О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 29.03.2012г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети март две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 11 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Подадена е жалба от Г.А.К. против Решение № 181/ 14.12.2011г. на Директора на РУ „ СО” гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № Д- 02- 999- 25- 00054166/ 24.11.2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи в РУ „ СО” гр. Бургас . С последното на осн. чл. 40 ал.4 от КСО, е постановено спиране на производството за изплащане на парично обезщетение по болничен лист № А 201101, считано от 24.11.2011г.

            С определение от 14.03.2012г. съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход на устните състезания. Това определение следва да се отмени, а жалбата да се остави без разглеждане поради отпаднал интерес от оспорване.

Правният интерес, като процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът е длъжен да следи служебно, е основан на прякото и непосредствено въздействие на оспорения административен акт в правната сфера на съответния субект - негов адресат.

            С придружително писмо № 1620/ 28.02.2012г. ответникът е представил разпореждане № М- 02- 999- 25- 00054166/ 10.02.2012г. на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи в РУ „ СО” гр. Бургас, с което спряното производство е възобновено, както и доказателство за извършено плащане на обезщетение по болничен лист № А 201101.

Към момента на оспорване за жалбоподателката е бил налице правен интерес, от оспорване на акта, с който е потвърдено разпореждането за спиране на плащането на обезщетение.

Към датата на провеждане на последното по делото съдебно заседание и до приключване на устните състезания- 14.03.2012г., са настъпили нови  факти по см. на чл. 142 ал.2 АПК, които са от значение по отношение преценката за допустимост на производството-  възобновяване на производствотио и плащане на дължимото обезщетение.

Поради това се налага извода, че макар и да е бил налице правен интерес от оспорване, то той към момента на приключване на устните състезания е отпаднал.

На обжалване подлежи само онзи административен акт, с който се засягат законно възникнали и съществуващи права и интереси. Отпаднал правен интерес или несъществуващи такъв, не подлежи на съдебна защита.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.4 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Отменя определение от 14.03.2012г., с което е даден ход на устните състезания.

Оставя без разглеждане жалбата, подадена от  Г.А.К. против Решение № 181/ 14.12.2011г. на Директора на РУ „ СО” гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № Д- 02- 999- 25- 00054166/ 24.11.2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи в РУ „ СО” гр. Бургас . 

Прекратява производството по адм. дело № 11/2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.     

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………