О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2837

гр. Бургас, 17.12.2008 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                            ХII състав

на седемнадесети декември две хиляди и осма година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1200 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ “Афродита 62-З. М.” със седалище *** срещу Заповед № 1804/04.07.2008 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на преместваем обект – павилион за пакетирани захарни изделия на основание чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

С молба, вх. № 8550/08.12.2008 г. жалбоподателят е оттеглил изцяло оспорването и моли делото да бъде прекратено.

Съгласно чл. 155, ал. 1, пр. 1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването изцяло или отчасти. Съгласно ал. 3 от същата разпоредба оттеглянето на оспорване извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В случай на оттеглено оспорване, съгласно чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК жалбата се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява.

В съответствие с чл. 155, ал. 3 от АПК представляващият жалбоподателя писмено е изразил волеизявление, с което оттегля изцяло оспорването срещу Заповед № № 1804/04.07.2008 г. на заместник кмета на община Бургас. По изложените съображения е налице надлежно оттегляне на оспорването, поради което жалбата се явява процесуално недопустима, същата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

            Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК, Административен съд-Бургас, ХII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Афродита 62-З. М.” със седалище *** срещу Заповед № 1804/04.07.2008 г. на заместник кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1200/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                                                         СЪДИЯ: