ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,27.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и седми септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1204 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.37 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.С.К., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 43 от делото. и адв.Н. представя пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, редовно уведомен, не се явява представител.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба с вх.№ 10139 от 27.09.2017г. от процесуалния представител на ответника, в която заявява, че не възразява да се даде  ход на делото и изразява становище по съществото на спора.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Т.: Нямам възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпил от ответната страна отговор на исковата молба с приложени заверени копия на Решение № 109:28.01.2013г. на Районен съд гр.Бургас и НП № 22-0000940/12.10.2012г.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Т.: Правя уточнение на обстоятелствата част на исковата молба относно неимуществените вреди, периода и оттегляме един от предявените искове. Представям нарочна молба.

Моля да бъде прието направеното уточнение на искането включително и петитума на молбата, като оттегляме искането в една част, а в друга коригираме съдържанието на претенциите за неимуществени вреди. От искането за имуществени вреди оттегляме иска за присъждане на обезщетение за имуществени вреди, представляващи намаление на имуществото на ищеца от продажба на недвижимо имущество в размер на 8 984лв.

Моля да допуснете до разпит един от водените от нас свидетели.

Моля да се приемат представените писмени доказателства, които са приложени и описани в представената днес молба-уточнение.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства.

Не възразявам да се приеме направеното днес уточнение, но делото следва да се отложи, като се изпрати молбата-уточнение на ответника за запознаване и изразяване на становище и представяне на доказателства по негова преценка.

 

Съдът намира, че следва да се приемат писмените доказателства по делото, следва да се задължи ищеца в 7-дневен срок от днес да представи препис от молбата-уточнение за ответната страна, която да му бъде изпратена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното от ответната страна копие на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и заверени копия на Решение № 109:28.01.2013г. на Районен съд гр.Бургас и НП № 22-0000940/12.10.2012г.

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от ищеца писмени доказателства, а именно: заверени копия от писмо от ИА „АА“ ОО „КД ДАИ“-Бургас от 07.12.2012г.; медицинско удостоверение № 645/12.10.2012г.; удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил серия А 008009/27.10.1999г.; регистрационна карта издадена от Дирекция „Бюро по труда“ гр.Бургас № 10005521/15.11.2010г. и график на посещенията; трудови договори за осъществяване на таксиметрови услуги в периода 2003г.-2013г. – ТД № 17/27.11.2009г. сключен с ЕТ „Фейт-Вяра Стоева“; ТД № 10/07.12.2007г. сключен с „Ребус“ ЕООД гр.Бургас; ТД от 01.09.200г. сключен с „Резон-2000“ ЕООД; ТД № 00000073/15.04.2013г. сключен с „Елегант 2001“ ЕООД; ТД № 170/08.10.2013г. сключен с „Инди“ ООД.

 

ЗАДЪЛЖАВА ищеца в 7-дневен срок от днес да представи препис от молбата-уточнение за ответната страна.

Препис от молбата-уточнение ДА СЕ ИЗПРАТИ на ответника, като му се УКАЖЕ, че в 7-дневен срок от получаването й следва да изрази становище по нея.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.11.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: