ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 11 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:55 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Е.М.Д., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощена, с пълномощно представено по делото.

За ответника заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ Д.: Представям отговора от СГКК във връзка с подаденото съдебно удостоверение. В същото отговарят, че отразяването в кадастралната карта на процесния обект е въз основа на НА № 155/2002г. По този начин, като офис, процесният обект е възникнал при създаването на кадастралната карта през 2009г.

Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Представям писмо от РДНСК с приложени към него разрешение за ползване на строеж - 5 етажна жилищна сграда, в която се намира процесното помещение, констативен протокол от проверката и писмо от МРРБ.

Нямам възражения да се приеме представеното писмо от СГКК.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Д.: Не възразявам да се приемат представените от ответната страна доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателя писмо от началник СГКК Бургас изх.№ 20-43965/05.07.2018г.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства, според опис в придружително писмо изх. № БС-486-00-234/14.03.2018г.

 

С оглед становището на пълномощниците на двете страни за липса на други искания по доказателствата, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да постановите решение, с което да прогласите нищожността на оспорената заповед като издадена от некомпетентен орган. По делото се установи, че сградата е с височина над 15 метра и в този смисъл, по съображенията изложени в жалбата считаме, че компетентен орган да издаде заповед по чл. 223 от ЗУТ е РДНСК, а не Общината.

Наред с това, в случай, че намерите процесната заповед за действителна, то моля да я обявите за незаконосъобразна. Същата е издадена при неправилно приложение на материалния закон. В хода на делото се установи, че е извършено преустройство, с което преустройство процесният обект е изпълнил всички условия за да бъде ползван като офис и в този смисъл считам, че доверителката ми по никакъв начин не е била наясно с първоначалното предназначение на обекта - гараж. Същата е закупила впоследствие този имот, фактически същия се е ползвал като офис и по този начин е описан в документите за собственост, описан е в кадастралната карта и според мен обективно не е било възможно да узнае, че на този имот първоначалното му предназначение е било гараж.

В тази връзка неверни са констатациите в заповедта, че възложител и строител на обекта е именно доверителката ми. От събраните гласни доказателства по делото се установи, че обектът е бил преустроен още преди въвеждането на сградата в експлоатация, като още към онзи момент на същия е придадено предназначение за офис и така е ползван от 2003г. до настоящия момент.

Допълнителни доводи ще изложа писмени бележки в указан от съда срок.

Моля за присъждане на разноски съобразно списък, който представям.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, в което да потвърдите оспорената заповед, като считам, че безспорно е налице строеж, който се ползва в нарушение на условията за въвеждан е в експлоатация. Същият е ІV категория, съгл. чл.137, ал.1, т.4, б.д от ЗУТ и чл.9, ал.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата за видовете строежи. От заключението на вещото лице и от представените по делото писмени доказателства, стана ясно, че не са налице строителни книжа и екзекутиви за промяна на предназначението на гаража в офис. При въвеждане на сградата в експлоатация същото е с предназначение гараж.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в определен ми от съда срок.

Не възразявам по представения списък на разноските.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 11 дни.

С копие за другата страна.

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: