ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                  Дата 27 февруари 2009 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

в публично заседание на 05 февруари 2009 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 11 по описа за 2009 год. и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по повод частна касационна жалба на К.С.Б. *** против Определение № 472/18.11.2008 год., постановено по НАХ дело № 3283/08 год. по описа на Бургаския районен съд, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното наказателно постановление извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател твърди, че постановеното прекратително определение е неправилно, тъй като счита, че датата 24.10.2008 год., възприета от съда като начална, от която следва да се брои срокът за обжалване, всъщност представлявала датата на получаване на писмото с наказателното постановление в пощенската станция, а не датата на която е получено от него.

В съдебно заседание частният жалбоподател поддържа подадената жалба.

Ответникът по частната жалба не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна, но по съображения различни от сочените от жалбоподателя.

По делото пред Районния съд е представено известието за доставяне, придружаващо писмото, с което е било връчено наказателното постановление на жалбоподателя, видно от което, същото е получено лично от жалбоподателя Б., на дата 24.10.2008 год.

Съдът е приел, че жалбата е подадена чрез административнонаказващия орган на дата 03.11.2008 год. видно от положения входящ номер, поради което е направил извод, че жалбата е подадена извън законоустановения 7-дневен срок и на това основание е прекратил производството по делото, като процесуално недопустимо.

Настоящият съдебен състав намира, че първоинстанционният съд е направил своя извод без да събере всички необходими доказателства в тази насока.

В случаите на констатиране евентуална просроченост на жалбата, съдът следва да изхожда освен от датата на получаване на наказателното постановление, но и от датата и начина на депозиране на жалбата, като в тази връзка следва да бъдат дадени указания на жалбоподателя да представи доказателства за начина на депозиране на жалбата. Районният съд е констатирал, че жалбата е подадена чрез административния орган, позовавайки се на входящия регистър, но това не е достатъчно, тъй като жалбата задължително се завежда в този регистър не само когато е подадена на място, на ръка, но и когато е изпратена по пощата, посредством куриер или по друг начин. Индикации в тази насока се съдържат и в съпроводителното писмо на административния орган при изпращане на преписката в съда, където в посочените приложения, на ред трети е посочено – пощенски плик от жалбата. Такъв пощенски плик по делото настоящата инстанция не констатира да се намира в кориците по делото, поради което е невъзможно да установи срочността на оспорването.

Поради изложените съображения, атакуваното прекратително определение следва да бъде отменено, а делото да се върне  за ново разглеждане от Бургаския районен съд за събиране на доказателства за установяване срочността на оспорването. В зависимост от това дали ще бъдат представени доказателства в тази насока, следва да се процедира по съответния начин. 

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ, във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 472/18.11.2008 год., постановено по НАХ дело № 3283/08 год. по описа на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..        ЧЛЕНОВЕ:1………………….

 

                                                                                        2………………….