Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 17 ноември 2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесет и девети октомври, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                      

              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1199 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл..215, ал.1 ЗУТ.

Подадена е жалба от ЕТ „Калинка- К. Ц. „гр. Бургас, представляван от К. С. Ц. против Заповед № 1891/ 11.07.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас. Със заповедта на осн. Чл. 57а ал.1 т.1 ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат преместваем обект:павилион за бръснарски услуги, на ул.”Васил Левски”, зад Апелативния съд с площ от 7,2 кв.м.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не взема становище.

Ответника по жалбата, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Райнова, намира оспорването за неоснователно.

По допустимостта на жалбата: Същата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок, поради което е допустима.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

На 25.06.2008г., специалисти от „Строителен контрол” към Община Бургас, извършили проверка на посочения по- горе преместваем обект, за което съставили констативен акт № 127. При проверката установили, че павилиона е поставен върху терен- публична общинска собственост, както и че се ползва за бръснарски услуги, и е собственост на ЕТ „Калинка- К. Ц. „гр. Бургас.

По причина, че на проверяващите не са били представени документи, удостоверяващи поставянето на обекта при спазване на нормата на чл. 56 ал.2 ЗУТ, същите са направили извод, че са налице предпоставките за започване на процедура за премахването му.

Констативният акт е подписан от жалбоподателката, която е присъствала при проверката.

В указаният и срок, тя е депозирала възражение. В последното сочи, че има издадено разрешение за поставяне от 27.03.2006г., че единственият и източник на приходи е дейността, която извършва в този павилион. С възражението моли и да и бъде издадено разрешение за поставяне на преместваем обект.

Административният орган е намерил възраженията за неоснователни и е издал оспорения акт.

Идентични доводи жалбоподателката навежда и пред съда, като твърди, че решението на общината да издава разрешения за една календарна година е нецелесъобразно, поради което и правата и произтичащи от Разрешение № 87/27.03.2008г. не са прекратени и към настоящия момент.

При така изложените доводи и при цялостна преценка за законосъобразност на оспорения акт, жалбата е неоснователна.

Според нормата на чл. 56 ал.2 ЗУТ, за поставяне на преместваеми обекти е необходимо разрешение, издадено по ред , определен с наредба на съответната община.

Такова разрешение, жалбоподателката е притежавала за периода 01.04.2006г- 31.12.2006г., през което време е и могла законосъобразно да ползва преместваемия обект за извършваната от нея дейност.

На основание делегиращата норма на ЗУТ, Общински съвет — Бургас, е приел Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане /НПОТДОДЕГО/ от 30.03.2004г., с последващи изменения и допълнения, последните от които са от 20.12.2007г.

По делото липсват доказателства, ЕТ „Калинка- К. Ц. „гр. Бургас, да е предприела действия по указания в тази наредба ред ,за получаване на разрешение за периода от 01.01.2007г. до датата на издаване на оспорената заповед.

Наредбата по своята правна същност е подзаконов нормативен акт, който подлежи на контрол за законност по предвидения в АПК ред, т.е. съдът изобщо не може да се произнася по наведените от жалбоподателката доводи за нецелесъобразност на нормите от наредбата, предвиждащи ежегодна преценка на предпоставките за издаване на съответно разрешение, по отношение на конкретно лице.

Безспорен е факта, че както към датата на проверката, така и към датата на издаване на оспорената заповед, ЕТ „Калинка- К. Ц. „гр. Бургас не е притежавала разрешение, издадено на осн. чл. 56 ал.2 ЗУТ.

При това положение правилно и законосъобразно, административния орган е приел, че е налице предпоставката уредена в чл. 57а ал.1 т.1 ЗУТ и е извършил действията предписани от останалите алинеи на текста.

Безспорна и доказана е компетентността на органа, издал  Заповед № 1891/ 11.07.2008г.

Съдът, не констатира и допуснати съществени нарушения на процесуални правила в хода на развилото се административно производство.

Ето защо и на осн . чл. 172 ал.2 пр. последно, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав

 

 

РЕШИ:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Калинка- К. Ц. „гр. Бургас, представляван от К. С. Ц. против Заповед № 1891/ 11.07.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас,с която на осн. Чл. 57а ал.1 т.1 ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат преместваем обект:павилион за бръснарски услуги, на ул.”Васил Левски”, зад Апелативния съд с площ от 7,2 кв.м.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                           

                                                                        СЪДИЯ: