ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.07.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети юли                                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1205 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЗА ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС редовно и своевременно призована, се представлява от Д.П..

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК БУРГАС ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт А., надлежно  упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призована се явява ю.к.З.Х., с представвено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СК“ ООД, редовно и своевременно призована са явяват адв.Б. и адв.Д., с представени  пълномощни в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по протест на А.Ч.– прокурор в Окръжна прокуратура гр.Бургас против ЗаповедДК-10-ЮИР-18/03.05.2017г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район/ЮИР/, с която е отхвърлен като неоснователен протест изх.№ 6242/17 от 10.03.2017г. от  А.Ч.– прокурор в ОП гр.Бургас, срещу издаденото от главния архитект на община Бургас разрешение за строеж № 24-„З“/13.09.2016г. за „Сграда за обществено обслужване със сградни ВиК отклонения“ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-608, кв.40А по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас на името на „СК“ ООД гр.Бургас.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

ПОКУРОР П.- Нямам възражения по доклада, поддържам протеста, както и доказателствените искания направени в същия. На настоящият етап нямам други искания.

Ю.К.А.- Нямам възражения по доклада. Оспорвам изцяло протеста, който считам за неоснователен и недоказан. По отношението на искането за спирането на производството считам, че не е налице твърдяната в протеста преюдициалност между цитираните две дела и настоящето. В тази връзка моля да отхвърлите направеното искане за спиране. Заявявам, че административната преписка  водена в РДНСК-ЮИР Бургас е представена в цялост. По направените  доказателствени искания в протеста не възразявам  по тези по  по т.2, а именно да се изиска цялата преписка по издаване на процесното разрешение за строеж. По останалите доказателствени искания считам, че същите са неотносими към настоящия съдебен спор, поради което моля да отхвърлите. Към настоящият момент няма да соча други доказателства.

Ю.К.Х.- Оспорвам протеста. По отношение на доказателствените искания  имаме готовност да представим цялата преписка по издаването на разрешение  за строеж №24-„З“/13.09.2016г. Представям  и моля да приемете преписката, съгласно описа.

АДВ.Б.- Оспорвам протеста на ОП гр.Бургас. Считам, че е неоснователен. Нямаме възражения по доклада. По повод на доказателствените  искания.  Считаме, че  е неоснователно искането по т.1,  а имено за представяне на протоколи и разпореждания по административно дело №2499/2015 година на Административен съд град Бургас. Считаме, че исканите съдебни актове и протоколи са неотносими и не следва да бъдат прилагане по делото. Не възразявам по приобщаването на административната  преписка по издаване на разрешението за строеж на №24-„З“/13.09.2016г., въпреки че в кориците на делото присъства и включително и част архитектурна.  По направеното искане по т.3 представяме  исканите заповед и отказ  на  РДНСК, както и акт за влизане в сила на тази заповед. Моля да оставите без уважение искането по т.4 от протеста. Преписката е представена в цялост. По повод искането по т.5  искането е за приобщаване на посочените съдебни решения считаме,  че не могат да бъдат приобщени, тъй като не касаят процесния спор и ако  се прилагат като съдебна практика страните и съда могат да се позовават на нея. Считам, че са неотносими доказателствените  искания за приобщаване на прокуроската преписка по т.6. Считам, че е неотносимо и не е заявено какви факти и обстоятелства ще доказва.  По т.7 да се изискат от Община Бургас,  същите са приобщени, а тези които не са, са неотносими. По отношение на искането за спиране се присъединявам към казаното от процесуалния представител на  РДНСК. Възразявам срещу искането за конституиране на други страни, които не са заинтересовани и моля да оставите това искане без уважение. Други доказателствени искания нямам.

ПРОКУРОР П.- Поддържам искането за спиране. Поддържам и останалите доказателствени искания. Да се приемат представените доказателства. Запознат съм със съдържанието на представената в днешното съдебно заседание преписка по издаване на процесното разрешение за строеж и не е  необходимо да се запознаваме с нея допълнително.

АДВ.Д.- Нямам възражения по доклада. Присъединявам се към изложеното от адв.Б.. В крайна сметка в протеста на прокуратурата няма искане  за спиране според мен, а само да прецезира.  Да се приемат представените доказателства.

ПРОКУРОР П. - Според мен е формулирано искане за спиране така, че поддържам същото.

Ю.К.А.- Да се приемат представените доказателства.

Съдът намира, че потвърденото от процесуалния представител на ОП-Бургас в днешното  съдебно заседание искане за спиране на настоящето съдебно производство, предвид обстоятелството, че в Административен  съд Бургас се  разглеждат дела с № 2499/2015г. и  2508/2015г., е неоснователно, тъй като  решенията на цитираните дела не се явяват преюдициални по отношение на  предмета на разглеждане на настоящето дело, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА  искането за спиране на настоящето съдебно производство  до приключване на административни дела №2499/2015г. и 2508/2015г. и двете по описа на Административен съд град Бургас.

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства са относими към предмета  на разглеждане на настоящето производство, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото административната  преписка по издаване на разрешение за строеж № 24-„З“/ 13.09.2016 година, представени по опис в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на Главния архитект на Община Бургас.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от процесуалния представител  на заинтересованата страна  писмени доказателства, описани в  молбата, изготвена от адв.Б..

Съдът намира, че е неоснователно искането на представителя  на Окръжна прокуратура гр.Бургас  да бъдат изискани и приложени по делото  решенията по Адм.дела №2568/13 година и 2537 /2014 година по описа на Административен съд град Бургас. Същите нямат характер на доказателства, а биха могли да бъдат взети евентуално предвид като съдебна практика, ако страните се позоват на нея в процеса на изготвяне на съдебния акт.

Съдът намира за неоснователно искането на представителя на Окръжна прокуратура Бургас да бъде изискана и приложена  по делото сравка за движението  на преписка № 3899/2016 година по описа на ОП Бургас, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА посочените доказателствени искания на процесуалния представател на Окръжна прокуратура град Бургас.

Съдът намира, че не следва да се произнася по отношение на искането за  конституиране на други заинтересовани лица, тъй като по делото не е постъпило конкретно искане с посочване на имета на такива лица от страна на процесуалния представител на Окръжна прокуратура Бургас.

ПРОКУРОР П. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 Ю.К.А.- Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Х.-Също няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Б.- Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Д.-Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира,че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ПРОКУРОР П. - Поддържам внесения  протест по изложените в него съображения. Считам, че заповедта издадена от Началника  РДНСК-ЮИР Бургас следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

Ю.К.А. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста на Окръжна прокуратура Бургас като неоснователен и недоказан. На първо място считам, че заповедта на началника на РДНСК е законосъобразна,  издадена в съответствие на материалния закон, като и при  издаването й  не са нарушени процесуалните  правила. Считаме, че при издаването на разрешението за строеж не са допуснати законови нарушения,  които да водят до незаконосъобразност,  още по- малко до неговата  нищожност. В образуваното административно производство от Началника на РДНСК-ЮИР Бургас се установи, че разрешението за строеж, на първо място е издадено от компетентен орган, което е възприето в съдебната практика като  аргумент,  водещ до нищожност на определен административен акт. В настоящият случай това не  е така, което е безспорно  от събраните по делото доказателства. Разрешението за строеж е издадено от компетентен орган в съответствие с материалния закон,  представени са всички необходими документи  при одобряване на инвестиционния проект,  изискуеми  по закон- чл.143, ал.1, всички точки на посочената алинея. Спазено е  екологичното законодателство- предствени е писмо от компетентен орган, а именно РИОСВ Бургас, като  най- вече разрешението за строеж е издадено в съответствие с действащ и влязъл в сила ПУП, поради което считам заповедта на Началника на РДНСК за правилна и законосъобразна,  а протеста за неоснователен, поради което моля за решение в този смисъл. Моля да ми присъдете ю.к. възнаграждение.

Ю.К.Х.- Моля за отхвърлите протеста, като неоснователен и недоказан. Моля за ю.к.възнаграждение.

АДВ.Б.- Моля да постановите решение, с което да оставите  без уважение протеста срещу заповед № ДК-10-ЮИР-18/03.05.2017 година на Началника на РДНСК ЮИР-Бургас. Считам, че протеста е неоснователен. Моля за срок за писмени бележки. Моля за съдебно-деловодни  разноски по представения списък.

АДВ.Д.-Моля да оставите  без уважение протеста. Заповедта е правилна и законосъобразна и безспорно се доказа, че процесното разрешение за строеж е издадено съобразно нормативната уредба. Препискате е в пълен  обем. Считам, че заповедта на Началника на РДНСК, с която е отхвърлен протеста против разрешението за строеж е правилна и законосъобразна. Моля да присъдите разноските по делото за един адвокат.

Съдът определя 7 дневен срок за представяне на писмени бележки от процесуалния представител на заинтересованата страна  адв.Б..

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: