ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети  октомври                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1200 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.51часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.К.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат П. с приложено по делото пълномощно.

За ответника- Началник на Служба по геодезия картография и кадастър не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна П.Б.К. се явява адвокат Д., надлежно упълномощена.

За заинтересованата страна Община Созопол не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат П.: Моля да не се дава ход на делото, тъй като не са конституирани всички заинтересовани страни. Представям удостоверение за граждански брак, от което е видно, че имотът е придобит по време на брака на моя доверител с К.Я.П. и е съпружеска имуществена общност. Моля да бъде конституирана и съпругата на доверителя ми К.Я.П. с ЕГН **********, с адрес ***  като заинтересованата страна в производството.

Адвокат Д.: Не възразявам да бъде конституирана съпругата на жалбоподателя. Заявявам, че съпругът на доверителката ми е починал, а имотът е придобит по време на брака им и също е съпружеска имуществена общност, поради което моля да ми предоставите възможност да представя удостоверение за наследници, с оглед конституиране и на другите заинтересовани страна по делото. Моля да не се дава ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и като взе предвид, че имотът на жалбоподателя е придобит по време на брака на същия с К.Я.П. и е в режим на съпружеска имуществена общност, намира, че последната следва да бъде конституирана като заинтересована страна в производството, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА на осн. чл.154, ал.1 от АПК К.Я.П. с ЕГН ********** като заинтересованата страна в производството.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на пълномощниците на жалбоподателя и на заинтересованата страна П.К., намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава, доколкото не са конституирани всички заинтересовани страни в производството. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.11.2016г. от 11.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на заинтересованата страна П.К. да представи в 14-дневен срок от днес удостоверение за граждански брак и удостоверение за наследниците на починалото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: