Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            24.06.2011г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и шести май две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:   1. Павлина Стойчева

                            2. Даниела Драгнева

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Станимир Христов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 11 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Т.И.С. ***, чрез адвокат М. от БАК против решение № 200/25.10.2010г., постановено по НАХД № 149/2010г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 13/22.03.2010г., издадено от директора на ОД на МВР - Бургас и наложеното на касатора административно наказание глоба в размер на 3 000 лева на основание чл.45, ал.2, вр. с чл. 46, ал.1, предл.ІІ от Закона за закрила на детето за нарушение на чл.8, ал.3 и ал.4 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат М., която поддържа заявената претенция без да ангажира нови доказателства.

Ответникът - директорът на ОД на МВР - Бургас се представлява в процеса от надлежно упълномощената юрисконсулт В., която оспорва основателността на жалбата и пледира за отхвърлянето й. Не ангажира доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Айтос е образувано по жалба на Т.И.С. против наказателно постановление № 13/22.03.2010г., издадено от директора на ОД на МВР - Бургас, с което на С. е наложено административно наказание: глоба в размер на 3 000 лева на основание чл.45, ал.2, вр. чл.46, ал.1, предл.ІІ от ЗЗДт за нарушение за чл.8, ал.3 и ал.4 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на АРС потвърждава наказателното постановление, като приема за безспорно установена следната фактическа обстановка: На 13.02.2010г. като управител на „Алфонсо” ООД Т.С. не е предприел необходимите мерки и е допуснал след 22,00 часа в управлявания от него търговски обект - кафе-клуб, находящ се в с.Руен, област Бургаска, ул.”Първи май” № 37 пребиваването на 12 непълнолетни деца без придружител. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Айтос е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.3 от Закона за закрила на детето родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 22,00 часа, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. Според алинея четвърта ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. Неизпълнението на тези норми е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.45, ал.2 от ЗЗД – глоба или имуществена санкция от 2 000 лева до 5 000 лева за лице, което допусне дете в управляван от него търговски обект в периода от 22,00 часа до 6,00 часа в нарушение на чл.8, ал.3 и ал.4 от закона. В настоящия случай е безспорно установено, че на 13.02.2010г. С. е допуснал в управляваното от него заведение 12 непълнолетни деца без придружител, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.45,ал.2 от ЗЗД. Неоснователно е касационното оплакване за незаконосъобразност на първоинстанционното решение поради обстоятелството, че пропускателният режим в заведението е поверен на охранителна фирма. В закона за закрила на детето е предвидена отговорност за управителите на търговски обекти без възможност задълженията им да бъдат дерогирани на други лица. По тази причина фактът на охрана на питейното заведение от определено за целта юридическо лице не е изключващо отговорността обстоятелство и позоваването на него е несъстоятелно.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените, АРС е постановил законосъобразен съдебен акт. Същият е обоснован с оглед на събраните по делото доказателства и съответен на приложимия процесуален и материален закон. В настоящото касационно административно производство не се сочат убедителни доводи, които да променят изводите на съда. Не са налице основания за отмяна на обжалваното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 200/25.10.2010г., постановено по НАХД № 149/2010г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 13/ 22.03.2010г., издадено от директора на ОД на МВР - Бургас и наложената на Т.И.С. *** глоба в размер на 3 000 лева на основание чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето за нарушение на чл.8, ал.3 и ал.4 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...