ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети май                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1200 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.К.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат П..

Ответникът- началник на Служба по геодезия картография и кадастър- Бургас не изпраща представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна П.Б.К. се явява лично и с адвокат Д..

Заинтересованата страна К.Я.П. се явява лично.

Заинтересованата страна Община Созопол не изпраща представител, редовно уведомена.

Заинтересованите страни Д.С. Т. и Б.С.К. не се явяват, редовно уведомени. Двамата се представляват от адвокат Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат Т.Д., процесуален представител на заинтересованата страна П.К., с искане да се допусне повторна съдебно-техническа експертиза, която да даде заключение по поставените към вече извършената експертиза задачи. Препис от молбата е връчен на останалите страни, като в отговор е постъпило становище от пълномощника на жалбоподателя за неоснователност на така направеното искане. В становището се сочи, че не са налице предпоставките на чл.201 от ГПК за допускане на повторна експертиза.

 

Адвокат П.: В заседанието от 23.11.2016г. представих съдебно решение от 15.03.1993г. на Бургаски окръжен съд, постановено по гр.д. № 1949/1992г. Решението е прието по делото. Представям копие от скицата, която е неразделна част от съдебното решение и моля да бъде приета като доказателство по настоящото дело. Решението от 1993г. е относно реституирането на имота ни. Поддържам и становището си за недопускане на повторна съдебно-техническа експертиза.

Адвокат Д.: Нямам други доказателствени искания, освен направеното с нарочна молба искане за допускане на повторна експертиза.

Заинтересованата страна П.: Нямам искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ намира днес представеното писмено доказателство за относимо към предмета на спора и счита, че същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал. Искането на пълномощника на заинтересованата страна П.К. съдът намира за неоснователно. Приетото заключение на съдебно-техническата експертиза е обосновано и не е налице съмнение в неговата правилност, поради което не са налице и основанията на чл. 201 от ГПК за допускане на повторна експертиза. Ето защо искането следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА скица, представляваща неразделна част от решение от 15.05.1993г. по гр.д. № 1949/1992г., изготвена от инж. Гаева.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат Д. за допускане на повторна съдебно-техническа експертиза със задачите, поставени към вече извършената такава.

 

Адвокат П.: Няма да соча други доказателства.

Адвокат Д.: Считам, че основно значение за изясняване предмета на настоящия съдебен спор има установяването на точното местонахождение на границата между двата имота с идентификатор №81178.502.325 и №81178.502.326, към регулационния план от 1993г., който е единственият актуален по отношение на границата между двата имота и съотношението му с границите по действащата кадастралната карта преди процесното изменение, а това не става ясно както от заключението на вещото лице, така и от приложените към него комбинирани скици, моля да бъде поставен допълнителен въпрос, който да изследва точно това обстоятелство- границата между двата имота по регулационния план от 1993 г. и по какъв начин тя се отнася към кадастралната граница на кадастралната карта и процесното изменение на същата.

Адвокат П.: Противопоставям се на така направеното искане, с така формулиран въпрос. Мотивирам се защо- в заключението на приетата съдебно-техническа експертиза този въпрос го бяхме поставили ние и има даден отговор на него в отговора на въпрос №5 на заключението, както и в комбинираната скица- приложение №3 от заключението. Там ясно са отразени границите, както в тази комбинирана скица, така и в отговора на въпроса, който се задава сега като допълнителен. Считам, че към настоящия момент този въпрос е изяснен и не се налага да се отговаря на нещо, по което вещото лице вече е отговорило, а има и още една скица-приложение 2, която е отразила четири граници- по регулацията, кадастъра от 1966г., проектна по кадастъра, и действащата по кадастралната карта, която се променя. Считам, че няма такъв въпрос, който да не е бил изяснен с експертизата и моля да бъде отклонен този въпрос и още повече, че с представянето на скицата в днешното съдебно заседание, която е неразделна част от решение по гражданско дело, има и оцифряване, за да може да се наложи върху кадастралната карта на реституирания имот. В комбинираните скици и в текстовата част ясно е даден отговор, а има и приложение, и двете скици, и се вижда как са нанесени двете граници. В текстовата част на заключението е посочено в отговор на въпрос 4 и 5 това, което иска да се задава като допълнителен въпрос.

Адвокат Д.: Остана неизяснен въпроса, видно от разпита на вещото лице, обективиран в протокола от 25.01.2017г., и от заключението на вещото лице по т.5. Видно е, че вещото лице само за себе си не беше изяснило в тази част въпроса и заяви, че има възможност за грешка при отлагане на граници, която е около 1м., но поради лошото състояние на копието, винаги съществува математическа вероятност отклонението да е по-голямо, като посочи, че 20 см грешката при оцифряването, а допустимата максимална грешка е 1 метър. Тъй като геодезистът, който е изготвил скицата-проект за изменението на кадастралната карта е използвал същите материали, но от изготвеното такава грешка не се допуска, считам, че се налага повторно да се извърши някакво измерване, там където има оцифряване. Тук мащабът е 1:1000, значи отклонението трябва да е до 20 см. В комбинираната скица 3 се говори за кадастър от 1966 г., а вещото лице е извършвало по частно възлагане на другата страна трасиране, а за експертизата на място не е ходил.

Адвокат П.: Не разбирам въпроса. В отговора вещото лице, както е отговорил за грешките, така също е казал, че след заповедта от 1993 г. не е променена тази граница.

Адвокат Д.: Не е променена границата.

Адвокат П.: Копието не е четливо, казало го е вещото лице, аз лично съм го гледала.

Адвокат Д.: Въпросът възниква от това, че има несъответствия на площта по нотариален акт и искането ми беше мотивирано в тази връзка, че се получават несъответствия по схемата на вещото лице и другия лицензиран експерт от кадастъра.

Адвокат П.: Това, което се дискутираше за площите, освен че вещото лице е отговорило, ние не сме във вещно правен характер производство. Говорим за граници в момента.

Заинтересованата страна К.: По кадастралната карта площта на Паскалеви се явява повече, отколкото имат по нотариален акт, като се измества границата. Мотивите ми за изменение на кадастралната карта бяха за това, че има извършен строеж и границата се доближава до моята сграда. Предложихме споразумение, да не бъдат ощетени материално и да се приключи този спор, но те не се съгласиха и за това тръгнах към промяна на кадастралната карта, т.е. да бъде издадена по границата по регулация, по граници, по които ние сме си купили имотите. Закупуването е било по тази граница. Аз не искам да ги ощетявам материално.

Заинтересованата страна П.: С настоящия кадастър площта е 611 кв.м., по нотариален акт площта е 604 кв.м., явяват се 6.5 кв.м., които са разлика в рамките на 1% по кадастъра, а по кадастралната карта се отреждат 593 кв.м., което се явява като грешка, много по-голяма от допустимата. Това е ако ще говорим за площи.

Адвокат П.: Всичко това, което се коментира от г-жа К. е поставено като въпрос на Д. и е изчертано в част „Геодезия“. Няма как да приемем в момента. За мен това е становище, а не се поставя въпрос.

Адвокат Д.: Молбата ни е за допускане на тройна експертиза, която да насложи границите по регулация, кадастралните изменения и тези от 1993 г., която е актуална по отношение на границите по двата имота, а именно УПИVІІІ-671 и УПИ VІІ-269, с тази по действащата кадастралната карта и по процесното изменение.

Адвокат П.: Противопоставям се. Съобразявайки нормите по ГПК за възможност за назначаване на експертизи, там не е предвидена такава възможност или разширяване на такава в разширен състав от експерти. Постави се задача към тричленен състав, която задача е изготвена, обоснована и извършена и текстово и графична от едночленната експертиза, която е приета и не е оспорена. Считам, че съдът няма основание за назначаване на такава тройна експертиза. Въпросът е изяснен ясно и точно.

Адвокат Д.- Настояваме за тройна експертиза, тъй като вещото лице не е в състояние да даде точен отговор поради лошия картен материал по отношение на въпроса за границата. В административното производство е отложена регулационната граница и това ми беше идеята за тройната експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да се допусне поисканата съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от три вещи лица. Предвид липсата на категоричен отговор на поставения въпрос относно границата на двата имота по регулационения план от 1993 г., по кадастралната карта и по процесното изменение на същата, съдът счита, че заключението на експертизата ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършване на тричленна съдебно-техническа експертиза, вещите лица по която да дадат заключение по поставената от адв. Д. задача.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 480 лв., платим от заинтересованата страна П.К. в 7-дневен срок от днес.

Съобщава на страните, че вещите лица ще бъдат определени в закрито заседание, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатото доказателство,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2017г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: