О П Р Е Д Е Л Е Н И Е         

град Бургас 30 декември 2008 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Бургас, в публично заседание, проведено на единадесети ноември през две хилядна и осма година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.В.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия В. административно дело № 1203 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на жалба от Национална спортна академия „Васил Левски” гр. София против заповед 768/ 24. 9. 2007 година на кмета на община Несебър за изменение на ПУП – ПЗ за имот 51500.510.109 по кадастралната карта на землището на гр. Несебър, м. „Акротирия”. В с. з. молителя се представлява от юрисконсулт М. ангажират се допълнителни доказателства, моли се за уважаване на искането за отмяна на заповедта.

Ответникът община Несебър се представлява от юрисконсулт Р. оспорва жалбата като недопустима и алтернативно като неоснователна и недоказана, представя преписката по акта, моли за отхвърляне на жалбата.

Заинтересуваните лица се представляват от адв. Д. Също се оспорва допустимостта на жалбата, като подадена от лице без правен интерес и алтернативно като неоснователна.

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателствата събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и отговаряща на формалните изисквания.

С обжалваната заповед № 768/ 24. 9. 2007 година на кмета на община Несебър за изменение на ПУП – ПЗ за имот 51500.510.109 по кадастралната карта на землището на гр. Несебър, м. „Акротирия” като се отрежда за „курортни сгради за сезонно ползване”, зона „Ок” и установяване на новопредвидена застройка с максимална височина от 12 м и устройствени показатели: Кплътност 30%, Кинт 1, 50 и минимална озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

За да може да се оспорва индивидуален административен акт трябва жалбоподателя да има правен интерес от това – чл. 147, ал. 1 от АПК – право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Това общо правило се дерогира при наличие на друго, което да е в специален закон, уреждащ конкретна правна материя. Такъв е чл. 131 от ЗУТ, който постановява, че заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В ал. 2 са посочени ограничително лицата, който могат да бъдат непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са: 1. имотите - предмет на самия план; 2. съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване; 3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;

4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана; 5. имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно- защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.

Жалбоподателят Национална спортна академия „Васил Левски” гр. София се легитимира с акт за държавна собственост като собственик на жилищно битов блок, представляващ 2 и 3 етажна сграда с посочен брой стай и легла. Като граници са посочени: изток – имот на Министерски съвет, дюни, запад – учебно спортна база на спортен клуб на ВИФ, север – терен на МНО (бункер), юг – крайбрежна ивица. Този имот не е нанесен на кадастралната карта и не е записан в кадастралния регистър.

Лицата, които са облагодетелствани от обжалвания индивидуален административен акт, конституираните по делото заинтересовани лица, се легитимират с нотариален акт, където техния имот е описан като такъв с идентификатор 51500.510.109 в землището на град Несебър в местността „Акротирия” с площ от 2 000 км. м, урбанизирана територия. Като съседен от всички страни е посочен имот с идентификатор 51500.510.86, който е посочен като общински имот, съгласно акт а частна общинска собственост № 148```/ 28. 11. 2002 год.

Жалбоподателят претендира, че на място имало заграден терен, който бил техен и това заграденото било тяхна собственост и граничело с имота по заповедта. За тези твърдения не са ангажирани доказателства, няма представен титул за собственост и за това съда ги приема за недоказани. Отделно от това, обстоятелството, че имало някакъв заграден терен само по себе си не променя юридическите факти дори да беше установено.  Ангажирани са многобройни и повтарящи се писмени доказателства за наличие на спор на за материално вещно право между жалбоподателя и заинтересованите лица. Този спор е висящ и неприключил с влязло в сила съдебно решение. Всички съдебни инстанции до този момента отхвърлят по същество вещните претенции на жалбоподателя. Този спор е неприюдициален, което е потвърдено и с влязло в сила определение на ВАС. Издаденият акт се преценя към момента на неговото издаване.

От анализа на фактите`` и на правната норма на чл. 131 от ЗУТ се установява, че имота за който се легитимира жалбоподателя, представлява сгради без право на собственост върху земята. Той няма граница с имота, предмет на процесната заповед и не попада в нито една от хипотезите на чл. 131, ал. 2 от ЗУТ. Към момента на издаване на заповедта няма доказателства, жалбоподателя да притежава някакви вещни права върху недвижим имот с посочени характеристики в чл. 131, ал. 2 от ЗУТ.

Мотивиран от изложеното първи състав на Административен съд Бургас, намира, че жалбата на Национална спортна академия „Васил Левски” гр. София против заповед 768/ 24. 9. 2007 година на кмета на община Несебър е подадена без наличие на легитимен правен интерес. При това положение съда има правомощието съгласно чл. 159, ал. 4 от АПК да остави без разглеждане жалбата и да прекрати делото.

Водим от горното, Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И        :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Национална спортна академия „Васил Левски” гр. София против заповед 768/ 24. 9. 2007 година на кмета на община Несебър за изменение на ПУП – ПЗ за имот 51500.510.109 по кадастралната карта на землището на гр. Несебър, м. „Акротирия”.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1203/ 2008 година описа на Административен съд Бургас

Определението е обжалваемо с частна жалба в 7 – дневен срок от съобщаването пред ВАС на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :