ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети ноември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1200 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.К.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат П..

За ответника- началник на Служба по геодезия картография и кадастър- Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна П.Б.К. се явява лично и с адвокат Д..

Заинтересованата страна К.Я.П. се явява лично.

За заинтересованата страна Община Созопол не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованите страни Д.С. Т. и Б.С.К. не се явяват, нередовно уведомени. Двамата се представляват от адвокат Д., която представя пълномощно.

 

Адвокат Д.: Заинтересованите страни Д.Т. и Б.К. са уведомени своевременно, упълномощена съм от тях и не възразявам да се гледа делото, въпреки неспазения срок за призоваване. Да се даде ход на делото.

Адвокат П.: Не възразявам да бъде даден ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Производството по делото е образувано по повод жалбата на А.К.П. против заповед № 18-3245/21.04.2016г. на началника на СГКК Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Черноморец.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорената заповед.

СЪДЪТ, указва на страните доказателствената тежест както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата. Оспорвам скица-проект на л.64 от делото и на л.65- окончателен проект, както и протокол за трасиране, като документи с невярно отразени данни по точки, а също и окомерната скица представена на л. 70 от делото. Окомерната скица не отразява действителните координати на точките. Моля да приемете като доказателства по делото съдебно решение от 15.05.1993г., ведно със скица-проект към него, трасировъчен план и заповед № 878/28.09.1999г. на зам.кмета на община Созопол. Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза със задачи, посочени в нарочна молба, която представям. За сега нямам други доказателствени искания.

Адвокат Д.: Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси формулирани в нарочна молба, която представям с копие за ответника. Нямаме други доказателствени искания. По отношение на представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, не възразявам да се приемат.

Заинтересованата страна П.: Присъединявам се към искането на адвокат П., оспорвам заповедта, като я смятам за незаконосъобразна. Налице е очевидно спор за материално право между двете страни, което не дава основание на началника на СГКК да издава оспорената заповед.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Представените днес от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства също следва да бъдат приети по делото, доколкото ще спомогнат за изясняване на спора. Основателни са и направените от страните доказателствени искания за извършване на съдебно-техническа експертиза със задачи, посочени в нарочни молби от адвокат Д. и адвокат П.. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя съдебно решение от 15.05.1993г., ведно със скица-проект към него, трасировъчен план и заповед № 878/28.09.1999г. на зам.кмета на община Созопол

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от страните задачи, формулирани в молби от адвокат П. и адвокат Д..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 400 лева, от които 200 лева платими от жалбоподателя и 200 лева- от заинтересованите страни, в 7-дневен срок от днес.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. Мирчо Мавродиев.

 

Съдът, с оглед изявлението на адвокат П., на основание чл. 193 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТКРИВА производство по оспорване на скица-проект на л. 64 от делото, окончателен проект на л. 65, протокол за трасиране и окомерна скица представена на л.70 от делото.

УКАЗВА на страните доказателствената тежест съобразно нормата на чл. 193, ал.3 от ГПК.

 

Адвокат П.: Нямам други доказателствени искания.

Адвокат Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

         СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2017г. от 10.20ч.,  за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: