ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 06.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести март                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 11 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Е.М.Д., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно и договор за правна помощ.

За ответника заместник кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 3398/15.12.2017г. на зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, с която е забранен достъпа и ползването на строеж, описан като „Офис – преустройство на самостоятелен обект – гараж 02“, находящ се в партера на жилищна сграда в УПИ ХІІ-654, кв.6 по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас ж.к. ***, ул. П*** № 61, ползван в нарушение на чл.178, ал.4 от ЗУТ .

АДВОКАТ Д.: Поддържам подадената жалба и направените доказателствени искания в същата. Поискали сме да бъдат приети писмените доказателства, приложени към жалбата и да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси.

Освен това сме поискали да ни предоставите съдебно удостоверение, което да ни послужи пред СГКК за снабдяване с документацията въз основа на която процесната сграда е заснета в кадастралната карта, като считам, че вещото лице ще може също да отговори на въпросите, които са към службата по кадастър, както и поддържам искането за разпит на двама свидетели, и считам, че същите следва да бъдат разпитани, след като изслушаме вещото лице.

Ако допуснете, моля да бъде поставен допълнителен въпрос към вещото лице: след извършване на проверка в Община Бургас и след запознаване с екзекутивната документация, одобрена на 26.05.2016 г., да отговори, какво преустройство се предвижда съгласно одобрения екзекутивен проект и същото изпълнено ли е към момента на въвеждане на сградата в експлоатация. Вещото лице да каже и каква е височината – това е по първия въпрос, който да бъде преформулиран като вещото лице отговори каква е височината на сградата, в който се намира процесния обект.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна и недоказана.

Представям и моля да приемете извадка от одобрен и съгласуван проект за сградата, част „Архитектурна“, с копие за ответната страна, от която е видно какво е било предназначението на процесното помещение, как е било въведено в експлоатация и какъв е настоящият му статут, тъй като от тогава до сега не са налице изменения, преустройства или промяна на предназначението. Целият строеж е въведен в експлоатация с разрешение за ползване издадено от Национален строителен контрол. Този проект е бил основание за инспекторите да издадат процесното разрешение за ползване, във връзка, с което да разглеждате книжата.

По искането за допускане до разпит на двама свидетели считам, че същото е недопустимо, тъй като обектът на доказване по предмета на делото следва да бъде доказано единствено чрез наличието на строителни книжа, а не по показания и вътрешни възприятия на който и да е свидетел, тъй като не знам нито имената на свидетелите, нито за какво ще свидетелстват.

По отношение на поисканата справка от СГКК, същата не може да покаже данни, релевантни към предмета на спора, тъй като е известно, че Службата по кадастър отразява проекти и там не се пазят строителни книжа по отношение на всеки строеж и там има информация, която не е би била обективна. Книжа по отношение на преустройство на който и да е обект следва да се намират по преписка в Община Бургас.

По отношение на поисканата съдебно-техническа експертиза – предоставям на съда проект част „Архитектурна“, но считам, че дори преформулиран въпросът, какво е предвиждано и какво се е предвижда, е с правен елемент. Тъй като процесният строеж би следвало да е преустроен и да се представят строителни книжа и е без значение дали е имало предвиждане какво ще се прави или какво тепърва ще се прави.

АДВОКАТ Д.: По представените в днешното съдебно заседание доказателства – част от архитектурен проект, считам че същите са неотносими, доколкото представляват първоначалния проект, а безспорно е по представения от нас чертеж за одобрена екзекутивна документация, че след одобрения проект, е одобрявана и екзекутивна документация, която предвижда преустройство - изграждане на санитарен възел, в тази връзка е променена и ВиК и ел инсталациите. Доколкото е налице преустройство, което е извършено на основание одобрен екзекутивен документ.. Самата промяна има значение само в кадастъра и считам, че е меродавен въпросът за изследване на екзекутивната документация. Във всички официални документи имотът е описан именно като офис. Тези документи създават и презумпция за предназначението на този обект. Поддържам всички доказателствените ни искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на това, че сградата е изписана в нотариален акт и други документи като офис, моля да ни снабдите със съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим с друго такова или да задължите „СИ БАНК“ ЕАД, в лицето на нейния управител, да предоставят документи, свързани с така твърдяното преустройство - скица на имота № 432/25.6.2007г., както и скица № 207/10.05.2002г., които документи се пазят в документацията на банката. При положение, че там ги няма, моля да задължите нотариус А.Д.и нотариус А.Д. да предоставят същите два документа, съответно този от 2007 при нотариус Дичева и този от 2002 при нотариус Димов, това са документите, които са били част от документацията при издаване на нотариалния акт и оттам ще стане видно какво е предназначението и твърдим, че независимо, че е изписано като офис в нотариалния акт, това обстоятелство не е било вярно към настоящия момент.

Считам, че по-добре е да ги задължите. Известно ми е, че при всички сделки, включително и при наем на помещение, тези институции пазят цялата документация, свързана с обекта и при тях има копия от скици. Банката е страна в договора за наем и е станала основен фактор при вземането на решението на съда при определението за спиране. За да ползват помещението, от банката имат всички документи, тъй като имам съмнение, че при нотариусите същите може да са унищожени. За това да ги искаме от банката.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства съгласно опис на л.5 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис в придружително писмо на л. 29 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание три броя схеми, представляващи част „Архитектурна“ на инвестиционния проект на сградата.

УКАЗВА на ответника, че реда за искане на доказателства, намиращи се у трето неучастващо по делото е регламентиран в чл. 192 от ГПК, като за целта ответникът следва да представи молба, с копие до третото неучастващо лице, в която подробно да опише кои доказателства се намират у третото лице и следва да бъдат представени.

 

Съдът счита, че искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза е допустимо и чрез него ще се установяват относими към спора факти. От формулираните четири задачи на л.5 от делото, в края на жалбата, следва да останат три, а именно въпроси 2, 3 и 4. Към вещото лице следва да бъде зададен и въпросът, формулиран в протокола по-горе от адвокат Д., свързан с екзекутивната документация. Първият въпрос, зададен от жалбоподателката и посочен в жалбата е правен и той следва да се преформулира по следния начин: Каква е височината на сградата, в която се намира процесния обект?

Освен това съдът счита, че следва да формулира още един въпрос към вещото лице: Вещото лице да посочи, след като се запознае със строителната документация на сградата, както и с всички доказателства, събрани по делото, какво е било предназначението на обекта, който е предмет на обжалваната заповед, с одобрения инвестиционен проект, извършвана ли е последваща промяна на това предназначение от одобряване на инвестиционния проект до датата, на която жалбоподателката е придобила имота, а именно 17.07.2007г., ако е извършвана такава промяна, вещото лице да изследва и опише реда, по който е извършена. Вещото лице да изследва и в периода след придобиване на обекта от жалбоподателката до издаване на процесната заповед, дали е извършена промяна на предназначението на този обект.

Воден от горното и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с  чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с представените доказателства, като извърши справка в община Бургас по отношение на строителната документация на сградата, в която се намира процесния обект и като извърши оглед на място, да даде заключение по въпрос № 2, 3 и 4, формулирани в жалбата на л.5 от делото; по преформулирания въпрос 1 съгласно определението на съда по-горе, по въпроса поставен от адвокат Д. от изявлението ѝ по-горе в протокола, както и по въпросът, формулиран от съда в настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв. вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж.К.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

АДВОКАТ Д.: С разпита на двамата свидетели, ще установяваме фактите и обстоятелствата за които твърдим: единият - кога са изградени, че са изградени още преди въвеждане в експлоатация, изградени са стъпала и кола не може да мине, а другият свидетел, че и преди това помещението се е ползвало като офис. Жалбоподателката го е купила не само документално като офис.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Продължавам да считам, че тези свидетели са недопустими, тъй като дали са били някога там е без значение. От значение е, дали измененията са предвидени в проекта. Кой и защо ги е изградил е без значение по отношение на предмета на спора. както и по отношение на втория свидетел – за тези обстоятелства или са налични книжа, които ще потвърдят твърденията или ще ги изключат.

АДВОКАТ Д.: Имаме фактически основания, още повече, че сградата е въведена в експлоатация с тези промени.

 

Съдът счита, че с поисканите гласни доказателства, с оглед уточнението на процесуалния представител на жалбоподателя, ще се установяват факти, които имат значение за спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели, водени от жалбоподателката в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на същата, че ако по повод събиране на тези доказателства стане причина за отлагане на делото, съдът ще й наложи санкция по реда на чл. 92а от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Желая да допуснете и други свидетели.

Моля да допуснете, в условия на довеждане от наша страна, съставителите на разрешението на ползване, които са приели обекта. Същите да свидетелстват дали обекта е бил приет без или със наличието на тези стълби пред гаража. Била е назначена комисия от началника на РДНСК, която е определила комисия за приемане на строежа и би следвало да има и съставен протокол. Моля да ми предоставите възможност да прецизирам искането си.

 

По искането направено от процесуалния представител на ответника, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника, в 14-дненвен срок от днес, да представи по делото писмено доказателство, отразяващо извършените констатации от комисията, назначена от началника на РДНСК Бургас по повод приемането на строежа и процедурата по издаване на разрешение за ползване.

УКАЗВА на ответника, че ако в този протокол не е отразено нищо за процесния обект, едва тогава ще бъде допустимо събирането на гласни доказателства от участниците в тази комисия.

ДАВА възможност на ответника, в 7-дневен срок от днес, да депозира по делото молби по чл.192 от ГПК за събиране на доказателства от трети неучастващи лица.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: