ПРОТОКОЛ

 

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1205 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.С., редовно уведомен,  се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от П.С.С. ***, жалба против Заповед №РД-623/15.02.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02103041 от 04.07.2007 г., издадено на риболовен кораб с външна маркировка БС 1065 и име „Дейзи”, поради това, че през 2011 г. и 2012 г. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми по чл. 18е от Закона за рибарството и аквакултурите, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам си жалбата.

Приложил съм към жалбата доказателства и моля да бъдат приети от съда.

Представям и моля да приемете като доказателства Заявление от 01.03.2013 г. от Д.К.К., в качеството на управител на „Д. Авто” ЕООД; Свидетелство № 022964/30.05.2007 г. за правоспособност за извършване на стопански риболов; Разрешение за стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02103041/04.07.2007 г., което е безсрочно и Удостоверение № 94П-248-1/01.03.20013 г., издадено от Община Поморие. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, както и днес представените от жалбоподателя писмени документи, описани по-горе в протокола.

С оглед липсата на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Моля да приемете за незаконосъобразна обжалваната от мен заповед.  Видно от чл.18е, ал. 9 от ЗРА всяко лице, притежаващо разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море, е длъжно да предостави в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури до края на м. март обща информация и икономическа статистика за риболовния кораб, данни за броя на наетите лица и за риболовната дейност. Аз получавам заповедта за анулиране още в началото на м.февруари – на 15.02., когато е издадена заповедта. Не е реално. Освен това  поддържам изложените в жалбата съображенията и доводи изцяло и моля да ги съобразите при постановяването на решението по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: