ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шести юли                                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1201 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Х.Н., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник сектор „Пътна полиция” ОД на МВР град Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

            Съдът докладва, че делото е образувано по жалба на Н.  Х.Н., ЕГН ********** против Заповед №70120/2014 г. от 09.01.2014 година  за прилагане на принудителна административна мярка, издадена от Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас.

         Указва на административния орган,  че е негова тежестта  да установи наличие на обстоятелствата, явяващи се основание за постановяване на оспорения административен акт, включая постановяването на всяко от описаните  в приложението към оспорената заповед наказателни постановления, връчването на същите на жалбоподателя и влизането им в сила.

Съдът докладва представената по делото административна  преписка.

Съдът докладва постъпилото от За Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР  уведомление,  с което органа прилага копие на НП №4523/03.09.2010 г. на Началник РУП Дупница и копие на НП №4100/19.05.2009 г., също на Началника на  РУП Дупница като уточнява, че към настоящия момент нарочно изисканите от съдебния състав наказателни постановления в останалата им част  не се представят, тъй като са изискани, но не са изпратени  от компетентните органи, които са ги издали.

Съдебният състав е уведомен, че при получаване на изисканите преписки  незабавно ще бъдат представени по делото.

            Съдът докладва, че по делото с молба вх.№6904/05.07.2016 година,  подадена от адв.В.П., процесуален представител на жалбоподателя, с която прави искане да бъдат събрани изисканите  служебно от съдебния състав наказателни постановления.Изразява мнение ход на делото да не бъде даван, а в случай, че бъде даден същото да бъде отложено за друга дата, като не бъде приключвано събирането на доказателства.

         Съдът докладва, че по делото с молба вх.№6905/05.07.2016, подадена от адв.В.П., процесуален представител на жалбоподателя, с която прави искане за спиране на изпълнението на ЗППАМ №10720/09.01.2014 година до решаване на делото с влязъл  в сила съдебен  акт.

По така направеното искане, съдът след преценка на доказателствата по делото констатира, че предмет на настоящето производство  е заповед №70120/09.01.2014 година за прилагане на принудителна административна мярка, издадена от началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас.В тази връзка  посочената в петитума на молбата за спиране изпълнението на заповед №10720/09.01.2014 не е предмет на настоящето дело и настоящия  съдебен състав не е компетентен да се произнесе по спирането на същата.Във връзка с изложеното и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената по делото административна  преписка.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  искането на процесуалния  представител на жалбоподателя  Н.Х.Н., направено по  административно дело №1201/2016 година  за спиране предварителното  изпълнение на заповед №10720 /9.01.2014 година.

Настоящето определение подлежи на обжалване  в 7-дневен срок от уведомяване на страните с частна жалба пред ВАС.

Съдът като счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че  събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.Същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.09.2016 година от 14:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

         Да бъде НАПОМНЕНО на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас за необходимостта изисканите от съдебния състав  писмени доказателства да бъдат своевременно представени по делото не по-късно от седем  дни преди датата на следващото съдебно заседание.

 

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: