РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 23 април 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 25 март 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 119 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на РУ на МВР – гр.Несебър против Решение № 561/04.11.2009 год., постановено по НАХД № 560/2009 год. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено НП № 4717/2009 год., издадено от началника на РУ на МВР – гр.Несебър, с което на лицето Д.Ф.К., гражданин на нова Зеландия, на основание чл.174, ал.1, предл.1-во от ЗДвП, са наложени административни наказания “глоба” в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДВП. 

Касационните отменителни основания са посочени бланкетно – необоснованост на съдебния акт и постановен в противоречие на закона. Поддържа се становището, че не са допуснати нарушения в хода на административнонаказателната процедура, а съставът на нарушението е безспорно установен. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.  

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

Несебърският районен съд е отменил наказателното постановление на процесуално основание, като е приел, че в хода на административнонаказателната процедура са допуснати съществени нарушения, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице.

Решението е правилно.

Констатираното от съда нарушение, свързано с неосигуряването на преводач на нарушителя, предвид факта, че е чуждестранно лице, безспорно ограничава съществено правото му на защита до степен да се постави в обективна и субективна невъзможност да разбере състава на нарушението, в което се обвинява, а също така и подписване на документи, чието съдържание е неразбираемо за лицето. Като е констатирал горното нарушение, Несебърският районен съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да се остави в сила. Противно на възражението на касационния жалбоподателя, съдебният акт е обоснован, като решаващите изводи на съда са напълно съобразени със събраните по делото доказателства. 

Поради отсъствие на касационни отменителни основания, решението като правилен съдебен акт, следва бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 561/04.11.2009 год., постановено по НАХД № 560/2009 год. на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.