О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер  1536       03.07.2018 Година          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на трети юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 1204 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на А.С. Сттоянов с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Т. против Заповед за прилагане на ПАМ №18-4635-000031/25.03.2018г. на Началник РУП Приморско, при ОД на МВР Бургас.

С разпореждане на съда от 16.05.2018г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя, е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 10,00 лева и представи доказателства за това обстоятелство по делото.

На посочения адрес за призоваване – кантора на адв. Т. е прието уведомление до жалбоподателя за съдебното разпореждане с указанията на съда. Страната е редовно уведомена на 12.06.2018г.

По делото в законноопределения 7-дневен срок, както и към датата на постановяване на настоящото определение не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, нито е постъпило плащане по сметката на Административен съд Бургас или искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок. Съдът в разпореждането си от 16.05.2018г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С. Сттоянов с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Т. против Заповед за прилагане на ПАМ №18-4635-000031/25.03.2018г. на Началник РУП Приморско, при ОД на МВР Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1204 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                                      

 

 СЪДИЯ: