ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 15.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на петнадесети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 11 по описа за 2015година.                  

           На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Главно управление „Строителство и възстановяване” ЕАД, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото на л.60.

 

На именното повикване на второ четене в 13:10ч. при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Главно управление „Строителство и възстановяване”ЕАД, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото на л.60.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Главно управление „Строителство и възстановяване”ЕАД против акт за установяване на задължения по декларация №АУ008239/03.11.2014година издаден от главен експерт в отдел „Контрол и принудително събиране” на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” към Община Бургас, потвърден с решение №70-00-7315/16/01.12.2014година на директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” на Община Бургас.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания в акта.

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства, предвид това, че не се съдържат изявление в жалбата, нито до административния орган, нито до уважаемия съд за предоставяне на услугата. Ако счете уважаемият съд за нужно, можем да представим отчетни документи за извършената услуга.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  документи, като писмени доказателства по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в едномесечен срок от днес да представи наредбата на Общински съвет-гр.Бургас в приложимите й редакции за процесния период, декларация по чл.14 от ЗМДТ и разходни документи за извършена услуга, като съобрази релевантния период за настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства към момента. Предоставеният ни срок за представяне на доказателства е достатъчен.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.06.2015г. от 13.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:10часа.

           

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: