Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

   413                   /11.03.2016 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева

Веселин Енчев

при секретар С.К. и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 11/2016 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от Д.А.Й.-И. от гр. Средец, в качеството й на ЕТ „Дигат – Д.Й.” с ЕИК *** против решение № 1720/08.12.2015 година по н.а.х.д. № 4862/2015 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 154363-О-F159620/29.06.2015 година на директора на дирекция „Обслужване” при ТД – Бургас на НАП (НП).

С НП, за нарушение на чл.125 ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), на основание чл.179 от ЗДДС, на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи, идентични с изложените в жалбата до РС. Посочва, че поради здравословен проблем не е могла да подаде в срок справката – декларация, която е с нулев ДДС, защото за данъчния период едноличния търговец не е извършвал дейност.

Иска отмяна на решението на РС и на НП.

Ответникът не изразява становище по  жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП едноличният търговец е санкциониран за това, че не е спазил законоустановения срок за подаване на справка – декларация по ЗДДС за данъчен период март 2015 година (до 14.04.2015 година), в съответствие с предписанието на чл.125 ал.5 от ЗДДС.

РС е потвърдил НП, като е приел, че нарушението е извършено, а при съставянето на АУАН и издаването на НП, не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Решението на РС е законосъобразно.

Съгласно чл.125 ал.1 и ал.5 от ЗДДС, за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл.124, с изключение на случаите по чл.157. Декларациите по ал.1 и 2 и отчетните регистри по ал.3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Според чл.179 от ЗДДС, лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл.125 ал.1, декларацията по чл.125 ал.2, отчетните регистри по чл.124, декларацията по чл.157 ал.2 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.

РС основателно не е възприел възражението на търговеца, че поради здравословен проблем не е могла да подаде в срок справката – декларация. Твърдението за наличен здравословен проблем не е доказано в производството пред РС. Пред касационния състав също не са представени доказателства в тази насока.

В разпоредбата на чл.125 от ЗДДС, а и в други разпоредби от същия закон, не са предвидени изключения от указаните срокове за подаване на справка-декларация. Както правилно е посочил първоинстанционният съд, нарушението, за което е санкциониран търговецът е формално и законодателят е предвидил същото да бъде санкционирано във връзка със защита на важни обществени отношения, свързани със статистиката и отчетността на държавния бюджет.

Решението на РС следва да се остави в сила.

С оглед на изложеното, съдът

 

                                                           Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1720/08.12.2015 година по н.а.х.д. № 4862/2015 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: