ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.07.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав       

На пети юли                                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно  дело номер 1198 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:45 часа  се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Е.П.П., редовно призован, явява се лично и с адвокат Б.Г.от Адвокатска колегия – П., редовно упълномощен.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН Факултетният съвет на Факултета по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, редовно призован, се явява деканът доц. Т.П.и юрисконсулт П.И., редовно упълномощена.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба от Е.П. срещу Мълчалив отказ на Факултетният съвет на Факултета по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас. В жалбата се твърди, че е налице мълчалив отказ, тъй като Факултетният съвет не е приключил конкурса с избор на оспорващата за доцент по направление 1.2 Педагогика по научна специалност 050701 „Теория на възпитанието и дидактика“.

В жалбата се твърди, че лицето е спечелило възобновения конкурс и председателката на научното жури проф. Т. е предложила да бъде избрана на академичната длъжност „доцент“, но изборът й не се е състоял в законоустановения срок поради липса на кворум на две извънредни заседания на Факултетния съвет, състояли се на 26.03.2018 г. и 05.04.2018 г.

Прави се искане съдът да отмени мълчаливия отказ на Факултетният съвет и да задължи административния орган да се произнесе, като му определи и срок за това.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата изцяло.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам отговора, който сме дали по жалбата на г-жа Г.

АДВ. Г.: Правим доказателствени искания:

Моля да задължите административния орган в лицето на Факултетният съвет да представи Протокол от заседание, проведено на от 15.03.2018 г. ведно с Уведомително писмо до членовете на Съвета за това заседание, тъй като вътре в него е била упомената като т. 5 от дневния ред „Избор на доцент“.

На второ място: молим да задължите административния орган да представи протоколи от заседания на Факултетния съвет за месеците април, май и юни 2018 г., за да може да установи съдът по какъв начин е формирано твърдението в отговора на Факултетния съвет, че става въпрос за мълчалив отрицателен вот и на трето място молим за следващо съдебно заседание да бъде призован като свидетел деканът на Факултета, за да отговори на следните въпроси:

1. Защо в заседанието на 15.03.2018 г. е отпаднала т. 5?

2.Да даде разяснение по въпроса как точно се е формирал този отрицателен вот?

 

АДВ. И.: Не възразявам за доказателствените искания и тъй като доц. П. е в съдебна зала, моля да отговори на втория въпрос.

 

Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващата за задължаване на административния орган за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Факултетния съвет на Факултета по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас да представи по делото в 7-дневен срок от днес Протокол от заседание, проведено на 15.03.2018 г. на Факултетния съвет ведно с Уведомително писмо до членовете за заседанието.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган да представи в 7-дневен срок всички протоколи от всички проведените заседания на Факултетния съвет при Факултета за обществени науки за месеците април, май и юни 2018 г.

По искането на процесуалния представител на оспорващата, съдът ще се произнесе след представяне по делото на писмените доказателства и след получаване от страна на процесуалния представител на оспорващата на писмена молба с конкретни въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробни описани в писмо от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас до Административен съд – Бургас с вх. № 5449/14.05.2018 г.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.09.2018 г. от 10.30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се изпрати съобщение на административния орган относно задълженията му по настоящия протокол.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:57 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: