ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 23.02.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на двадесет и трети февруари                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1206 описа за 2007 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, Т.И., Н.Н., В.Д., Н.  С., З.Л. и К.Н., редовно уведомени, не се явяват и представляват в днешно съдебно заседание.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА, З.Б., редовно уведомена, се представлява от адв. М., надлежно упълномощена от по-рано.

         ОТВЕТНИКЪТ - Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., надлежно упълномощена от по-рано.

         Не се явява заинтересованата страна Кмет на община Созопол, редовно уведомен.

         Явява се вещото лице Г..

 

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Няма заключение на вещото лице. Предоставям на съда. Доказателства няма да представям в днешно съдебно заседание.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Няма пречки за даване ход на делото. Няма да соча доказателства, но доколкото не е изготвено заключението на вещото лице, предоставям на съда.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Ходих до Созопол, но понеже бяха на експертен съвет и не можах да завърша заключението. Втори път нямах възможност да отида, за да завърша заключението си. В този смисъл Ви моля да ми дадете възможност за следващо съдебно заседание да изготвя заключението.

 

         Съдът с оглед изявлението на страните и вещото лице, намира, че следва да даде още една възможност на вещото лице да изготви и представи заключението по допуснатата експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДАВА още една възможност на вещото лице да изготви заключението по делото и да го представи в 5-дневния срок по чл.157, ал.1 от ГПК преди датата на насроченото следващо съдебно заседание, като предупреждава вещото лице, че при неизпълнение на указанията на съда ще му бъде наложена санкция по закон.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 27.04.2009 г. – 14,00 ч., за която дата и час страните и вещото лице редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: