ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, №    808     12.05.2017г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесети май  през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ:  ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева адм.д. № 1198 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на „Оксижен Ентъртеймънт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София*****, ЕИК ***** с искане за спиране  изпълнението на заповед №693/11.05.2017г. на кмета на община Несебър. Счита, че предварителното изпълнение на заповедта е неправилно, тъй като не са налице предпоставките чл.60, ал.1 от АПК.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба по реда на чл.159 от АПК, съдът намира същата за процесуално недопустима по смисъла на чл.159, т.4 от АПК. Съображенията за това са следните:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е заповед №693/11.05.2017г. на кмета на община Несебър, която е с правно основание чл.57а, ал.3  от ЗУТ. 

Със заповедта на кмета на община Несебър е наредено, не на дружеството-жалбоподател, а на „Ем Си Инвест“ ЕООД да премахне преместваем обект, подробно описан в заповедта.

Съдът извърши  справка в деловодната система на АСБ и установи, че е постъпила жалба от жалбоподателя, който оспорва законността на заповедта.

Съгласно общата разпоредба на чл.147, ал.1 от АПК, право да оспорват административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Абсолютна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът следи служебно, е правния интерес от оспорването на даден административен акт.

В конкретния случай за жалбоподателя липсва пряк правен интерес от обжалването на заповедта на  кмета на общината. Същият, като наемател на обект, съгласно приложения договор за наем от 20.03.2017г., не е субект на правоотношението, визирано в оспорената пред съда заповед. Производството по   ЗУТ се развива само между административният орган и адресата на акта. След като разпоредителната част на акта не засяга жалбоподателя, то същият не е от кръга на заинтересуваните лица, имащи правен интерес да подават жалба срещу оспорения административния акт.

В случая жалбоподателя не установява собственически права върху съоръжението на основание договора за наем, който представя, а само,че може да държи търговски обект върху чужда имот. Липсват и данни,че е негов извършител. Само доказателства, че е собственик, респективно извършител, биха обусловили наличие на правен интерес.

Предвид липсата на активна легитимация на жалбоподателя да оспорва административния акт, жалбата следва да бъде оставена без разглеждан, като процесуално недопустима, и производството по делото да бъде прекратено.

За пълнота на изложението съдът намира за нужно да отбележи, че евентуалните вреди във връзка с представения договор за наем имат облигационен характер  и подлежат на обезщетяване в случай на отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

Водим от горното и на основание чл.159, т.4 и чл.160, ал.1 от АПК, Административен съд – град Бургас, дванадесети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Оксижен Ентъртеймънт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София***** ЕИК *****, чрез адв.Г., с искане за спиране  изпълнението на заповед №693/11.05.2017г. на кмета на община Несебър

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1198/2017г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                                                СЪДИЯ: