О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№183                                              23.01.2018 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и трети януари две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

                                            

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 119 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и е образувано по повод жалбата на П.К.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, против разпореждане на районен съдия при Районен съд- Бургас за издаване на справка за съдимост с рег. № 2104/03.07.2017 г., досежно вписване на осъжданията по НОХД 262/2006 г. по описа на Районен съд- Бургас, НОХД 280/2007 г. на Районен съд- Бургас и НОХД 832/2009 г. на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното разпореждане, поради нарушение на материалния закон. В нея се сочи, че в издадената въз основа на разпореждането справка за съдимост са отразени осъждания на жалбоподателя Н. по НОХД 262/2006 г. по описа на Районен съд- Бургас, НОХД 280/2007 г. на Районен съд- Бургас и НОХД 832/2009 г. на Районен съд- Несебър, които е следвало да бъдат заличени, поради настъпила реабилитация. Жалбоподателят по същество не оспорва факта на осъжданията, но счита, че незаконосъобразно те са вписани в справката, а това накърнява правото му на добро име, правото му да не бъде необосновано нарушен личният му живот и правото му да не търпи последици от осъждания, които са заличени. Моли за отмяна на разпореждането и връщане преписката на бюрото за съдимост към БРС със задължителни указания по прилагане на закона.

Съдът, след като се запозна с доводите на жалбоподателя и приложените по делото писмени доказателства, и съобрази закона, намира за установено следното:

Предмет на съдебната проверка за законосъобразност е разпореждане на районен съдия при БРС за издаване справка за съдимост на жалбоподателя П.К.Н., съдържаща данни за осъждания, за които последният е реабилитиран. Справката е издадена по повод искане от старши разследващ полицай С. Г., за прилагане по бързо производство № 519/2017 г. по описа на РУМВР- Асеновград. В нея са отразени четири осъждания на Н., както следва:

1) по НОХД № 2570/2004г. на БРС същият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.325, ал.1 от НК и на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание- глоба в размер на 900 лева (в справката е отбелязано, че бюлетинът е унищожен на основание чл. 31, ал.1 от Наредба № 8/26.02.2008 г., поради изтичане на срока за съхранението му);

2) по НОХД № 262/2006г. по описа на БРС, приключило със споразумение между страните, Н. е осъден на глоба в размер на 1000 лева за престъпление по чл. 131, ал.1, т.1 от НК (в справката е отбелязано, че последният е реабилитиран по право на основание чл. 88а от НК);

3) с присъда по НОХД № 280/2007 г. на БРС Н. е осъден за престъпление по чл. 131, ал.1, т.12 от НК на лишаване от свобода за срок от една година, чието изтърпяване е отложено на основание чл. 66 от НК за срок от три години (отразена е реабилитация на основание чл. 88а от НК);

4) по НОХД № 832/2009 г., приключило със споразумение, Н. е осъден на пробация за престъпление по чл. 131, ал.1, т.12 от НК (на 10.02.2017 г. е отразена реабилитация на основание чл. 88а от НК).

Редът за издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост е регламентиран в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (Наредбата). Съгласно нормата на чл. 33, ал. 2, т.1 от същата, свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в съответното бюро за съдимост. В свидетелството за съдимост се вписват данните по чл. 35, ал. 1 и всички осъждания на лицето, с изключение на осъжданията за престъпления, които са амнистирани или за които лицето е реабилитирано (чл. 39). В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, председателят на районния съд по местоживеене на заявителя или определен от него заместник извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се отразят в свидетелството за съдимост, предвид целта, за която то се иска, ако същата е отбелязана в заявлението (чл. 34, ал. 3). Осъждане, за което лицето е реабилитирано, се вписва само когато реабилитацията съгласно закон или указ не заличава последиците от осъждането. В този случай в свидетелството за съдимост се отбелязва, че лицето е реабилитирано, и се посочва датата на реабилитацията (чл. 39, ал.3).

Според нормата на чл.33, ал.5, т.1 от Наредбата, справка за съдимост се издава за служебна цел на съд, прокуратура и разследващи органи. На основание чл. 40, ал. 1 в нея се вписват всички осъждания и наложени административни наказания по чл. 78а НК.

В горните разпоредби изрично е подчертана разликата между двата акта, издавани от бюрата за съдимост. Свидетелството за съдимост се издава въз основа на подадено от физическо лице заявление, представляващо по същество искане за административна услуга- за издаване на индивидуален административен акт, с който се удостоверяват факти с правно значение по смисъла на §1, т.2, б. „а“ от ДР на Закона за администрацията. С чл. 21, ал.3 от АПК административните услуги, включително и отказите за извършването им, са приравнени на индивидуалните административни актове и за тях се прилагат уредените в АПК производства за издаване и обжалване на индивидуални административни актове. За разлика от свидетелството за съдимост, справката за съдимост се издава за служебна цел на посочените в чл. 33, ал.5 от Наредбата органи. Нейното издаване не съставлява административна услуга, поради което разпоредбите на АПК относно издаването и обжалването на индивидуалните административни актове са неприложими, а засегнатите лица разполагат с възможността да оспорят съдържанието и́ пред органа, за чиято служебна цел тя е издадена. Ето защо, поради липса на годен за съдебно обжалване административен акт, жалбата се явява процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство- да се прекрати на основание чл. 159, т. 1 от АПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, против разпореждане на районен съдия при Районен съд- Бургас за издаване на справка за съдимост с рег. № 2104/03.07.2017 г., досежно вписване на осъжданията по НОХД 262/2006 г. по описа на Районен съд- Бургас, НОХД 280/2007 г. на Районен съд- Бургас и НОХД 832/2009 г. на Районен съд- Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 119/2018г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

СЪДИЯ: