ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 1206 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - М.Х.М., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София, редовно призован, представлява се от гл. юрисконсулт А.С., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от М.Х.М. *** против Заповед № РД-544/15.02.2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав с № 08103977/18.09.2008 г., издадено на риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5839 и име „БРИЗ”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Жалбата е неоснователна. Няма да соча и представям нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника, както и предвид липсата на формулирани от страна на жалбоподателя доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Административното производство по издаване на индивидуалния административен акт е извършено при стриктно спазване на процедурата по АПК. Видно от представените доказателства по делото, г-н М. не е изпълнил единственото си задължение предвидено от закона, а именно ако 6 месеца няма осъществяване на дейност следва да уведоми изпълнителния директор с нарочно заявление. Това не е направено и изпълнителният директор е издал заповед. Моля уважаемият съд да я потвърди като законосъобразна.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: