РЕШЕНИЕ

 

№………….                      Дата 22.05.2009 год.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 27 април 2009  година,

 в следния състав:

 

                                                                    Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

адм. дело 1206 по описа за 2007 год. и за да се произнесе

взе предвид следното:

 

         Производството се движи по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

         Предмет на оспорване е Заповед № РД-09-68/2007 год. на областния управителна област Бургас, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти за местността “Митков мост”, землище на с.Черноморец, община Созопол.

         Жалбоподателите В.Н.Д., Н. С. Н. и Т.С.Н. (наследници на Н. Д. М.) обжалват заповедта в частта относно записването на ползвателски имоти с № № 84, 85, 86, 88 и 89, които в плана са записани като такива с неустановен собственик, като възразяват, че част от тези имоти са им били възстановени с решение на ОСЗГ – Созопол.

         Жалбоподателите Н.Н.С., З.Л.Т. и К.Л.Н. (наследници на Н.Л. В. обжалват заповедта в частта относно записването на ползвателски имоти с № № 84, 85, 86 и 87, които в плана са записани като такива с неустановен собственик, като считат, че имотите следва да бъдат записани на името на техния наследодател Н. В.

         Жалбоподателката З.Д.Б. обжалва заповедта в частта относно записването на ползвателски имот № 83, който в плана на новообразуваните имоти е под № 165 и е записан на наследници на Н. Д. В. и Н.Л. В.

         В съдебно заседание първата група жалбоподатели не се явяват и не се представляват.

         Втората група жалбоподатели се представляват от адв. П., която поддържа жалбата, нови доказателства не се ангажират. 

Жалбоподателката Б. се представлява от адв. М., която поддържа подадената жалба, прави доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото, което впоследствие е оттеглено.

Областен управител на област Бургас се представлява от юрисконсулт С., която изразява становище за отхвърляне на жалбите като неоснователни.

Заинтересованата страна община Созопол се представлява от адв. Й., който също счита жалбите за неоснователни.

 Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата на З.Б. е процесуално недопустима за разглеждане, тъй като не се установява надлежна активна процесуална легитимация за воденото от нея оспорване на издадената заповед, поради следните съображения:

С плана на новообразуваните имоти се нанасят имотите на три категории лица: 1. ползватели, на които по предвидения законов ред правото на ползване е трансформирано в право на собственост и е заплатена цената на земята; 2. бивши собственици на имотите или техните наследници, с признато или възстановено от поземлена комисия или от общинска служба по земеделие и гори право на собственост върху земеделска земя, попадаща в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и 3. настоящи собственици, които се легитимират като такива с надлежен документ за собственост - било като преобретатели от първите две категории, било на самостоятелно основание като собственици на имоти, които никога не са били внасяни или включвани в ТКЗС, ДЗС и други, образувани въз основа на тях селскостопански организации. Това са лицата, които са легитимирани да оспорят по реда на § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ одобрения план на новообразуваните имоти. В кориците на делото, включително и по присъединените дела № 1207/2007 год., № 1208/2007 год., № 1209/2007 год. и № 1211/2007 год., не се съдържат доказателства, които да легитимират тази жалбоподателка като собственик на претендирания от нея ползвателски имот № 83. Планът на новообразуваните имоти се изработва за имотите на ползватели с признато право на собственост при напълно завършена трансформация на правото на ползване в такова на собственост. Няма данни за З.Б. да е приключило успешно някое от производствата по реда на § 30 от ПЗР на ПМС № 121/1997 год. за ИД на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.28/1997 год.) или по § 62 от ПЗР на ПМС № 456/11.12.1997 год. В този смисъл е и направеното от нейния пълномощник адв. Мурджева, изявление в с.з. на 27.04.2009 год. – “заинтересованите страни и моята доверителка не се легитимират като собственици на процесния имот, тъй като не им е възстановен. ……Има решение на ВАС, по силата на което за моята доверителка е признато правото за трансформиране правото на ползване в право на собственост. Процедурата все още не е приключила към настоящия момент.” Решението на което се позовава тази страна е № 10358/23.11.2005 год. по адм. дело № 7483/2005 год. на ВАС, с което е оставено в сила Решение № І-121/31.05.2005 год. по адм. дело № 418/2004 год. на БОС, с което е признато правото на лицето да придобие правото на собственост за имот № 83, в м.”Митков мост”, землище на с.Черноморец, община Созопол. Поради незавършеност на процедурата по трансформация, към момента на изготвяне на ПНИ, към момента на издаване на оспорената заповед и към настоящия момент, тази жалбоподателка не се легитимира като собственик на имота и в този смисъл административният акт не засяга нейната правна (имуществена) сфера, поради което липсва активна процесуална легитимация за воденото от нея оспорване.

Жалбоподателите В.Д., Н.Н. и Т.Н. представят множество съдебни решения (л.11-23 от делото), касаещи претендираните от тях ползвателски имоти, които решения се отнасят до отказите за други лица да придобият правото на собственост върху тези имоти, но това не означава непременно и задължително, че щом като се отказва на други лица, именно жалбоподателите следва да бъдат признати за собственици. Представя се Решение № 3041/04.03.1993 год. на Поземлена комисия – Созопол, видно от което е възстановено правото на собственост като наследници на техния наследодател Н. М., в което в раздел ІІ, под т.8 е записано, че се възстановява правото на собственост върху нива от 2,122 дка, находящ се в терен по § 4 в местността “Мокро скала” (подместност на “Митков Мост”) – с.Черноморец, но не се представят никакви доказателства, които да установят идентичност с процесните имоти, които претендират да бъдат записани на тях. Представя се и Решение № 898/10.07.2002 год. на Поземлена комисия – Созопол, видно от което на наследниците на наследодателя М. е възстановено правото на собственост върху нива от 0,231 дка, също в местността “Мокро скала”, посочена като имот № 1289 по картата на землището. Видно от забележките към представената скица на новообразуваните имоти, този бивш имот № 1289 попада в няколко ползвателски имота, като площите, с които попада са многократно по-големи от посочената в решението на поземлената комисия площ – общо попада с площ от 416 кв.м. (96 кв.м. в имот № 84 + 29 кв.м. в имот № 85 + 3 кв.м. в имот № 86 + 288 кв.м. в имот № 88). Жалбоподателите не са ангажирали никакви доказателства, които да установят дали възстановеното им право на собственост върху посочената нива е идентично в някаква степен с процесните ползвателски имоти.

Аналогично е и за жалбоподателите Н.С., З.Т. и К.Н.. Същите представят Решение № 898/10.07.2002 год. на Поземлена комисия – Созопол,  видно от което на наследниците на наследодателя В. е възстановено правото на собственост върху нива от 0,135 дка, също в местността “Мокро скала”, посочена като имот № 1288 по картата на землището. Видно от забележките към представената скица на новообразуваните имоти, този бивш имот № 1288 попада в няколко ползвателски имота, като площите, с които попада са многократно по-големи от посочената в решението на поземлената комисия площ – общо попада с площ от 1 119 кв.м. (511 кв.м. в имот № 84 + 335 кв.м. в имот № 85 + 273 кв.м. в имот № 86). Представя се и Решение № 3102/22.02.1993 год. на Поземлена комисия – Созопол, видно от което е възстановено правото на собственост като наследници на техния наследодател Н. Великин, в което в раздел ІІ, под т.4 е записано, че се възстановява правото на собственост върху нива от 2,785 дка, находящ се в терен по § 4 в местността “Мокро скала” (подместност на “Митков Мост”) – с.Черноморец.

Жалбоподателите не са ангажирали никакви доказателства, които да установят дали възстановеното им право на собственост върху посочените по-горе имоти е идентично в някаква степен с процесните ползвателски имоти, които претендират да бъдат записани на тях. Без установяване на това обстоятелство не може да бъде направен извод дали имотите правилно са записани като такива с неустановен собственик, или напротив – техният собственик е установен и това са именно жалбоподателите. Становището на техния пълномощник е, че процесната заповед следва да бъде отменена само на основание, че имотите са записани на неустановен собственик, без да се извършват експертизи.  

На основание горните съображения жалбите на тези две групи жалбоподатели се явяват неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2, предл. последно и чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на В.Н.Д., Н. С. Н., Т.С. ***, Н.Н.С., З.Л.Т. и К.Л.Н.,*** против Заповед № РД-09-68/2007 год. на областния управителна област Бургас, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти за местността “Митков мост”, землище на с.Черноморец, община Созопол, обжалвана в частта относно записването на ползвателски имоти с № № 84, 85, 86, 87, 88 и 89, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.Д. *** против Заповед № РД-09-68/2007 год. на областния управителна област Бургас, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти за местността “Митков мост”, землище на с.Черноморец, община Созопол, обжалвана в частта относно записването на ползвателски имот с № 83, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1206/2007 год. на Административен съд – Бургас В ЧАСТТА относно обжалването на З.Д. ***.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, а в частта с характеристиките на определение може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването.

 

 

                                                                                СЪДИЯ:………………