Р Е Ш Е Н И Е

№ 745

гр. Бургас, 03.07.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                             ХII състав

на трети юни две хиляди и девета година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Раева

 

Секретар: Г.Д.

Като разгледа докладваното от съдия Раева административно дело номер 1204 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Д.В.Д. и С.П. *** срещу Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за одобряване на Плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността “Митков мост”, землище на с. Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразуван имот № 3.

В жалбата са изложени съображения, че процесният имот неправилно е записан като имот на неустановен собственик, тъй като по силата на Решение № 5687 от 06.06.2007 г. по адм. д. № 1675/2007 г. по описа на ВАС, в полза на жалбоподателите е признато право да придобият собствеността върху него. Изложени са аргументи за допуснато нарушение на нормативите на чл. 28, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателите поддържа жалбата на изложените в нея основания. Моли присъждане на разноските по водене на делото.

Ответникът  чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата.

Процесуалният представител на заинтересованите страни С.И.Б. и С.И. Е.изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованите страни П.Г. Г., Т.П. *** не изразяват становище по жалбата.

По процесуалната допустимост на жалбата:

Производството е за втори път висящо пред първоинстанционния съд. С Определение № 902 от 14.05.2008 г. производството по делото е прекратено поради липса на правен интерес на жалбоподателите да оспорват Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас. Посоченото определение е обжалвано с частна жалба от Д.В.Д. и С.П.Д., отменено е с Определение № 2736 от 26.02.2009 г. по адм. д. № 8031/2008 г. по описа ВАС и делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В мотивите на горестоящия съд са дадени указания, че жалбоподателите Д.В.Д. и С.П.Д. имат правен интерес да оспорват заповедта, като съдът следва да провери законосъобразността на плана за отразените в регистъра на имотите данни за собствеността на правоимащите лица съобразно представените писмени доказателства за установено вече право на собственост, респективно право на придобиване на собствеността и при липсата на което да отхвърли оспорването. Указанията на касационната инстанция са задължителни, поради което настоящият съдебен състав следва да се съобрази с тях и да приеме жалбата за процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С Решение № 5687 от 06.06.2007 г. по адм. д. № 1675/2007 г. по описа на ВАС в полза на жалбоподателите Д.В.Д. и С.П.Д. е признато право да придобият собственост върху имот с пл. № 3 в местността “Митков мост”, землището на с. Черноморец, община Созопол при условията на § 4а, ал. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Независимо от това, че цитираното решение е постановено след произнасяне на оспорената заповед, същото се явява нововъзникнало обстоятелство, което е от съществено значение за решаване на спора и съгласно чл. 188, ал. 3 от ГПК (отм.), вр. чл. 144 от АПК следва да бъде обсъдено при преценка на основателността на оспорването. Като взе предвид, че с цитираното съдебно решение е признато право на жалбоподателите да придобият собственост върху конкретен ползвателски имот, съдът намира, че е налице основание в полза на жалбоподателите да се отреди имот по плана на новообразуваните имоти и същите да бъдат записани в регистъра към плана. Без значение е обстоятелството, че не е завършен фактическият състав по придобиване правото на собственост. При анализ на разпоредбата на чл. 28, ал. 10, т. 5 ППЗСПЗЗ е видно, че този план трябва да се съобрази с влезли в сила заповеди на кмета за признаване право на ползвателите да придобият собственост върху имотите, предоставени им за ползване. В конкретния случай признаването на правото е станало не със заповед на кмета, а със съдебно решение, в чийто диспозитив ясно и точно е конкретизиран имотът, върху който е признато правото – това е имот № 3.

Наличието на несъответствие между действителните права на жалбоподателите и отразеното в регистъра към плана е достатъчно основание за отмяна на процесната заповед в оспорената част. Предвид обаче разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът е длъжен да извърши проверка на законосъобразността на административния акт на всички основания по чл. 146 от АПК. За  изясняване на спорните въпроси относно границите и площта на процесния имот в съдебното производство е допуснатата съдебно-техническа експертиза. Съгласно приетото по делото експертно заключение, което съдът кредитира като пълно, обективно и обосновано изготвено, процесният имот е идентичен с поземлени имоти № 3 и 4 по кадастралния план и в помощния план за местността “Митков мост”. Поземлен имот № 3 по кадастралния план за местността “Митков мост” е с площ от 600 кв. м и е записан на Д.В.Д.. При изработване на помощния план към плана на новообразуваните имоти имотът също е записан на Д.В.Д. *** попадат в бивш имот № 1297, записан на П. Георгиев Николов в регистъра на имотите преди образуване на ТКЗС. Площ от 28 кв. м попадат в бивш имот № 1298, записан на Ж.Д.С. в регистъра на имотите преди образуване на ТКЗС. Площ от 452 кв. м попадат в бивш имот № 35, записан на община Созопол в регистъра на имотите преди образуване на ТКЗС. Съгласно заключението на вещото лице при изработване на плана на новообразуваните имоти от ползвателския имот № 3 е отнета площ за път, като западната граница на новообразувания имот № 3  минава през отразената в плана масивна едноетажна сграда, състояща се от една стая със санитарен възел и баня. Въз основа тази констатация вещото лице дава заключение, че при проектиране на границите на процесния новообразуван имот е допуснато нарушение на нормативите на чл. 28, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Съгласно чл. 28, ал. 4 от ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал. 7 и при условията на § 4а, 4б и 4з от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Планът на новообразуваните имоти се изработва в мащаба и въз основа на помощния план по ал. 1 и съдържа границите и номерата на новообразуваните имоти, сградите, съществуващите и новопроектираните улици и пътища, съществуващите обекти на техническата инфраструктура и релефа на терена. Данните за собствеността на новообразуваните имоти се записват в регистър на имотите, който е неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Планът на новообразуваните имоти се изработва в графичен и в цифров вид. Съгласно чл. 28, ал. 6 от ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти на всеки правоимащ по § 4а и 4б в съответствие с изискванията на § 4з от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се определя имот, като местоположението му се съобразява със съществуващите в него сгради и съоръжения или трайни насаждения. Имотите запазват границите и размерите си, когато площта им не надвишава 600 кв. м, съответно 1000 кв. м, и имат осигурен достъп до улица или път. Съгласно ал. 8 от същия член при проектиране на границите на новообразуваните имоти граничните линии се прокарват на най-малкото разстояние от лицевата страна на заварени сгради (извън второстепенни, временни и стопански постройки) в самия имот и в съседните имоти, каквото се изисква при свободно застрояване на поземлените имоти съгласно правилата и нормативите за устройство на територията, освен когато съществуващото разстояние е по-малко.

В настоящия случай съгласно заключението на вещото лице не са спазени нормативите за определяне на местоположението на имота и граничните му линии спрямо заварената сграда, установени в чл. 28, ал. 6, изр. 1 и ал. 8 от ППЗСПЗЗ. Видно от представената извадка от плана на новообразуваните имоти и приложената към експертното заключение скица, западната граница на имота минава през съществуваща сграда, която вещото лице определя като масивна едноетажна сграда, изградена от стоманенобетонови панели  с положена топлоизолация, състояща се от една стая със санитарен възел и баня. Изложеното мотивира съда да приеме, че е налице нарушение на материалния закон – отменително основание по чл. 146, т. 4 от АПК. Неоснователни са наведените в съдебно заседание доводи от процесуалния представител на ответника, че границата на имота минава през второстепенна постройка. По аргумент от чл. 46, ал. 1 от ЗУТ второстепенни постройки на допълващо застрояване са летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни. Видно от посочените от вещото лице характеристики на процесната сграда, същата не попада в категорията на второстепенните постройки по смисъла на чл. 46, ал. 1 от ЗУТ.

Предвид това, че естеството на спора не позволява решаването му от съда по същество, след отмяната на процесната заповед в оспорената част съдът следва да върне административната преписка на компетентния орган за ново произнасяне. При новото произнасяне административният орган следва да отчете нововъзникналото след постановяване на процесната заповед обстоятелство, а именно, че с Решение № 5687 от 06.06.2007 г. по адм. д. № 1675/2007 г. по описа на ВАС в полза на жалбоподателите Д.В.Д. и С.П.Д. е признато право да придобият собственост върху имот с пл. № 3 в местността “Митков мост”, землището на с. Черноморец, община Созопол при условията на § 4а, ал. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и да им отреди имот по плана на новообразуваните имоти за местността „Митков мост”, землището на село Черноморец, община Созопол, област Бургас при спазване на нормативните изисквания за максимално допустима площ, местоположение, гранични линии и осигурен достъп до улица или път съгласно разпоредбите на чл. 28 от ППЗСПЗЗ и техническото задание по чл. 28, ал. 10 от ППЗСПЗЗ и да го запише на името на жалбоподателите в регистъра към плана.

При този изход на делото в полза на жалбоподателите Д.В.Д. и С.П.Д. следва да бъдат присъдени разноските по водене на делото в размер на 570 лв.

Воден от горното и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас (обн. ДВ, бр. 43 от 01.06.2007 г.) за одобряване на плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността „Митков мост”, землището на село Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразуван имот № 3.

ИЗПРАЩА административната преписка на областния управител на област Бургас за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.

ОСЪЖДА областния управител на област Бургас да заплати в полза на Д.В.Д. и С.П. *** разноските по водене на делото в размер на 570 лв. (петстотин и седемдесет лева).

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                                                                      СЪДИЯ: