ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 16.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети април                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 11 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя Щ.Д.К. - редовно уведомена, се явява адв. А. – представя пълномощно.

         За ответника Кмет на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. Б. – представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Щ.Д.К. *** против Заповед № РД-16-1175 от 09.12.2013 г., издадена на основание чл. 196, ал. 3 ЗУТ, на кмета на Община Поморие, с която е наредено да бъде премахната самосрутваща се сграда, находяща се в УПИ І-596, кв. 11 по плана на гр. Поморие с административен адрес: гр. ***. Собственици на сградата са Щ.Д.К. и Д.Щ.К. - и двамата с постоянен адрес: гр. ***. 

 

Адв. А.: Поддържам жалбата и основанията за отмяна изложени в нея. Считам, че административният орган е длъжен да събира всички необходими доказателства, относими към правилното разрешаване на поставения към него въпрос и е нарушен принципа на служебното начало - чл. 9, ал. 2 АПК. При извършване на проверка от назначената от кмета на общината комисия, не са взети под внимание и обясненията и мнението на жалбоподателя като собственик на имота. Същите е следвало да бъдат закрепени към констативния протокол от 07.10.2013 г., съставен от комисията, определена със заповедта на кмета. Считам, че проведеното административно производство по издаване на обжалвания индивидуален административен акт е незаконосъобразно.

Нямам доказателствени искания.

 

Адв. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам обжалваната заповед за законосъобразна, издадена при спазване на процесуалните правила и при съобразяване на действащите материалноправни норми.

Моля да бъдат приети представените с нарочно писмо от 30.12.2013 г. доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

На основание чл. 171, ал. 2 от АПК, допуска извършването на съдебно-техническа експертиза,   вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място, да отговори на следните въпроси:

 

1.     Може ли строежът да бъде поправен или заздравен?

2.     Да се опише конструкцията на строежа.

3.     Опасна ли е сградата за здравето и живота на гражданите, негодна ли е за ползване, застрашена ли е от самосрутване, създават ли се условия за възникване на пожар, вредна ли е от санитарно-хигиенно отношение и може ли същата да се поправи или заздрави ? 

4.     Има ли сградата необходимата конструктивна устойчивост?

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. С.И. при депозит в размер на  400,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Поморие да представи надлежно заверено ясно копие от Заповед № РД-16-1175/09.12.2003 г., както и надлежно заверено копие от Заповед № РД-16-1203 от 27.09.2012 г., в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи акт за собственост за УПИ І – 596, кв. 11 по плана на гр.  Поморие с административен адрес гр. ***,   в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.09.2014 година от 9,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: