ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1200 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.К.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат П..

Ответникът- началник на Служба по геодезия картография и кадастър- Бургас не изпраща представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна П.Б.К. се явява лично и с адвокат Д..

Заинтересованата страна К.Я.П. се явява лично.

Заинтересованата страна Община Созопол не изпраща представител, редовно уведомена.

Заинтересованите страни Д.С. Т. и Б.С.К. не се явяват, редовно уведомени. Двамата се представляват от адвокат Д..

Явяват се вещите лица инж. М.Г., инж. И.Б. и инж. Д.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на вещите лица, както следва:

Инж.М.Р.Г., 69 г., българка, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Инж.Д.С.С., 50 г., българка, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Инж.И.П.Б., 69 г., българка, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. от името на тричленната съдебно-техническа експертиза: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. на въпросите на адвокат Д.: Относно ситуирането на спорната граница през 1994г. уточнявам, че спорната граница е нанесена, след като има съдебно решение по дело, което е цитирано в документите по делото и е възстановен имотът по стария план на гр. Черноморец, след което е нанесен върху новия, или старата граница е възстановена, като е нанесен имотът от стария план върху сега действащия, нов план. Тези два имота, с номера 326 и 325, не са били нанесени в действащия кадастрален и регулационен план към 1982 г. Към 1993г. собствениците си възстановяват правото на собственост върху имотите. По делото има скица на вещо лице и съдебно решение, което гласи да се възстановят имотите и имотите се нанасят върху действащия кадастрален и регулационен план. Имотите се нанасят по различен начин през годините, има няколко изменения, като първото е 1994г., следва изменение през 1996г. и 1999г., но тези изменения не касаят спорната граница. Измененията касаят имотите в други граници. Процесното изменение, не съм съпоставила точно със скицата, не съм я направила в цифров вид, а визуално. Тя е без трасировъчни цифрови данни. Скицата е една извадка от стария план. Не съм направила такава скица и не мога да отговоря в момента границата, нанесена по съдебното решение от 1993г., на границата по кой регулационен план съответства. Според мен това е границата, която сме отразили като граница в синьо на комбинираната скица към заключението, която е по действащ ПУП. Не сме я възстановили по скицата по делото, а от трасировъчния чертеж, който е приложен в общината. Процедурата е такава: те възстановяват имота със съдебно решение, занасят го решението в общината и служител от общината го нанася върху действащия регулационен план. Този трасировъчен чертеж е към плана, който действа към момента, но е допълнен, без да мога да кажа в коя година е допълнен. Оригиналният трасировъчен чертеж е от влизането в сила на плана от 1982г. След това през годините са нанесени двата имота. Според мен това е станало между 1994г. и 1996 г., защото през 1999г. УПИ ХVІІІ е променен и не е така, както е в трасировъчния чертеж. Не да мога да кажа точна година, но смятам, че между 1994г. и 1996 е нанасянето. За мен тази граница не е променяна с всички устройствени планове след 1994 г. Плановете и от 1994г. и от 1996г. и от и 1999 г. запазват тази граница. Несъответствията се получават при изработване на инвестиционните проекти- изработени са трасировъчни чертежи за построяване на сградите в двата имота, които си противоречат. В община Созопол има само един трасировъчен чертеж /карнет/, който не е към ПУП, а този, за който говорих, допълнения трасировъчен чертеж към действащия кадастрален и регулационен план от 1982 година и той е приложен по делото. Другите изменения нямат трасировъчни чертежи. Трасировъчни чертежи имат инвестиционните проекти на сградите.

 

Адвокат Д.: Моля да бъде предявено на вещото лице заключението на тройна експертиза на л.38 и следващите, изготвено по адм.д.№581/2008г. на АСБ, в която експертиза е участвало вещото лице С. и която експертиза е част от административната преписка пред АГКК.

Адвокат П.: Възразявам да се предяви това заключение, защото това заключение е дадено по друго дело, при други обстоятелства и при други задачи към експертизата. Възразявам срещу предявяване на експертиза, изслушана по друго дело, с цел даване на отговори, които не са били предмет на задачите на вещите лица в настоящата тройна експертиза. И ако позволите да се предяви, то моля да бъдат конкретизирани въпросите, за да имам възможност да взема отношение.

СЪДЪТ, като намери за неоснователно възражението на адвокат П., предяви на вещото лице С. наличното в административната преписка заключение на тричленна техническа експертиза, приложено на л. 38-44 от делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. на въпросите на адвокат Д.: Разликата на местонахождението между двата имота по карнет, по настояща експертизата и по експертизата по другото административно дело се дължи на факта, че при изготвяне на експертизата по адм.д. №581/2008г. по описа на Административен съд Бургас, този трасировъчен чертеж, който е приложен по настоящото дело, тогава не беше използван, защото не беше представен. Ние тогава не знаехме за съществуването на този чертеж (карнет). Споменах, че има два трасировъчни чертежа по повод на инвестиционните намерения на двете страни за строителство в двата имота. По делото има много експертизи, почти всички вещи лица са работили по делото и наистина скиците са различни, но това се свързва с точността, защото е факт, че няма цифров модел, по който е възстановен имотът.

Адвокат Д.: Нямам повече въпроси.

Адвокат П.: Моля да бъде предявена на вещото лице скицата приложена на л.174 от делото.

СЪДЪТ предяви на вещите лица скица, изготвена от инж. Г., приложена на л.174 от делото.

 

Адвокат П.: Тази скица е на възстановения имот, т.е. границата, която е посочена тук е имотна. Северната граница. Моля вещите лица да отговорят на въпроса: след като е възстановен имот тази граница имотна ли е? Каква е границата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. на въпросите на адвокат П.: Не мога да видя стария план, от който е изчертана предявената ми скица. Мисля, че е от този план, по който е възстановен имотът, мисля че е от 1996г. Няма други трасировъчни карнети. Не мога да отговоря как е изчертана спорната граница и как е нанесена в ПУП, тя съществува и е нанесена. Имотът е нанесен по тази скица, но това го е направил административният орган.

Вещото лице Г. на въпроса на адвокат П.: В единствения трасировъчен карнет към регулационния план от 1982 г., границата е нанесена като регулационна линия. С изчертаното в комбинираната скица с червена линия не става промяна на границата. Към нас въпросът е да направим комбинирана скица между регулация на гр.Черноморец, действащата кадастрална карта и предложението за изменението на кадастралната карта. Видно от комбинираната скица регулационната граница по действащия ПУП (изчертана в синьо), границата по действащата КК (изчертана в черно) и предложението за промяна в КК (изчертана в червено) не съвпадат. И трите граници ясно се виждат на скицата към заключението.

Адвокат П.: Нямам други въпроси.

Вещото лице С. на въпрос на адв. Д.: В момента не мога да отговоря дали очертаната в червено граница съвпада по експертизата, която е по трасировъчен карнет. Би трябвало да съвпадат, но те не съвпадат.

Вещото лице Г.: Трасировъчният чертеж е приложение към регулационния план и трябва да съвпадат.

Вещото лице С.: Нямаме принципно различие с предходната експертиза по делото. В друг цвят е изчертано по предходната експертиза, но не мисля, че има разминаване.

 

СЪДЪТ приема заключението на тричленната съдебно-техническа експертиза и ОПРЕДЕЛЯ на вещите лица възнаграждение в общ размер 600 лева, от които по 200 лева за всяко от вещите лица, като от тях 480 лева- платими от предварителния депозит и ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна П.К. да заплати остатъка от 120 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Д.: Оспорвам експертизата като необоснована, тъй като беше очевидно, че вещо лице по друга експертиза, по друго дело, е дало заключение, съществено различаващо се от това на настоящата експертиза. Не беше изяснено на какво се дължат съществените несъответствия на местонахождението на регулационната граница между двата имота, процесна в настоящото дело. В двете заключения има различия, като в заключението, приложено на л.36 и сл. по делото, границата е посочена като такава по трасировъчен карнет, а в заключението на тройната експертиза по настоящото дело е посочена като граница по ПУП, като беше посочено, че този карнет е единственият съществуващ по плана, по който са черпили данни. Считам, че е необосновано заключението и не беше изяснена поставената задача. Нямам други доказателствени искания.

Адвокат П.- Няма да соча доказателства. По отношение на направеното оспорване, касаещо трасировъчния карнет- трасировъчен карнет има изготвен 1982 г. по ПУП. След това и от двете експертизи се установи, и от експертизата по въпросното дело, което беше предявено на вещото лице, като и от изявлението на вещото лице, работило и изготвило това заключение по адм.д. № 581/2008г., безусловно стана ясно, а и другите вещи лица потвърдиха, че трасировъчен чертеж (карнет) допълнително изготвен след 1982г. към момента на реституцията на имота 1993 г., не е бил изготвен, не е бил изготвен трасировъчен чертеж по отношение на имотната граница, не е изготвен и за имота на г-жа К. 1999 г. със заповедта за изменение на ПУП от 1999 г. Имотната и регулационна граница от 1993г. - 1994г. беше оцифрена и нанесена на комбинирана скица от вещото лице по единичната експертиза, която не беше оспорена, респ. е пренесена и отразена от тройната експертиза, поради което считам, че е дадено ефективно заключение, което моля да бъде ценено.

Заинтересованата страна П.: Относно експертизата по адм.д.№581/2008г., тя беше изработена при съвсем други обстоятелства, там имаше оспорване на законността на сграда, оспорваше се законността на строящата се в онзи момент сграда и тази граница беше отразена по трасировъчния чертеж, по инвестиционния проект на г-жа П.К.. Към делото има приложен документ от Общината, която винаги е твърдяла, че няма трасировъчен карнет за двата имота. Така, че някои данни не са били известни на вещите лица.

Заинтересованата страна К.: Прави ми впечатление, че не е отразена сградата, намираща се в имота преди възстановяването, говоря за южната граница на Паскалеви, когато те са закупували имота, границата е вървяла там, приплъзват се имотите, променят се границите и на двата имота. Доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Моля да уважите жалбата, да присъдите разноски и да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки. Правя възражение за прекомерност на разноските по отношение на адвокатското възнаграждение.

Адвокат Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила оспорения административен акт. Подробни аргументи ще изложа в писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени разноските, съобразно представени по делото доказателства за адвокатско възнаграждение.

Заинтересованата страна П.: Моля да уважите жалбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от страните, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: