ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1200 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.Д.К., редовно призован, не се явява, не се представлява.

         За ответникът - изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултура, редовно призован, няма представител

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № РД-447/13.02.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02102331 от 23.04.2007г. издадено за риболовен кораб с външна маркировка ПР 413 и име ПР413, поради това, че през 2011 и 2012г. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение за придобито право за усвояване от ресурс от риба и други водни организми.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмено становище от жалбоподателя, изготвено от адвокат Ц. и адвокат Н. (надлежно упълномощени с пълномощно на л.7 в адм.д.№2163/13 по описа на АССГ), в което са изложени съображения по съществото на спора, обосноваващи претенцията на жалбоподателя за отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.3 от адм.д.№2163/2013 по описа на АССГ, приложено по настоящото дело.

 

С оглед изявлението изразено от жалбоподателя в писменото становище за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

        

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: