ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 11 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Е.М.Д., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че по делото от ответника на 20.03.2018г. са постъпили писмени доказателства – разрешение за ползване от 2003г. и констативен протокол от м.май 2003г.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 18.05.2018г. - в рамките на срока по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Инж. К.Д.М., на 66г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: На стр.3, т.5 от заключението сте посочили, че в кадастралната карта имотът е заснет като офис, но не сте посочили дали сте направили проверка в Службата по геодезия, картография и кадастър въз основа на какви документи е направено отразяване в сградата, дали е по повод заявление или служебно е извършено?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Направил съм проверка. Няма изрична преписка за попълване на кадастралната карта по отношение на процесния имот след одобряването на самата карта. Попълването е станало с проекта за създаване на кадастралната карта и още оттам е записано „офис“, като предположенията ми са на база документи за собственост, което е преди създаване и одобряване на кадастралната карта на гр. Бургас.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: При попълване, при изготвянето ѝ преди 2009г., освен документи за собственост, служили ли са си с други документи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Нямам информация.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Предположението, че заснемането и отразяването е въз основа на нотариален акт, не е подкрепено от някакви конкретни данни в кадастъра, а считате, че така се е случило принципно ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Въз основа на нотариален акт. Нотариалният акт е един от основните документи за кадастъра, а дали е ползван архитектурния проект при създаване на кадастралната карта, респ. при нанасяне на схемите в сградата, където се намира процесния имот не мога да отговоря. Възможно е да е ползвана информация от архитектурния проект на сградата, тъй като разположението на обектите в партера по карата, отговаря на разпределението, което видях на екзекутивния чертеж.

Това са предположения, защото самото изработване на картата е от проектанти. В кадастъра няма изрична преписка само за този обект, за да се установи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: В т.6 от заключението сте посочили, че сте се запознали в Териториална дирекция „Зора“ с екзекутивния документ, който е приложен. Беше ли Ви представена обяснителна записка или само графична част, която отразява предвидената промяна?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Показана ми беше само графична част. Нямаше друго, което да ми покаже служителката в ТД „Зора“, нямаше такава записка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Трябва ли по норматив да има санитарен възел в гараж?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: За гараж не е нормативно постановено да има санитарен възел, но за офис се изисква.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: В т.7 от заключението сте посочили сте, че измерената височина с електронна рулетка е 17,20 м и е до кота корниз. На въпросния терасовиден етаж качихте ли се? Какъв е видът на покрива – прав, терасовиден, или има част от последния терасовиден етаж, на който няма нито стреха, нито наклонен покрив?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Покривът не е равен изцяло. Има скатове, има терасовидно отстъпване на обекти, които се намират в терасовидния етаж, и на основание на разпоредбите на ЗУТ за терасовидни етажи и отстъпа им спрямо фасадата на основните етажи, както и някои подробности свързани с допустимост на архитектурни елементи, които не се считат, не се броят във височината на сградата, респ. висоти, съгласно чл. 93, ал.2 от Наредба № 7 на МРРБ, терасовидния етаж е скрит под рампа под 45 градуса, спрямо този основен корниз, който съм цитирал, а това е борд при терасата на ъгъла и е мерено до височината на този борд. За това не считам, че терасовидния етаж трябва да се включи във височината. Достъп до този етаж не съм имал и височината съм измерил с електронна рулетка, която не дава разлика.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Във връз чл.75 на Наредба № 7, който дава дефиницията за височината и три хипотези за височини, измерили ли сте ги и има ли наклон?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не мога да измеря наклона, защото нямам достъп. Не мога да работя с електронен уред, с който да мога да установя наклона на тези плоскости, защото нямам уред в насока геодезия. Но да довърша - при изграждането на такива скатове винаги е допустима грешка от 2-3%. Говорим за обичайната зидарска грешка, защото се нарушава наклона от 45о да стане 50о, и да може височината да стане по-голяма. Това са практически неща.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Във връзка с промяната на предназначението - тъй като правите заключение, че е необходим проект за промяна на предназначението, поради промяна вида на обекта, в случая сте посочили, че има одобрен екзекутивен проект.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: За нанасяне на сервизен възел?

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Впоследствие е променен само начина на ползване на този обект. Пак ли е необходимо изготвянето на проект за промяна на предназначението, тъй като вече е нанесена корекция с екзекутива?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Нанесена е корекция в основния архитектурен проект на сградата, където има проектиран гараж. Корекцията, видно от представените копия, представени към експертизата, е че в гаража има санитарен възел, изградена тоалетна.

Ако в екзекутивния проект беше задраскан „гараж“ и написано „офис“ от проектант, и нарочно давам за пример страницата, подписан от органите, то нямаше да има нужда от проект за преустройство на гаража с тоалетна, в офис с тоалетна. Това е така, защото офис и гараж са две различни неща.

ВЪПРОС на СЪДА: Въпросът е само за възникване на тоалетната в помещението, от там насетне да се промени от гараж в офис.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Изисква се архитектурен проект, становище на Ел., ВиК и конструктор, с което становище, с архитектурния проект, да се проектира офис, на база на вече съществуващото разпределение, на база и на второ обстоятелство, че има гаражна врата, а офисът е устроен с витринна дограма, която не осъществява отваряне и ползване на гараж. Има го описано, и в тази връзка архитектурния проект ще послужи да се посочи витринна дограма, да се напише „офис“, вместо „гараж“ и с подписите на другите проектанти и конструктори, да се установи, че промяната не засяга техните части и няма нужда от съпътстващи проекти за конструкцията напр. и съответно следва представяне и одобряване от съответния орган и издаване на разрешение за строеж или промяна в издаденото разрешение за строеж, или с друг административен акт на началника, на главния архитект.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: А ако няма промени в Ел. и ВиК инсталациите, а само за архитектурната част и да се смени надписа от „гараж“ с „офис“?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да и тогава се изисква проект.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Има ли изградена шахта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Пред входа на гаража има вентилационна шахта от избата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Тази шахта на нивото на терена ли е изпълнена или е повдигната?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм я видял. Описал съм пред входа какви стъпала има, със съответни им височини, колко е стъпалото от пода, съответно на какво разстояние идва второто стъпало и после следващото. Имаме височини спрямо основната вертикална планировка в двора, някъде към 20 см сумарно. Описани са в заключението.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Тези стъпала позволяват ли да се ползва помещението за гараж?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Само ако се сложат дървени трупчета, двустранно за двете колела. Без такива трупчета не може да влезе кола.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: По отношение на тези стъпала, за които говорите, че са изпълнени - предвидени ли са по проект, по първоначален проект?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм гледал проекта за вертикално планировака.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Би ли следвало да има предвиждане в проекта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: На база последния от север обект, в смисъл от северозапад обект, който е единствения от четирите гаража, който се ползва за гараж, там има изпълнена бетонова рампа за подход към този действащ гараж. Той е с №4, а процесния обект е с №2. Има още един гараж, който е обединен с аптеката и там, и последния обект – гараж, по проекта е гараж, с щора, защитна и модерна, и има рампа, която достига до 2 метра, за да може да се ползва това помещение. Явно при строежът входа на първия етаж, на тези процесния гараж, защото и на другите са сменени, е по-високо от изпълнената настилка в околния терен и има тези стъпала, които цитирам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Ако така са били изпълнени, приемателната комисия не би ли следвало да ги отбележи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Тя, комисията го е въвела в експлоатация. В констативния протокол няма констатации в този смисъл.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Въз основа на какво приемате, че са изпълнени още при първоначалното построяване?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Въз основа на рампата при четвъртия гараж. Никой няма да си направи рампа ей така, защото тя се набива на очи като допълнителен елемент. Кога са правени плочките около сградата не мога да кажа.

Не мога да твърдя, че е при първоначалното изграждане на строежа. Но ако няма вертикална планировка, комисията не би следвало да я приеме.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Трябва ли да се съблюдават специални изисквания като осветеност, височина или други, за да може да бъде ползвана като офис?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Мисля, че няма сериозни изисквания за ползване по височина, осветеност и др.

В момента има витрина, остъклена. Височината от пода не съм измерил, но е с остъклена входна врата и в останалата част е витрина и вътре има преграда на самия банков офис.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В случай, че не беше изпълнена витрина, помещението би ли могло да се ползва като офис?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Може, тъй като има изкуствено осветление, но там ще се произнесат органите по здравето. Това е въпрос в компетенцията на здравните органи относно условията на труд.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

След представяне на справка-декларация, да се издаде РКО.

             

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства - писмо изх. № БС-486-00-234 от 14.03.2018г. от началник РО „НСК“ Бургас РДНСК ЮИР, разрешение за ползване №287/02.06.2003г. и констативен протокол № 353 от м. май 2003г.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам заключението в частта на отговорите по т. 1, т.2 и т.3, като считам, че в тази част заключението е необосновано. В т.2 е изразено предположение, като считам, че за изясняването на височината на сградата следва да бъде назначено вещо лице, което разполага с уреди за измерване. В случай, че съдът счете, че е необходимо да бъде измерена височината с точност. Ние считаме, че не следва да бъде измерена до кота корниз, тъй като на последния етаж е изградено самостоятелно жилище и видно от снимката, която сме приложили, покривът е разчупен и в определена част има скосове, но има и част, в която покривът е равен. Макар, че в случая и тази установена височина от вещото лице доказва, че сградата попада в категорията сгради с високо застрояване – 15 м.

По отношение на въпрос 2, който касае отразяване на обекта в кадастралната карта, още с първоначалната жалба сме направили искане за издаване на съдебно удостоверение. Тъй като считахме, че вещото лице може да отговори на този въпрос, но с оглед факта, че отговорът не е точен и съдържа предположение и не стана ясно каква документация е ползвана за въвеждането на процесния обект в картата, моля съдът да издаде поисканото съдебно удостоверение, за да се снабдим с информацията, която касае тези наши твърдения.

По отношение на въпрос 3 считам, че заключението е необосновано и считам, че е необходимо да бъде назначена повторна експертиза, изпълнена от друго вещо лице, което да отговори на въпросите, които оспорвам, а именно въпроси 1, 2 и 3, или само на въпрос 1 и 3.

Водим допуснатите в предходно съдебно заседание свидетели.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Противопоставям се на искането за допускане на повторна експертиза. Считам, че такава не е необходима защото по втория въпрос се иска съдебно удостоверение, а по въпрос 3 вещото лице отговори в съдебно заседание.

 

СЪДЪТ към адвокат Д.: Трябва да ми кажете какво значение има факта, че обектът е записан в кадастъра като офис. В днешното съдебно заседание вещото лице заяви, че няма преписка в кадастъра.

АДВОКАТ Д.: Записването в кадастралната карта, която е официален документ, който отразява достоверност на фактите и въз основа на този документ са извършени вписванията.

Предназначението има значение само за данните за предназначението.

В случая вещото лице е направил справка в СГКК, но въпросът е когато са правили вписванията в кадастъра, въз основа на кои данни и кои документи са послужили на лицата, изготвили кадастралната карта, за да въведат информацията за предназначението на този обект. Дали това е била проектната документация или документите за собственост.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Документацията е представена и считам, че няма как в кадастралната карта да е нанесено като офис въз основа на тези документи.

 

По исканията на процесуалния представител на жалбоподателката за събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение, което да послужи на процесуалния представител на жалбоподателката пред Агенция по геодезия, картография и кадастър и нейните поделения, по силата на което, да ѝ бъде предоставена информация въз основа на какви данни, извлечени от съответни документи при приемането на кадастралната карта на гр. Бургас, процесният недвижим имот е записан с предназначение „офис“.

 

Съдът счита, че по делото няма никакви данни, от които да се направи извод, че приетата в днешното съдебно заседание експертиза е необоснована. Вещото лице подробно е мотивирало заключението си, няма никакви съмнения в неговите професионални качества, извършило е нужния оглед, запознал се е с всички представени документи. По отношение отговорът на първия въпрос, доколкото той касае възражението, че сградата е над 15 метра, а измерената височина е 17.20 метра, съдът счита, че дори да се приеме, че въпросният таван, който описа вещото лице и който е над кота корниз придава допълнителна височина на сградата, изводът, че тя е над 15 метра остава, поради което, съдът счита, че по отношение на този въпрос не е необходимо назначаване на допълнителна експертиза, която да измери височината над кота корниз.

По отношение на въпрос 3 съдът счита, че вещото лице беше достатъчно изчерпателно като се позова на всички документи, които са издадени в хода на процедурата по изграждане на процесната сграда и обекта, който е предмет на обжалваната заповед и липсват основания да бъде назначавана повторна експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЯЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на повторна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на първи и трети въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Възразявам за разпита на свидетеля, който ще доказва какво е било състоянието на процесния обект при въвеждането му в експлоатация, при положение, че по делото има представени писмени документи за това.

СЪДЪТ към юрисконсулт Г.: Свидетелите са допуснати с протоколно определение в предходно съдебно заседание.

 

Съдът въведе в залата свидетелят В.С.М..

 

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

В.С.М., на 44 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетеля обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Знаете ли за процесния гараж и сградата, в която се намира? Имате ли собственост в този район?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Имам собственост в сградата, имам и гараж, и апартамент в тази сграда. Моят гаражът е с №1.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: От кога сте собственик?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Още от построяване на сградата през 2002 г. Сградата е въведена в експлоатация през 2003г., ако не се лъжа през месец юни. Аз съм собственик още преди да се въведе в експлоатация.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: От този момент ли имате наблюдение за процесния обект и какво представляваше той от първоначалното му построяване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Въпросният обект е във този вид, външната фасада е в този вида, когато беше издаден акт 16. Фасадата има вратопрозорец, врата, два прозореца, стълбички, иззидани някъде на около 50-60см. Единствено климатикът е поставен след това и евентуално рекламните табели, това е единствената промяна. Фасадата е такава от самото начало.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: В този вид ли съществуваше обекта към момента на въвеждане в експлоатация?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Да. Гаражни врати никога не е имало.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: А стълбите тогава ли бяха изградени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Преди въвеждането на сградата в експлоатация бяха изградени стълбите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: От самото построяване на сградата за какво е ползван обектът?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Обектът първоначално е ползван като складче за дрехи. След това беше ползван като офис, впоследствие го закупи Е. и беше ползван като фризьорски салон. Понастоящем е банка.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Вашия гараж като гараж ли го ползвате или като офис?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Аз съм го отдал под наем като гараж. Може да се паркира нещо вътре, може мотор да се паркира вътре. Аз виждам гараж.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Няма ли разлика от нивото на тротоара с пода на гаража? Има ли стъпала пред вашия гараж?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Не, няма стъпала. За моя гараж няма пречка да се ползва като гараж.

ВЪПРОС на СЪДА: Какъв е подстъпа, за да се влезе вътре?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Стръмничко е. При мен няма стъпала, вътре са на ниво. Нивото не мога да преценя какво е. При нея (при жалбоподателката) има стълбички, а при мен е наклон. При мен е по-ниско, при мен е и по-стръмничко, без стъпала и разлика във височините.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелката Р.Е.К.а.

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Р.Е.К.А, на 27 години, неосъждана, дъщеря на жалбоподателката. Без дела със страните.

 

На основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът предупреди свидетелката като й даде възможност да заяви, че в качеството на дъщеря на жалбоподателката има право да откаже да свидетелства.

СВИДЕТЕЛКАТА К.А: Няма да се възползвам от тези си права. Ще свидетелствам.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: От кой момент майка ви придоби процесния обект и може ли да кажете какво представляваше към момента на закупуване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.А: Преди да закупим процесния обект, правихме и други огледи. Ние се интересувахме за помещение, в което майка ми искаше да упражнява дейността си като фризьор. Обърнахме се и към брокери, ходихме на огледи и това помещение отговаряше на нейните изисквания. Към този момент помещението се ползваше за счетоводен офис.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: В какво състояние се намираше помещението, сега има ли някаква промяна? Ако може да опишете какво представляваше като фасада?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.А: Състоянието беше идентично – с дограма, със санитарен възел, с висока шахта. Боядисали сме. Не сме правили други промени, след като сме го придобили.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Кога разбрахте, че това помещение има друго предназначение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.А: За предназначението разбрахме съвсем наскоро, когато ни пратиха писмо от Общината.

Относно предназначението на обектите знам, че има разлика в данъка, данък смет за офис и за гараж са различни. Ние плащаме данък като за офис. Аз лично съм плащала в Общината и съм наясно каква сума се плаща.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: През вратата може ли да мине кола?

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Възразявам на този въпрос, вещото лице е отговорило на въпроса.

Нямам въпроси към свидетелката.

 

Съдът върна личната карта на свидетелката и я освободи от залата.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.10.2018г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се издаде съдебно удостоверение на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: