ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1200 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.44 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.К.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат П..

Ответникът- началник на Служба по геодезия картография и кадастър- Бургас не изпраща представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна П.Б.К. се явява лично и с адвокат Д..

Заинтересованата страна К.Я.П. се явява лично.

Заинтересованата страна Община Созопол не изпраща представител, редовно уведомена.

Заинтересованите страни Д.С. Т. и Б.С.К. не се явяват, редовно уведомени. Двамата се представляват от адвокат Д..

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

М.П.М., 54г., българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице М.: Представил съм заключение, което поддържам. Имам една забележка - направил съм грешка в т.ІІ от заключението- проверени книжа и документи. Записал съм в заключението, че съм се запознал с документи по делото, скици и др., направени справки в СГКК Бургас и Община Бургас. Заявявам, че съм посетил община Созопол, а не както е записано в заключението община Бургас. Моля да се чете Община Созопол.

Вещото лице М. на въпросите на адвокат П.: В отговора на въпрос № 6 нямам предвид Заповед № 878/1999г., тя не беше приложена по делото. Отговорът се отнася за протокол № 17. Заповедта касае регулацията на парцел 18. Допуснал съм грешка при отговора и ще я поправя. Заповед №878/28.09.1999г. на кмета на община Созопол касае частично изменение на УПИ ХVІІІ-671. Записано е в скицата към ПУП за УПИ ХVІІІ-671, и тази заповед за изменение касае само този УПИ ХVІІІ-671, без да засяга УПИ ХVІІ-269. Дадения отговор в заключението се отнася за протокол № 17 за трасиране от 2005г. И моят отговор на поставената задача е, че не касае УПИ ХVІІ-269. Няма промяна по границата, северната граница на УПИ ХVІІ-269, кв.34 не се променя, не се засяга по някакъв начин от въпросната заповед № 878/28.09.1999г. Мисля, че съгласно заповед № 435/26.11.1993г., с която има ново изменение на регулацията, не е променена тази граница. Мисля, че нямаше промяна на границата между двата имота, северната граница на имота не се променя.

Вещото лице М. на въпросите на адвокат Д.: Оцифрил съм това, което е в Приложение 1, за това съм го дал ведно с оригинала. Оцифрил съм част от работното копие на кадастралния и регулационен план. В случая само регулацията за кв.34, УПИ ХVІІ-269 и УПИ ХVІІІ-681. При оцифряването съм ползвал план, квадратна мрежа на плана, в рамките на точността на мащаба, която е 0.2 от мащаба, което ще рече до 20см. максимална точност. А максималната грешка е 1 метър. Копието не е в много добър вид, има някакъв дефект, затова съм ползвал и скици към ПУП на двата процесни имота. Докато за УПИ ХVІІ-269 е по-лесно изчертаването, защото има щриховка, това се отнася и за южната граница на УПИ ХVІІІ-671, северната и източната граници са трудно различими, затова съм ползвал и скиците към ПУП. Естествено лошото състояние на копието оказва влияние. Няма трасировъчен карнет, към никой от представените ПУП-ове за двата процесни имота, няма изменение и на общия за кв.34 трасировъчен карнет. Няма поправка към него. Дали е възможно отклонението да е по-голямо - това е в сферата на математическата вероятност и винаги съществува такава вероятност. След като няма трасировъчен карнет за даден УПИ или няколко УПИ-та, единственият способ е чрез дигитализиране или отличаване от плана. Копието не е читаво, а нямаме друг източник. Действащият ПУП за тези имоти е от 1993г., а за УПИ ХVІІІ действащ е последно от 1999г. Ползвал съм от 1999г. В скицата на приложение 3 е посочена в легендата отложена в червено и синьо граница. Имам предвид регулацията за УПИ ХVІІІ, която е по ПУП. За УПИ ХVІІ-269 е използвана регулацията към 1993г., а за границата между УПИ ХVІІ и УПИ ХVІІІ и респ. за УПИ ХVІІ, е ползван ПУП от 1998, одобрен със заповед №878/28.09.1999г. на кмета на община Созопол. Имот 81178.502.325 е по кадастралната карта, а имот 81178.502.358 е реституираният имот, той не съвпада с регулацията от 1993 година. Говорим за УПИ ХVІІ. Към 1993г., при изработване на ПУП, имот 81178.502.358 вече е бил реституиран. Бил е попълнен и засяга имот 81178.502.358, който се урегулира по този начин и границите са различни, едното е кадастър, другото е регулация. И границите не съвпадат, за това е комбинираната скица, кадастърът от 1986г. не съвпада. УПИ се отрежда за имот- и понеже УПИ ХVІІ е отреден, аз трябва да знам историята на имота. Не съм изследвал какво отношение има към реституирания имот.

Вещото лице М. на въпросите на з.с. П.: Промяната на кадастралната карта, която е предмет на това дело, засяга УПИ ХVІІ-269, на което по кадастралната карта отговаря имот 81178.502.325. Не знам по какъв начин е направена кадастралната карта. Мога да кажа за способите, но не мога да кажа проектантът как го е направил.

Вещото лице М. на въпросите на адвокат П.: Ако говорим за имот 81178.502.325 и дали съвпада с регулацията- в констативната част съм посочил, че откривам грешки в кадастралната карта и ако не се направи допълнително измерване, не може да се каже дали е вярна и кадастралната карта.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице М. възнаграждение в размер на 405 лева, съобразно представената справка-декларация. От тях 400 лева- платими от внесения предварителен депозит, а остатъкът от 5 лева- заплатен в съдебната зала от заинтересованите страни П.К. и К.П. по равно.

 

Адвокат П.- Водихме разговор със заинтересованата страна К. за споразумение и искаме да спрем делото, но няма представители на ответника СГКК и на Община Созопол. Правим искаме спиране на производството по делото по общо съгласие на страните.

Адвокат Д.: В процес сме на преговори за постигане на споразумение за тази граница и затова молим за спиране на делото по общо съгласие на страните.

Заинтересованата страна П.- Присъединявам се към искането за спиране на производството.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните, намира, че следва да се предостави възможност на същите да обсъдят и постигнат спогодба. По направеното искане за спиране на производството по делото следва да се предостави възможност на ответната страна- началник на СГКК Бургас и на заинтересованата страна- Община Созопол да заявят становище в 7-дневен срок от съобщението. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.03.2017г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение до ответника- началник на СГКК Бургас и заинтересованата страна община Созопол с указание за представяне в 7-дневен срок на становище по направеното искане за спиране на производството по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: