ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1202 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.И., редовно уведомена, се явява лично и с адв. П..

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Директор на Дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА :

Производството е образувано по жалба на М.И.И. срещу Решение  94-01-41577/10 от 30.04.2014 г., издаден от директор на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 94-01-41577/25.11.2013 г. против АУЗД № АУ000883/03.10.2011г. на ст. експерт в Дирекция „МПДТР” при Община Бургас.

Ответникът е представил цялата преписка, по която е издадено оспореното решение, а по указание на съда към настоящото дело беше приложено административно дело № 283/2014 г.  на Административен съд-Бургас.

На 07.07.2014 г. постъпи молба от жалбоподателката с представени към нея посочени писмени доказателства и искане да се задължи ответника да представи данъчни оценки на имота за 2008-2013 г.   

        

АДВ. П.: Поддържам жалбата. С оглед на доказателствата, поддържам искането да задължите ответника да представи актуална данъчна оценка за процесния имот, дължимия данък сгради и ТБО за периода 2008-2013 г., а също така да задължите ответника да представи справка какви суми са възстановени на останалите съсобственици за процесния период.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във всички процесуални кодекси е залегнало изискването за процесуална икономия и бързина и по този повод доказателствените искания са напълно несъстоятелни, тъй като предмет на делото не е нито данъчната основа, нито определеният местен данък или такса смет, а предмет на делото е решение, с което първоначалната жалба е оставена без разглеждане. Подобни искания биха били състоятелни в случай, че жалбата бъде гледана по същество, но не и по настоящото производство, поради което оставям изцяло на преценката на съда да прецени следва ли да бъде уважено така направеното доказателствено искане.

АДВ. П.: Възражението на ответника е неоснователно. Жалбата на доверителя ми, която касае АУЗД № 883, а така също и самия акт. Възраженията на жалбоподателя срещу този акт е в две посоки - едното е за частична нищожност на акта определен от органа ТБО във връзка с наредбата на общината за промил ТБО, а второто искане е за отмяна на същия акт на основание чл. 133 от ДОПК.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.: Решението за оставяне без разглеждане жалбата срещу акт № 883 предполага внасяне на жалба срещу акта. Аз не мога да подам жалба срещу решение на акта, ако няма акт. По искането на общината е образувано дело, което е на съдия Радикова. Това нещо е уточнено и в последващото решение № 10, което в момента оспорваме.

АДВ. П.: Исканията по този акт са по чл. 133 от ДОПК поради допусната грешка на дирекцията за определяне на данъчна оценка и за възстановяване на надвзети суми. Директорът не се е произнесъл по тези искания.

 

Съдът по отношение на направените доказателствени искания за представяне на данъчна оценка намери, че няма връзка с предмета на спора, който касае допустимост за произнасяне във връзка с оставяне без разглеждане на жалбата на административния орган, поради което съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за представяне от административния орган на данъчна оценка за имота.

 

АДВ. П.: Представям справка за платените задължения. Всичко е платено, с изключение на 2006 г.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознат съм. Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и представената преписка, която е издадена по оспореното решение, както и представените писмени доказателства с молбата на жалбоподателката от 07.07.2014 г. и представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание.

ПРИОБЩАВА представените писмени доказателства по административно дело № 283/2014 г. на Административен съд-Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителката ми и отмените обжалваното пред Вас решение на директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас като неправилно и незаконосъобразно предвид на това, че се касае за акт за данъчни задължения и да се произнесете по съществото на спора съгласно чл. 133 от ДОПК, както и по искането на жалбоподателя на осн. чл. 129 от ДОПК за възстановяване на неправилно платени и установени задължения за данък сгради и ТБО. Или ако приемете, че не следва да се произнасяте по същество да отмените решението и да върнете преписката на органа, за да се произнесе по жалбата на доверителката ми срещу акт № 883 и искането й по чл. 133 от ДОПК и чл. 128 и чл. 129 от ДОПК.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да потвърдите решението за оставяне на жалбата без разглеждане поради съображенията, посочени в самото решение, които мотиви и съображения напълно се подкрепят от доказателствата по настоящото административно дело.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в11:40 часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: