Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1125       Година 19.12.2008                Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на двадесет и трети октомври две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.З.Б.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря М.В.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1216 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Началника на Митница Бургас, чрез К.С. Т. – старши юрисконсулт  против решение № 25 от 23.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 10 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Поморие. С касационната жалба иска от съда да отмени, като неправилно и незаконосъобразно обжалваното решение и да потвърди наказателно постановление № 171/2007г. на Началника на Митница Бургас. В съдебно заседание поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – ”Бойар” ООД, гр.Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се остави в сила обжалваното решение, евентуално да бъде намален размера на  наложеното наказание.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата, и моли да бъде уважена.

Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение № 25 от 23.05.2008г., Районен съд гр.Поморие е отменил НП № 171/14.01.2008г. на началника на Митница Бургас. За да постанови решението си съдът е приел, че не са налице процесуални нарушения при съставянето на акта и наказателното постановление и жалбоподателя не оспорва фактическата обстановка. В наказателното постановление е прието, че са извършени две нарушения, които осъществяват самостоятелни нарушения по чл.113, ал.1 от ЗАДС, като за всяко от тях е следвало да се определи съответната санкция. Административнонаказващия орган няма право да извършва преценка, въз основа на която да налага една санкция за две административни нарушения, поради което наказателното постановление се явява незаконосъобразно.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК. Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци на решението.

Настоящата инстанция не споделя доводите на Районния съд.

Правилно съдът е приел, че в случая са констатирани две административни  нарушения по смисъла на чл.113, ал.1 от ЗАДС извършени от лицето, а именно неотразяване на данни както в регистър “Дневник за складова наличност”, така и в акцизна декларация, но неправилни са неговите изводи, че за двете нарушения е наложено едно наказание. Видно от наказателното постановление, то е издадено за неизпълнение на задължение по ЗАДС за отразяване в регистъра “Дневник за складова наличност”, а не за двете констатирани нарушения. Ето защо, след като безспорно се установява, за кое административно нарушение е наложено наказание, правото на защита на лицето не е нарушено.

В случая, както правилно районния съд е приел, при съставянето на акта и наказателното постановление не са допуснати процесуални нарушения, фактическата обстановка не се оспорва от лицето и то е извършило вмененото му нарушения, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност .

Имуществената санкция е определена в максималния посочен от чл.113, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове размер. Съдът обаче, като взе предвид, че нарушението се явява първо, като съобрази тежестта и характера на същото, намира, че с оглед целите на административните наказания, визирани в разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН, определеният в наказателното постановление размер на имуществената санкция се явява несъразмерно висок. Съдът намира, че подходящ размер на имуществената санкция, която следва да се приложи по отношение на дружеството се явява 4000 лв. Този размер е клонящ към средния предвидени в закона и съдът приема същия за подходящ да осъществи функциите на административното наказание, свързани със специалната и генерална превенция.

С оглед изложеното обжалваното решения следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което наказателно постановление №  171/2007 от 14.01.2008г. на началника на Митница Бургас, следва да бъде изменено.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 25 от 23.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 10 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Поморие.

ИЗМЕНЯ наказателно постановление 171/2007 от 14.01.2008г. на началника на Митница Бургас, като намаля размера на наложеното наказание имуществена санкция на ”Бойар” ООД, гр.Бургас, ул.”Поп Грую” № 70 от 10 000 лв.(десет хиляди лева) на 4 000 лв. (четири хиляди лева).

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.       

     

                                                           2.