ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1199 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Н.В., редовно призован, не се явява лично, за него се явява представител по пълномощие адвокат Н.И., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За ответника - изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултура, редовно призован, няма представител

 

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № РД-351/13.02.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02101285 от 13.03.2007г. на осн. чл.18е от ЗРА, издадено за риболовен кораб с външна маркировка НС 002 и име НС 002, поради това, че през 2011 и 2012г. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение за придобито право за усвояване от ресурс от риба и други водни организми.

 

АДВОКАТ И. – Поддържам жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, описани подробно на л.8 от адм.д.№2418/2013г. по описа на АССГ, приложено по делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.4 от същото делото.

 

АДВОКАТ И. – Няма други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

        

АДВОКАТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на моя доверител изцяло на основанията, подробно изложени в нея. Предвид цитираното основание за прекратяване на действието на безсрочното разрешително за извършване на стопански риболов от органа, посочени в чл. 18в, ал.1, т.1 от ЗРА , не е съществувала хипотеза за отмяна на разрешителното за стопански риболов при липса на осъществяване на дейност за периода, за който е цитиран в заповедта. Тази липса на уредба няма как да е била съблюдавана от моя доверител, поради което административния акт се явява преждевременно издаден, поради което моля да го отмените.

Моля да ни бъдат присъдени и направените разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: