ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1206 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

Вносителят на протеста Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Червеняков.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СК“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П. и адвокат Б., редовно упълномощени.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., редовно упълномощен с пълномощно № 08-00-1058/28.12.2016 г., намиращо се на л. 190 от делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА че по делото са постъпили изисканите в предходно съдебно заседание документи, а именно пълната преписка по издаване на разрешение за строеж № 25-„З“/13.09.2015 г.; списъци на заинтересованите страни в производствата, приключили с издаване на заповеди №№ 1796 и 1797 от 21.07.2017 г. на Директора на Дирекция „Строителство“ при община Бургас; доказателства за съобщаването им – 2 броя съобщения, връчени на 21.07.2015 г. и 2 броя актове от 21.07.2015 г. за резултатите за обявяване на заповедите.

На 17.10.2017 г. с молба вх. № 10956 адвокат П. е представила по делото определение №11218/27.09.2017 г. на Върховен административен съд, постановено по идентичен случай във връзка с искането на вносителя на протеста за спиране на настоящото производство до приключване на споровете по административни дела № 2499/2015 г. и 2508/2015 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

СТАРНИТЕ: Да се приемат представените доказателства.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Запознат съм с представените писмени доказателства по делото. Предоставям на съда писма до Началника на РДНСК, Югоизточен район във връзка с искане за спиране на производството и депозиране на удостоверения в този смисъл. С тези писма които представям, изхождащи от Окръжна прокуратура – гр. Бургас и адресирани до Началника на РДНСК, Югоизточен район, целя да докажа, че прокуратурата в хода на извършената от нея проверка по отношение регулирането на квартали 40 и 40а по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас е правила искане за спиране на  производството по депозирания пред строителния контрол протест срещу разрешението за строеж. За целта съм предоставил и необходимите удостоверения по реда на чл. 54 АПК.

Нямам други доказателствени искания.

Не поддържам искането за спиране на настоящото производство, направено в предходно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да бъдат приети доказателствата. Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ П.: Възразявам представените в днешно съдебно заседание  доказателства да бъдат приети. Същите не засягат настоящото производство. Цитирани са множество строителни разрешения, които въобще не са предмет на заповедта на Началника на РДНСК, Югоизточен район. Абсолютно неотносими са.

Няма да сочим други доказателства

АДВОКАТ Б.: Предоставям на съда, доколкото прокуратурата твърди, че това е част от преписката между противната страна и ответника, да бъдат приобщени по отношение на тяхната доказателствена сила.

Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания. Да се приемат като доказателства по делото документите, представени от община Бургас и тези от представителя на прокуратурата в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, описани в придружително писмо № 6827/04.07.2017 г., както и тези представени от прокурор Червеняков в днешно съдебно заседание. Представените от прокурор Червеняков доказателства  са допустими за приемане като доказателства, а що се касае до тяхната относимост към спора, съдът ще извърши преценка при постановяване на крайния акт.

Към делото следва да се приложи и представеното от адвокат П. определение, касаещо произнасяне на Върховен административен съд по идентичен случай с настоящия, между същите страни, по повод постановено от друг състав на Административен съд – гр.Бургас спиране на производството.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства постъпилите по делото с придружително писмо № 6827/04.07.2017 г. документи – пълната преписка по издаване на разрешение за строеж № 25-„З“/13.09.2015 г.; списъци на заинтересованите страни в производствата, приключили с издаване на заповеди №№ 1796 и 1797 от 21.07.2017 г. на Директора на Дирекция „Строителство“ при община Бургас; 2 броя съобщения, връчени на 21.07.2015 г. и 2 броя актове от 21.07.2015 г. за резултатите за обявяване на заповедите, както и представените от прокурор Червеняков в днешно съдебно заседание 5 броя писма до Началника на РДНСК, Югоизточен район и писмо рег. № 11-00-901/20.03.2017 г. на Община Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, поддържам депозирания протест. Считам, че протестираната заповед е незаконосъобразна по аргумента на  чл. 146 АПК поради подробно изложените съображения в протеста.

Моля да ми дадете възможност за представяне на подробно писмено становище, в което да изложа аргументите за наличие на съществени процесуални нарушения и несъответствие на издадените заповеди с материалния закон.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решението, с което да оставите без уважение протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас, както и да оставите в сила оспорената заповед на Началника на РДНСК, Югоизточен район.

Моля да ми дадете възможност да изложа подробните си съображения в писмен вид.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ П.: Моля да отхвърлите протеста като неоснователен и оставите атакуваната заповед в сила.

Моля за срок за подробни писмени бележки.

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо председател, присъединявам се към казаното от процесуалния представител П.. Също смятам, че протестът е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.

Моля да ни дадете срок за писмени бележки.

Моля да присъдите на доверителя ми разноски, за които представям списък.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите протеста като неоснователен и недоказан. В него не се съдържа нито едно правно основание, което да води до незаконосъобразност на заповедта за потвърждаване на разрешението за строеж. Правилни са мотивите на контролния орган. Аз считам, че наличието на оспорване на актове, одобряващи предходно одобрения ПУП, не е основание за прогласяване на нищожност на разрешението за строеж, тъй като е налице последващо изменение на подробния устройствен план, което е влязло в сила и следва да бъде прилагано и съобразявано. В този смисъл моля да потвърдите акта и ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: