О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 1094

        гр.Бургас, 16.05.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на шестнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 1202 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.135, ал.5, пр.2 вр. с ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Административното дело е образувано по искова молба от М.С.А., ЕГН ********** против Областна дирекция на МВР – Бургас, БУЛСТАТ 129009742, с адрес гр.***, представлявана от старши комисар К.К.К., на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ, с искане да бъде изплатено обезщетение в размер на 1000 лева за причинени неимуществени вреди, в резултат на неправомерното й задържане от страна на служители на ответника, страх от евентуална несправедлива присъда, срам и неудобство пред близки, съседи и познати, оставане без работа, накърняване доброто име и достойнство, депресия, влошаване на здравето, затвореност към околните, чувство на несправедливост от правораздавателните органи, претърпени вреди от незаконно обвинение по ДП № 431ЗМ 3292-226/2017г. на ІV РУ но ОДМВР – Бургас, ведно със законната лихва върху посоченото обезщетение, начиная от 19.03.2017г. до окончателното плащане.

Исковата молба е подадена до Районен съд – Бургас. С разпореждане на съда на ищцата е указано да привлече като ответник по иска прокуратурата. С молба от ищцата А. с вх.№ 10867/15.03.2018г. по описа на Районен съд – Бургас, същата заявява, че не поддържа твърдението за повдигнато обвинение и уточнява, че претендираните от нея неимуществени вреди са в резултат на неправомерното й задържане от служителите на ОДМВР, в резултат на неправилното отчитане на тяхното техническо средство, че е употребила наркотични вещества.

С определение № 3023/23.04.2018г. на Бургаски районен съд, гр.колегия, 43-ти състав, производството по делото е прекратено и делото е изпратено по подведомственост на Административен съд – Бургас. За да постанови определението съдът се е мотивирал с това, че ищцата е уточнила, че претенцията й се основава на незаконно действие на органите на полицията – неправомерно задържане, във връзка с което не е било образувано наказателно производство.

Настоящият съдебен състав намира изводите на Бургаският районен съд за неправилни и необосновани поради следните съображения:

С цитираното определение съдът необосновано е приел, че претенцията та ищцата М.С.А. се основава на незаконно действие на органите на полицията – неправомерно задържане, във връзка с което не е било образувано наказателно производство. Видно от приложеното по делото постановление за прекратяване на наказателно производство от 31.07.2017г. на В.Г. – зам.районен прокурор при Районна прокуратура – Бургас, ищцата А. е била задържана в рамките на провеждащо се бързо наказателно производство, образувано на 19.03.2017г. по реда на чл.356, ал.2 от НПК, което в последствие е било преобразувано в такова по общия ред на основание чл.357, ал.2 от НПК, с постановление на прокурора от 23.03.2017г.

По делото е представена заповед за задържане на лице рег.№ 3292зз-77/19.03.2017г. издадена от мл.инспектор К.С.от 04 РУ гр.Бургас, с която ищцата е задържана за срок от 24 часа. Заповедта е издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, но видно от цитираното по-горе постановление същата е постановена в рамките на провеждане на бързо наказателно производство – ДП 431ЗМ 3292-226/2017г. /номерът на ДП съвпада с номера на заповедта за задържане/.

От гореизложеното следва изводът, че задържането е осъществено в рамките на осъществяване на правораздавателна дейност по реда на НПК, в рамките на образувано бързо наказателно производство по реда на чл.356, ал.2 от НПК. В този смисъл в случаят не се касае за дейност по упражняване на властнически правомощия, свързани с възложени на административни органи и длъжностни лица със съответен закон функции. Става дума за вреди, причинени от действия на органите на дознанието, следствието, прокуратурата, съда и особените юрисдикции, т.е. от дейност, която по същността си е правораздавателна, отговорността на съответния правен субект се ангажира по общия исков ред. Следва да се има предвид, че на МВР са възложени както административни правомощия, така и задачи, свързани с разследване на престъпления, а съответно преценката дали осъществената дейност, респ. бездействие е административно по своя характер следва да се извърши с оглед направлението от дейността на МВР, във връзка с което е осъществено.

Съобразно изложеното и предвид наличието на прекратено наказателно производство, в рамките на което е осъществено задържане под стража по смисъла на ал.1, т.1, предл.1/без да е мярка за неотклонение, съдът приема, че настоящият иск следва да се разгледа по реда на чл.2, ал.3 от ЗОДОВ, вр. с ал.1, т.1, предл.1 и т.3 от ЗОДОВ.

Предвид изложеното и на основание чл.135, ал.5, предл. второ, вр. с ал.4 от АПК съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1202/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред петчленен състав от трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, между Административен съд - Бургас и Районен съд – Бургас, за разглеждане исковата молба на М.С.А., ЕГН ********** против Областна дирекция на МВР – Бургас, БУЛСТАТ 129009742, с адрес гр.Бургас, ул.““Хр. Ботев“ 46, представлявана от старши комисар К.К.К., на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ, с искане да бъде изплатено обезщетение в размер на 1000 лева за причинени неимуществени вреди.

Определението не подлежи на обжалване.

         Препис от определението да се изпрати на ищеца и на ответника за сведение.

 

СЪДИЯ: