Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     1382                               10.07.2018 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1203 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Агенция за държавна финансова инспекция, представлявана от пълномощника Р. К.- юрисконсулт, против решение № 392/28.03.2018 г. по НАХ дело № 616/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и постановяване на друго за потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответникът не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата. Не сочи доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С обжалваното решение Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 11-01-330 от 16.01.2018 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл. 32, ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) е наложено на Ж. В. В. в качеството му на кмет на Община Камено административно наказание- глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата). Съдът е приел, че деянието не е съставомерно, поради което наказателното постановление е издадено в противоречие с материалния закон.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че за периода от 12.06.2017 г. до 30.06.2017 г. и периода от 03.07.2017 г. до 21.07.2017 г. е осъществяван специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст, в изпълнение на договор №139/14.09.2016 г., сключен между Община Камено и „М-Бус“ ООД- Бургас, по пет маршрутни разписания, съгласувани с ИА „Автомобилна администрация“ и списъци на децата, които ще пътуват по съответния маршрут. Видно от справките /л.37 и л.39/ възложената услуга се изпълнява при следните условия:

Със заповед № ФК-10-524 от 07.06.2017 г., изм. със заповед № ФК-10-612 от 29.06.2017 г. на директора на АДФИ е възложено на Маргарита Данева Апостолова- държавен финансов инспектор, да извърши финансова инспекция на Община Камено, със задача: проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията на Наредбата, за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г. В хода на извършената ревизия е извършено фактическо замерване на дължина на всеки от маршрутите с автомобил „СЕАТ“ Алтеа 4 фрийтракт с ДК №А 7007 КК, собственост на „М-Бус“ ООД, в присъствието на началника на дейност „Просвета“ при Община Камено и представител на търговското дружество. При извършеното замерване е установена дневната дължина на всеки от посочените маршрути, както следва: 1) с. Русокастро - с. Желязово - с. Русокастро и обратно- 28 км обща дължина, в т.ч. пълен пробег 14 км.; 2) гр. Камено - с. Свобода - гр. Камено и обратно- 24 км, в т.ч. пълен пробег 14 км.; 3)  гр. Камено - с. Винарско - с. Кръстина - гр. Камено и обратно- 42 км обща дължина, в т.ч. пълен пробег 21 км.; 4)  гр. Камено - с. Винарско - с. Вратица - с. Трояново и обратно- 40 км. обща дължина, в т.ч. пълен пробег 20 км.; 5) гр. Камено - с. Свобода - гр. Камено - с. Кръстина и обратно- 38 км. обща дължина, в т.ч. пълен пробег 24 км.

При извършване на финансова инспекция е констатирано, че със сключения между Община Камено и „М-Бус“ ООД договор №139/14.09.2016 г. страните са постигнали съгласие извършените превози да се заплащат на превозвача по цени, по-високи от допустимите за финансиране от държавния бюджет, определени на основание чл.6, ал.1 от Наредбата със заповед №РД 09-1038/29.07.2016 г. министъра на образованието и науката, а именно: стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16 годишна възраст да се компенсира от държавния бюджет с до 1.10 лева при извършване на специализиран превоз с автомобили до 22 места и до 1.65 лева/км. общ пробег по маршрута- при превоз с над 22 места. Констатирано е, че с чл.8, ал.1 от договора за осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през 2016 г. е договорена обща цена за всички маршрути за дневен пробег в размер на 254.52 лева без ДДС или 305.42 лева с ДДС на ден, като при общ сбор на пробега по всички маршрути за деня 160 км средната цена на км пробег възлиза на 1.91 лева с ДДС. За периода от 15.09.2016 г. до 31.12.2016 г. са изплатени общо 15 676.00 лева от държавния бюджет с платежни нареждания от 20.12.2016 г., въз основа на три фактури, издадени от „М-Бус“ ООД, за пропътувани общо 8 258 км.

При извършената проверка не са установени различия между договорените и фактурните цени. За изпълнението на превозите с автобуси са заплащани със средства от държавния бюджет 305.42/307.45 лева за сбора от общия дневен пробег по всички маршрути, каквато е и договорената цена. Изчислено е, че при обща дължина на всички маршрути 160/162 км дневно и определен със заповед №РД 09-1038/29.07.2016 г. на министъра на образованието и науката максимален размер на компенсацията 1.65 лв. с ДДС, полагащите се средства от бюджета са в размер на 264.00 лева дневно. Констатирано е от проверяващото лице, че при определяне на общия пробег са включени пробегът по разписание и целият технологичен пробег, вместо да се включи технологичен пробег в размер на 20% от пробега по разписание. Прието е, че на компенсация подлежат 5 708 км пропътуван общ пробег, за които се полагат 8 941.35 лева, а със средства от държавния бюджет е компенсиран повече от полагащия се пробег 2 550 км. и са заплатени неправомерно 6 734.65 лева, в т.ч. от компенсирани в повече км.- 3 898.95 лева и от по-високи размери- 2 835.70 лева. За това нарушение е съставен срещу кмета на общината Ж. В. В. акт за установяване на административно нарушение № 11-01-330/19.07.2017 г., за това че на 30.09.2016 г. в Община Камено, в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл.11, ал.3 от Закона за публичните финанси е нарушил Наредбата, като в представени справки в Министерство на образованието, младежта и науката с писмо №04-04-15 от 30.09.2016г., неправилно е определил общия пробег, с цел финансиране на превоза от държавния бюджет. В справките е включен пробег, по-голям от допустимия за финансиране, вместо този по разписание и до 20% от него технологичен пробег от и до местодомуването, когато има такъв. В резултат на това, без правно основание са заплатени със средства от централния бюджет на транспортните фирми, извършващи специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст, в повече от полагащите се с 6 734.65 лева. Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното наказателно постановление, с което на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция е наложена на В. глоба в размер на 200 лева, за нарушение на чл.45 от Наредбата.

Основният спорен въпрос между страните е досежно т.нар. „празен курс“ и дали той представлява „технологичен пробег“, респ. дали подлежи на заплащане със средства от държавния бюджет целият технологичен пробег или само 20% от пробега по разписание. Съгласно нормата на чл. 45 от Наредбата, когато превозите на децата и учениците по чл. 19, т. 8 се извършват като специализиран превоз или превоз за собствена сметка, общият пробег включва пробега по определения маршрут и технологичния пробег, който не може да превишава повече от 20 на сто от пробега по разписание. Маршрутните разписания включват начална и крайна спирка, които са едно и също населено място, а пробегът по определения маршрут включва „пълен“ и „празен“ курс. Технологичният пробег, който не може да надвишава 20%, се определя от разстоянието между началната/крайната спирка и местодомуването, т.е. разстояние, изминато свръх приетото разписание (в този смисъл са и приложеното по делото решение по КНАХ дело № 1560/2009 г. на АСБ, както и разясненията на Министерството на финансите по чл.32, ал.2 от отменената Наредба №2/2006г. на МФ, които несъмнено са приложими и по отношение на действащата Наредба, доколкото законовата регламентация е идентична). В случая неправилно е прието от наказващия орган, че празният курс представлява технологичен пробег и от него следва да се включи в пропътувания общ пробег само 20% от пробега по разписание. Същият се включва в маршрутното разписание и представлява разстояние между крайната и началната спирка, а разстоянието от последната до местодомуването е технологичен пробег. Поради това съдът приема, че не е установено твърдяното заплащане със средства от държавния бюджет на повече от полагащия се пробег. Не са налице съставомерните елементи на нарушението, поради което наказателното постановление следва да се отмени, като незаконосъобразно. Като е стигнал до този извод, БРС е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 392/28.03.2018 г. по НАХ дело № 616/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.