № ДК-10-ЮИР-22/22.04.2016 г.

ЗАДЪЛЖАВА Главен архитект на община Бургас да представи за следващо съдебно заседание в пълнота преписката по издаване на разрешение за строеж № 25-„З“ от 13.09.2016 г., като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена санкция на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 89, т. 2 ГПК.

ЗАДЪЛЖАВА Директор на дирекция „Строителство“ при община Бургас, издател на заповеди с №№ 1796 и 1797 от 21.07.2015 г., да представи по делото списък на заинтересованите страни в производството, приключило с издаване на посочените заповеди, както и доказателства за съобщаване на тези актове на всяка една от заинтересованите страни по предвидения от закона ред, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена санкция на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 89, т. 2 ГПК.

ОТХВЪРЛЯ искането на подателя на протеста да бъдат изискани и приложени към делото решения с №№ 1743/24.10.2014 г. по административно дело № 2568/2013 г. на Административен съд – гр. Бургас и 1098/22.06.2015 г. по административно дело № 2537/2014 г. на Административен съд – гр. Бургас, както и да бъде изискана справка за предмета и движението по преписка № 3899/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.10.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Указанията, адресирани към Главен архитект на Община Бургас, следва да се считат съобщени в днешно съдебно заседание, предвид осъщественото процесуално представителство за тази заинтересована страна в производството, поради което и изрично съобщаване допълнително с призовка няма да бъде извършвано.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: