ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 13.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети март                                   две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 119 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява надлежно упълномощена адв. А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ – Зам. началник на ДНСК гр. София, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.И., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Г.К., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

В съдебна зала се явява вещо лице З.Ч.А..

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила жалба от А.Г.И. против Заповед № РД-14-34/23.11.2012 г.  на Зам. началник на ДНСК гр. София.

УКАЗВА на административния орган тежестта за установяване наличието на обстоятелствата, явяващи се основание за постановяване на спорния административен акт.

УКАЗВА на всяка от страните, че е нейна тежестта да докаже наличието на всеки позитивен акт, на който страната се е позовала при изразяване на собствената си позиция.

 

АДВ. А.: От името на моя доверител поддържам подадената жалба. Да се приемат представените доказателства. След изслушване на експертизата ще поискам събиране на допълнителни такива.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка. Към настоящия момент нямам доказателствени искания.

 

Съдът като взе предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка от административния орган в цялост.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

СНЕМА самоличността му както следва:

З.Ч.А. - 71 години, българка, български гражданин, строителен инженер, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Може ли да кажете дали по плана на процесната сграда са предвидени тавански помещения?

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Възразявам срещу този въпрос, тъй като по плана не са предвидени такива помещения.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм виждала плана на сградата. Не съм запозната, не ми е бил представен, поради което не мога да отговоря на поставения въпрос.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Може ли да отговорите на въпроса дали извършената постройка отговаря на пространствения обем на таванското помещение?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Таванският етаж е изграден в подпокривно пространство с изпълнен надзид. Не съм изследвала доколко обема на изградения тавански етаж съответства на обема на съществуващото подпокривно пространство.

Първо трябва да се представи старият проект, след което да се направи заснемане на изградения тавански етаж. Според мен следва да се изследва височината на този тавански етаж, което да се извърши от геодезист с инструмент.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: В отговора на т. 2 от заключението казали сте, че строежа не е допустим по отношение на етажност. Изследвали ли сте дали по височина съответства самата сграда?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По сега действащия ПУП е предвидена триетажна сграда, която съдържа гаражен и два жилищни етажа без тавански.

Тъй като в заповедта на ДНСК е записано, че съгласно ПУП е предвидено основно ниско застрояване, което по ЗУТ е 10 метра, не съм изследвала височината.

Аз не мога това да направя. Трябва да се заснеме кота „било” и кота „стреха”. По отношение на ПУП за сградата не са спазени предвижданията по ПУП както по § 16 от ЗУТ, така и по § 127 от ЗУТ.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Беше ли Ви представен одобрен инвестиционен проект?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не ми беше представен за таванския етаж. Нито стар, нито нов инвестиционен проект не ми беше представен. От преписката е видно, че е даден тримесечен срок да се изготви проект и да се одобри от НИПК гр. София.

 

Съдът като взе предвид становището на страните относно изготвеното заключение счита, че същото като обективно и безпристрастно следва да бъде прието, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като на същото да бъде изплатено възнаграждение, в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. А.: Във връзка със заявеното от вещото лице и с оглед факта, че тази експертиза не отговаря на поставените изцяло въпроси от съда и че следва да се извърши от вещо лице - геодезист с инструмент, Ви моля да допуснете експертиза, която да бъде извършена от такова вещо лице и което първо да изследва хипотезата на чл. 24, ал. 1 и 3 от ЗУТ и да установи каква е височината на сградата, кота „било” и кота „стреха” на който въпрос не е отговорило вещото лице, както и на въпроса дали извършената постройка отговаря на пространствения обем на таванско помещение. Освен това моля да се извърши проект заснемане от архитект.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Изцяло се противопоставям на направеното искане в днешно съдебно заседание. На първо място: неверен е факта изложен от процесуалния представител на жалбоподателя, че вещото лице не е отговорило на посочените от съда въпроси. Точно обратното, отговорило е абсолютно в цялост на поставените въпроси от съда. Отговорено е налице ли са предпоставките на § 16 от ЗУТ, както и предпоставките на § 127 от ЗУТ в заключението на вещото лице.

Абсолютно се противопоставям на искането за изготвяне на заснемане на процесния строеж, тъй като считам, че такава задача е абсолютно неотносима, тъй като на жалбоподателя му е била предоставена такава възможност да извърши именно това от главния архитект с нарочно писмо, като в указания срок такова не е извършено, с оглед на което е постановен отказ №1/2009 г. на Гл. архитект на Община Несебър. Същият е влязъл в сила за узаконяване на процесния строеж.

Възразявам относно поставения въпрос за изследване на таванския етаж, тъй като от изслушаното вещо лице в днешно съдебно заседание се установи, че липсва одобрен проект за таванския етаж на процесната сграда, а да не говорим, че явно одобрен проект за цялата сграда няма. В тази връзка считам, че няма как да бъде установено дали процесния строеж отговаря на характеристиките на тавански етаж. Такъв въпрос е бил допустим ако за строежа е налице одобрен проект и изпълненото отклонение на него. Абсолютно същото становище имам относно изследването на височината съгласно чл. 24, ал. 1 и 3, защото в настоящия случай не сме в хипотезата на отклонение от одобрен инвестиционен проект, а в хипотезата на изграден незаконен строеж, което е декларирано от самия жалбоподател в декларация. В тази връзка се противопоставям да бъдат допуснати въпроси към допълнително заключение.

 

         Съдът като взе предвид становището на страните относно доказателствените искания на жалбоподателя, намира следното:

         Така поставените допълнителни задачи касаят въпроси свързани с узаконяване на строежа относими към производството по §127, ал. 2 от ЗУТ, което е самостоятелно и различно административно производство от така провежданото и оспорено пред настоящия състав. В тази връзка поставените задачи не биха допълнили съвкупността от доказателства необходими за преценка законосъобразността на оспорения административен акт.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствените искания на адв. А. за назначаване на съдебно-техническа експертиза с поставените изрично въпроси, както и за заснемане на незаконния строеж.

 

         АДВ. А.: Считам, че с така постановеното от Вас се нарушава правото на защита на моя доверител. Преди даване ход на делото е допусната експертиза и е определена задачата за експертизата, а видно от днешно съдебно заседание вещото лице не е отговорило на въпросите поставени от съда. Това се вижда както от експертизата, така и от разпита на вещото лице. Вещото лице каза, че отговори може да даде вещо лице - геодезист с инструмент.

        

         Съдът намира, че предпоставките за търпимост на строежите посочени в §16 и в §127, ал. 1 от ЗУТ са кумулативни по своя характер и при констатиране на отсъствието дори и само на една от тях, води до извод за липса на условия за допускане на процесния строеж като търпим. В тази връзка в изготвеното от вещото лице заключение относно хипотезата на § 16 и § 127 от ЗУТ е констатирана липса на предпоставки, които възпрепятстват възприемането на строежа като търпим такъв.

 

         АДВ. А.: Моля да бъде задължена Община Несебър да представи проект на сградата.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Аз не възразявам ако има такъв да бъде представен.

 

Съдът намира така направеното искане като относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА Община Несебър да представи проект за сграда, находяща се  УПИ VІІ-136 в кв. 31 по плана на гр. Несебър с административен адрес: гр.***.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, а делото да бъде отложено за друга дата, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.04.2013 г. от 12,45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да бъде предупредена Община Несебър за необходимостта да представи проекта преди датата на съдебното заседание.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: